Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kader voor de sociale verkiezingen 2024 ligt definitief vast

In ons artikel van 17 mei gaven we al aan dat het sneller duidelijk wordt wanneer uitzendkrachten bij de gebruiker kunnen stemmen. De wet die deze wijziging invoert, is recent gepubliceerd. In die wet werden ook nog enkele andere wijzigingen ingevoerd. En die bespreken we in dit artikel.

12 juli 2023

Wat wijzigt er aan de procedure voor de sociale verkiezingen van 2024?

De belangrijkste wijziging bespraken we al in ons artikel van 17 mei: als werkgever-gebruiker weet je nu vóór dag X of uitzendkrachten bij jou mogen stemmen.

Daarnaast werden ook andere, kleinere, wijzigingen aangebracht. Zo zal je onder andere:

  • Je werknemers makkelijker via e-mail kunnen oproepen om te stemmen.
  • De berichten van volledige of gedeeltelijke stopzetting van de verkiezing langer moeten aanplakken.
  • Eenvoudiger het elektronisch stemmen vanop de werkpost kunnen invoeren.
  • Moeten aangeven wat het aandeel mannen en vrouwen is in de werkgeversvertegenwoordiging.
  • Materiële vergissingen in de uitslag makkelijker kunnen rechtzetten.
  • Bij discussies niet meer via het districtshoofd van de inspectiediensten moeten passeren. Elke inspecteur kan helpen om de discussie te beslechten.
  • Een derde geslacht kunnen toevoegen aan de kandidatenlijsten.

Hoe roep je je werknemers via e-mail op om te stemmen?

Tot de vorige sociale verkiezingen moest je in eerste instantie proberen om de oproepingsbrief voor de verkiezingen persoonlijk aan je werknemers te overhandigen. Was je werknemer afwezig, dan moest je die via aangetekende brief oproepen. Je kon je werknemers eventueel ook op een andere manier oproepen. Je moest dan wel aantonen dat je werknemer de oproepingsbrief ontvangen heeft.

Vanaf de sociale verkiezingen van 2024 kan je sommige werknemers onmiddellijk op een andere manier oproepen. Je moet de oproepingsbrief dan niet meer persoonlijk overhandigen. Dat kan wel enkel als je daarover een akkoord bereikt in de ondernemingsraad, het CPBW of met de vakbondsafvaardiging.

Werknemers onmiddellijk via mail oproepen

Dat akkoord kan bovendien enkel tot stand komen voor werknemers met een professioneel e-mailadres. De werknemers moeten ook over een toestel van jou beschikken om de communicatie op de gebruikelijke werkpost te lezen. Tot slot moet je dat akkoord ten laatste op dag X afsluiten. Dat is de dag waarop je de verkiezingsdatum aanplakt.

Je moet ook kunnen aantonen dat je werknemer de oproepingsbrief ontvangen heeft. Je moet dus met een ontvangstbevestiging werken. Kan je de ontvangst niet aantonen? Dan moet je je werknemers acht dagen vóór de verkiezingsdatum alsnog via een aangetekende brief oproepen. Ook van die verplichting kan je afwijken via een akkoord in de ondernemingsraad, het CPBW of met de vakbondsafvaardiging.

Hoe lang moeten berichten over de stopzetting van de procedure aangeplakt blijven?

Het kan gebeuren dat je als werkgever in de loop van de procedure moet vaststellen dat er onvoldoende kandidaten zijn om de verkiezingen te organiseren. Of dat er onvoldoende kandidaten in één categorie zijn, bijvoorbeeld bij de bedienden. In die gevallen kan je de verkiezingsprocedure ofwel volledig ofwel gedeeltelijk stopzetten.

Bij een volledige stopzetting moet je het bericht over die stopzetting aanplakken tot 84 dagen na de dag waarop je normaal de verkiezingsuitslag had moeten aanplakken.

Bij een gedeeltelijke stopzetting moet je het bericht daarover aanplakken tot 84 dagen na de dag waarop je de verkiezingsuitslag aanplakt.

Wordt het elektronisch stemmen vanop de werkpost eenvoudiger?

Ja dat kan je inderdaad eenvoudiger invoeren. Bij de vorige verkiezingen die in de coronacrisis vielen, bleek immers dat het elektronisch stemmen vanop de werkpost eenvoudiger zou moeten verlopen.

De nieuwe wet komt aan die verzuchting tegemoet. Tijdens de vorige sociale verkiezingen kon er immers enkel elektronisch gestemd worden vanop de vaste werkpost via een systeem dat op jouw beveiligd netwerk was aangesloten. Die voorwaarde vervalt.

Bij de verkiezingen in 2024 volstaat het dat je gebruik maakt van een volledig versleutelde netwerkverbinding voor het elektronisch stemmen vanop de vaste werkpost. Natuurlijk moeten ook alle werknemers correct geïdentificeerd kunnen worden.

Net zoals bij de vorige verkiezingen, kan je het elektronisch stemmen vanop de vaste werkpost enkel invoeren na een akkoord met de werknemersvertegenwoordigers.

Wanneer herneemt de procedure nadat ze geschorst werd?

Is de meerderheid van je werknemers tussen dag X en dag Y gedurende een bepaalde periode betrokken bij een staking? Of zijn minstens 25 procent van je arbeiders en/of bediende in die periode tijdelijk werkloos? Dan kan een werknemersorganisatie vragen om de verkiezingsprocedure tijdelijk te schorsen.

Die mogelijkheid blijft bestaan. Je kan nu evenwel in overleg met de werknemersorganisaties die kandidaten kunnen voordragen, vrij de datum van het hernemen van de procedure vastleggen. Bereik je geen akkoord? Dan vat de procedure opnieuw aan zodra de schorsingsvoorwaarden niet meer vervuld zijn.

Deel ook het aantal vrouwen en mannen in de werkgeversvertegenwoordiging mee

Vanaf de sociale verkiezingen van 2024 moet je als werkgever ook letten op een evenwichtige vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen bij de werkgeversvertegenwoordigers. Daarom moet je vanaf dan het aandeel van de vrouwen en de mannen in de werkgeversvertegenwoordigers opnemen in een overzicht aan de ondernemingsraad. Je moet dat aandeel vergelijken met het totale aantal vrouwen en mannen bij het leidinggevend personeel.

Heb je geen ondernemingsraad in je bedrijf? Dan deel je de info mee aan de vakbondsafvaardiging.

Kan je materiële vergissingen in de verkiezingsuitslag makkelijker rechtzetten?

Ja dat kan. Je moet daarvoor immers niet meer noodzakelijk via de arbeidsrechtbank passeren. Stel je een materiële vergissing vast, dan kan je die zonder tussenkomst van een rechter rechtzetten. De werknemersorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen moeten daarmee wel akkoord gaan.

Je stuurt het verbeterde PV van de rechtzetting dan naar alle werknemers- en kaderledenorganisatie en naar de FOD WASO.

In de wet wordt verduidelijkt dat niet elke rechtzetting als een materiële vergissing kan worden beschouwd. Zo moet je nog altijd een rechtzetting via de arbeidsrechtbank bekomen als:

  • De rechtzetting invloed heeft op de volgorde van de verkozenen en de kandidaten
  • De rechtzetting invloed heeft op de bijzondere ontslagbescherming van de verkozenen of de kandidaten

Hoe kan Securex jou helpen?

Heb je nog vragen over deze wijzigingen? Of over de sociale verkiezingen in het algemeen? Dan helpen onze consultants jou graag verder. Je kan hen contacteren via consultinglegal@securex.be.

Bron

Sociale verkiezingen