Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Rechten van sekswerkers binnenkort beschermd door een arbeidsovereenkomst?

Volgens een wetsontwerp zal je als werkgever een sekswerker kunnen aannemen met een arbeidsovereenkomst. Je zal echter wel rekening moeten houden met een aantal specifieke bepalingen voor deze werknemers.

26 september 2023

Wil je een sekswerker aannemen met een arbeidsovereenkomst? Dit artikel geeft je een overzicht van de regels die zullen gelden voor je sekswerkers.

Deze bepalingen zijn nog niet in werking getreden. Het voorontwerp is momenteel voor advies naar verschillende instanties gestuurd.

Wat zijn de verschillen tussen de arbeidsovereenkomst voor sekswerkers en een klassieke arbeidsovereenkomst?

In het belang van sekswerkers zou de wet bepaalde beschermingen bieden voor sekswerk dat wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst. In dit artikel lijsten we de belangrijkste specifieke kenmerken voor je op.

Uitsluiting van bepaalde categorieën werknemers

De specifieke aard van de arbeidsprestaties van sekswerkers brengt onvermijdelijk met zich mee dat de volgende categorieën werknemers worden uitgesloten:

 • Minderjarigen
 • Studenten
 • Flexi-jobbers
 • Gelegenheidswerkers

De terbeschikkingstelling van sekswerkers aan derden is ook verboden, inclusief uitzendarbeid.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Wegens de bijzondere aard van het werk en het risico op misbruik moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden vastgesteld. Dit maakt het makkelijker voor de inspectiediensten om controles uit te voeren.

Zodra de wet definitief van kracht is, bezorgen we je een arbeidsovereenkomst die is aangepast aan sekswerkers.

Kunnen sekswerkers weigeren bepaalde prestaties uit te voeren?

Je sekswerker heeft vier vrijheden. De werknemer heeft altijd het recht:

 • Een seksuele partner te weigeren
 • Specifieke seksuele handelingen te weigeren
 • De activiteit te allen tijde te onderbreken of stop te zetten 
 • Zelf voorwaarden te stellen aan de seksualiteit

Het gebruik van dit recht hoeft niet gerechtvaardigd te worden door je werknemer. Bovendien kan het uitoefenen van dit recht niet worden beschouwd als een tekortkoming bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De wet zou dit recht gelijkstellen met een afwezigheid van het werk met behoud van het normale loon.

Als werkgever mag je geen ongunstige maatregel nemen tegen je werknemer die dit recht uitoefent. Neem je een ongunstige maatregel binnen zes maanden na de uitoefening van dit recht? Dan moet je bewijzen dat de maatregel is genomen om redenen die niets te maken hebben met de uitoefening van dit recht. Als je dit niet doet, moet je ofwel een forfaitair bedrag gelijk aan 6 maanden loon te betalen, ofwel een vergoeding die overeenkomt met de werkelijk geleden schade.

Einde van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging noch vergoeding

Sekswerkers genieten een unieke bescherming in het Belgische arbeidsrecht. Sekswerkers kunnen namelijk uit hun baan stappen zonder opzegging noch vergoeding. Bovendien worden ze niet beschouwd als werkloos door omstandigheden die afhankelijk zijn van hun wil. Ze hebben dus recht op een werkloosheidsuitkering als ze aan alle voorwaarden voldoen.

Is thuiswerk mogelijk?

Je sekswerker mag thuiswerken. Als werkgever moet je echter de volgende voorwaarden naleven:

 • De werknemer moet er vrijwillig toe bereid zijn
 • Er moet een collectieve arbeidsovereenkomst zijn afgesloten in een paritair comité om de volgende punten te regelen:

                   - De manier waarop de veiligheid van de thuiswerker wordt gewaarborgd

                   - De manier waarop de controle op de sociale wetten thuis wordt georganiseerd

                   - De manier waarop de arbeidstijd wordt geregistreerd

                   - De tegemoetkoming van de werkgever in de door de werknemer gemaakte kosten

Verplichte aanwijzing van een vertrouwenspersoon

Werkgevers die sekswerkers tewerkstellen, moeten een of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen, ongeacht het aantal werknemers dat ze tewerkstellen.

Als je vijf of meer werknemers tewerkstelt moet ten minste één van de vertrouwenspersonen deel uitmaken van het personeel van de werkgever.

Moet je vooraf een erkenning verkrijgen?

