Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Plan voor een instapopleiding: aanmoedigingspremie en verplaatsingskosten ten laste van de werkgever

Als werkgever kan je via het plan voor een instapopleiding een werkzoekende opleiden om hem later aan te werven. Als je vanaf 1 oktober 2024 in dat kader een stagiair aanwerft, moet je moet je hem de aanmoedigingspremie en verplaatsingskosten betalen. In dit artikel lees je ook meer over andere veranderingen in het plan voor een instapopleiding.

10 juli 2024

Betaling van de aanmoedigingspremie door de werkgever

Momenteel stort Forem de stagiair een maandelijkse aanmoedigingspremie. Deze premie is gelijk aan een percentage van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen en is verschillend naargelang van de uitkeringen die de stagiair ontvangt.

Onderstaande tabel geeft de verschillende bedragen weer

Categorie

Huidig brutobedrag van de daguitkeringen van de stagiair

Huidig brutobedrag van de maanduitkeringen van de stagiair

Netto-maandbedrag van de door de werkgever betaalde premie

(bedragen op 1 mei 2024)

1

Geen uitkering

Geen uitkering

1.489,25 euro

2

Maximaal 33,37 euro

Maximaal 867,66 euro

1.116,94 euro

3

Tussen 33,38 en 50,13 euro

Tussen 867,94 en 1.303,33 euro

744,63 euro

4

50,14 euro of meer

1.303,59 euro of meer

372,31 euro

 

Vanaf 1 oktober 2024 moet je de premie rechtstreeks aan de stagiair betalen in plaats van Forem.

Goed om te weten

Hoewel je de aanmoedigingspremie wel moet betalen, hoef je Forem niet langer maandelijks een forfaitaire financiële tegemoetkoming te betalen.

Meer weten over de aanmoedigingspremie? Voordelen voor de stagiair | Securex

Moet de werkgever een bijdrage betalen in de verplaatsingskosten?

Momenteel is voorzien in een terugbetaling van de verplaatsingskosten tussen de woning van je stagiair en je vestigingseenheid, op voorwaarde dat ze minstens vijf kilometer van elkaar liggen. Deze bijdrage in de verplaatsingskosten is ten laste van Forem.

Vanaf 1 oktober 2024 is de bijdrage in de verplaatsingskosten niet langer ten laste van Forem. Als werkgever moet je dan de verplaatsingskosten betalen, alsof je stagiair een werknemer is, op basis van de geldende wettelijke en sectorale bepalingen.

De terugbetaling van verplaatsingskosten geldt voor verplaatsingen tussen:

  • De woonplaats van de stagiair en de plaats van tewerkstelling die in het plan voor de instapopleiding is vermeld
  • De woonplaats van de stagiair en het opleidingscentrum
  • De woonplaats van de stagiair en de plaats van de opdracht 

Lees voor meer informatie over de terugbetaling van vervoerskosten: Thema’s - Werkgever | Securex

Welke andere veranderingen vanaf 1 oktober 2024?

Als je gebruik wilt maken van het plan voor een instapopleiding, moet je op de hoogte zijn van andere veranderingen die vanaf 1 oktober 2024 gelden.

Vestigingseenheid in een Franstalig gewest

Als werkgever moet je de stagiair tewerkstellen in een vestigingseenheid in een Franstalig gewest, onverminderd de mogelijkheid om opdrachten uit te voeren in vestigingseenheden in andere gewesten.

Verbod om gedurende vijf jaar een plan voor een instapopleiding af te sluiten

Momenteel kan je geen plan voor een instapopleiding sluiten met een stagiair die met succes een alternerende overeenkomst, een bedrijfsstageovereenkomst of een overeenkomst voor een alternerende opleiding heeft afgesloten voor hetzelfde beroep, als het om dezelfde stagiair gaat.

Vanaf 1 oktober 2024 is dit verbod ook van toepassing op een beroepsinlevingsovereenkomst. Daarenboven verbiedt de wet om een Plan voor een instapopleiding af te sluiten gedurende een periode van vijf jaar.

Voortijdige beëindiging van het plan voor een instapopleiding

Als werkgever kan je het plan voor een instapopleiding vóór de einddatum beëindigen als je je beslissing motiveert bij;

  • Stopzetting van activiteit
  • Ongeschiktheid van de stagiair die zowel betrekking heeft op de fysieke en intellectuele bekwaamheid als op de gedrags- en interpersoonlijke vaardigheden
  • Niet-behalen van de in het opleidingsplan vermelde certificering die verplicht is voor de uitoefening van het aangeleerde beroep
  • Vervroegde aanwerving van de stagiair die vóór het einde van de opleidingsperiode alle competenties heeft verworven die vereist zijn voor de functie

De informatie over de verbreking van het plan voor een instapopleiding en de motivering ervan moet binnen de 7 dagen na de inwerkingtreding van de verbreking aan Forem worden bezorgd.

Vanaf 1 oktober 2024 moet je Forem vooraf inlichten en de redenen voor de vervroegde beëindiging verantwoorden. Forem kan je in dat kader bemiddeling met de stagiair voorstellen.

Bovendien mag je het plan voor een instapopleiding niet zonder ernstige reden eenzijdig voortijdig beëindigen.

Meer weten: Kan een plan voor een instapopleiding worden verbroken? | Securex

Welke sancties loopt de werkgever op?

Als je je verplichtingen niet nakomt, kan je een jaar lang worden uitgesloten van de voordelen van het plan voor een instapopleiding. Bij herhaling kan je tot twee jaar worden uitgesloten.

Vanaf 1 oktober 2024 wordt de sanctie bij herhaling zwaarder. Als je meerdere keren niet aan je verplichtingen voldoet, kan je voor twee tot vijf jaar worden uitgesloten.

Lees meer over de sancties: Verplichtingen van de werkgever tijdens het plan voor een instapopleiding | Securex

Inwerkingtreding

Het decreet werd op 20 juni 2024 gepubliceerd. De bepalingen hebben volledig uitwerking op 1 oktober 2024.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer weten over het plan voor een instapopleiding? Raadpleeg dan onze fiche Wat is een overeenkomst voor een instapopleiding? | Securex

Heb je nog vragen over het plan voor een instapopleiding? Contacteer je Securex Legal Advisor op het adres myHR@securex.be.

Bron

Decreet van 11 april 2024 tot wijziging van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding

Wallonië
Aanwerven & arbeidsovereenkomst
Tewerkstellingsmaatregelen