Als je een of meer sekswerkers wilt aanwerven, moet je een voorafgaande erkenning verkrijgen.  Met die erkenning kan je vermijden dat je wegens pooierschap wordt vervolgd.  Het blijft echter verboden om prostitutie te faciliteren om een abnormaal voordeel te behalen of om maatregelen te nemen die uitstappen uit de prostitutie verhinderen of bemoeilijken.

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te kunnen worden als werkgever van sekswerkers moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • Een rechtspersoon zijn in de rechtsvorm van ofwel een besloten vennootschap (met uitsluiting van eenpersoonsvennootschappen), een coöperatieve vennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 • Een maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in België hebben
 • De bestuurder(s) moet(en) duidelijk geïdentificeerd zijn
 • De activiteiten mogen niet worden gedelegeerd aan onderaannemers
 • De bestuurders mogen niet veroordeeld zijn voor een hele reeks inbreuken
 • In de statuten moet staan dat alle rechten van sekswerkers worden nageleefd, inclusief de vier hierboven genoemde vrijheden
 • Alle toepasselijke wettelijke bepalingen naleven die van toepassing zijn in de arbeidswereld
 • Er moet altijd een referentiepersoon beschikbaar zijn tijdens de volledige werktijd van de sekswerkers
 • Elke ruimte in de vestiging waar sekswerk wordt verricht, moet uitgerust zijn met een noodknop. Sekswerkers die buiten de ruimten van de vestiging arbeidsprestaties verrichten, moeten beschikken over een mobiele noodknop
 • De toegang tot de ruimtes garanderen voor sociale en medische organisaties en beroepsverenigingen van sekswerkers

Al deze voorwaarden kunnen worden aangevuld met bijkomende erkenningsvoorwaarden die bij koninklijk besluit worden vastgelegd. Deze aanvullende voorwaarden moeten minstens de volgende aspecten regelen:

 • De minimale afmetingen van de kamer en specifieke hygiënische omstandigheden
 • Verplichtingen om informatie over noodnummers en contactgegevens van vakbonden en hulporganisaties aan te plakken, evenals aanbevelingen over veilige seks
 • Het maximum aantal sekswerkers in verhouding tot het aantal kamers
 • Voorwaarden voor het verifiëren van de identiteit van aanwezige sekswerkers
 • Een herinnering dat de werkgever altijd verantwoordelijk is voor wat er in zijn inrichting gebeurt.

Erkenningsprocedure

De erkenning zal worden toegekend door de minister van Justitie en de minister van Werk. Zij moeten de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat raadplegen die bevoegd zijn voor de plaats van de vestigingseenheid waarvoor je erkenning aanvraagt.

De praktische modaliteiten voor het indienen en behandelen van de aanvraag worden vastgelegd bij koninklijk besluit. Zodra dit KB is aangenomen, geven we je meer gedetailleerde informatie in onze Lex4You.

Intrekking van de erkenning

De erkenningsvoorwaarden of de wettelijke bepalingen moeten altijd worden nageleefd. Zo niet kan je erkenning worden geschorst of ambtshalve worden ingetrokken door de bevoegde ministers of door de hoven en rechtbanken.

Als de erkenning wordt ingetrokken, heeft de sekswerker recht op een ontslagvergoeding ten laste van de werkgever.

Onder welk paritair comité vallen sekswerkers?

De activiteit van sekswerkers met een arbeidsovereenkomst zal ressorteren onder een paritair comité. We herinneren eraan dat je als werkgever niet kunt kiezen onder welk paritair comité je ressorteert.

De beslissing over het bevoegd PC voor sekswerkers werd nog niet definitief genomen. De minister van Werk heeft echter voorgesteld om het toepassingsgebied van het PC 302 voor het hotelbedrijf uit te breiden. Deze beslissing moet via koninklijk besluit worden genomen.

Wil je nu al meer weten over de arbeids- en loonvoorwaarden in het PC 302? Log in op Lex4You en selecteer PC 302.

Wanneer treden deze bepalingen in werking?  

Deze bepalingen zijn nog niet in werking getreden. Het voorontwerp is momenteel voor advies naar verschillende instanties gestuurd. We houden je via Lex4You op de hoogte van de ontwikkelingen en de definitieve datum van inwerkingtreding.  

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over sekswerk in het kader van een arbeidsovereenkomst? Aarzel niet om je Securex Legal Advisor te contacteren op myHR@securex.be.

Bron

Horeca
Telewerk
Welzijn op het werk
Werkgever worden
Arbeidsovereenkomst
Ontslag