Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale verkiezingen: bereid dag X voor

De periode waarin de volgende stap in de verkiezingsprocedure valt (dag X) loopt van dinsdag 13 februari tot maandag 26 februari 2024. Het is dus hoog tijd om je daarop voor te bereiden. Tijdens de sociale verkiezingen kan je je immers geen vergissingen veroorloven.

18 januari 2024

We geven je ook een overzicht van de andere data die dag X+35, de dag waarop de kandidatenlijsten neergelegd moeten worden, voorafgaan.

Jouw kalender

Dag X valt exact 90 dagen voor de dag van de verkiezingen (dag Y). De exacte datum hangt dus af van de dag waarop de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in je onderneming (tussen 13 en 26 mei 2024):

Y (05/2024)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25                             

26

X (02/2024)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Het gaat om uiterste data: als je deze stap te laat uitvoert, kan de procedure geannuleerd worden.  Anticipeer dus op de stappen die je op die dag moet zetten.

Hou er bovendien rekening mee dat indien dag X op een zaterdag (17 of 24 februari 2024), zondag (18 of 25 februari 2024) of andere inactiviteitsdag in uw onderneming valt, u de nodige informatie ten laatste moet meedelen op de laatste activiteitsdag.

Dag X en volgende

X

Tussen 13/02/2024 en 26/02/2024

De OR en/of het CPBW of, bij ontstentenis, de werkgever moet de volgende informatie meedelen:

 • Het aantal mandaten en hun verdeling per categorie (arbeiders, bedienden, jongeren, kaderleden) 
 • De benaming en het adres van de technische bedrijfseenheid
 • De datum en de uurregeling van de verkiezingen

De datum en de uurregeling van de verkiezingen worden vastgesteld door de OR voor de verkiezingen van de ondernemingsraad en door het CPBW voor de verkiezingen van het comité. Als er geen overlegorganen in de onderneming bestaan, stelt de werkgever deze punten vast.

 • De lijst van het leidinggevend personeel
 • De lijst van de kaderleden op voorwaarde dat er minstens 15 in de onderneming aanwezig zijn en een procedure voor de instelling of de hernieuwing van een OR georganiseerd wordt
 • De voorlopige kiezerslijsten (lees onze uitleg hieronder)
 • De naam van de persoon of de dienst die belast is met het versturen van de oproepingsbrieven
 • De verkiezingskalender
 • De eventuele beslissing om gebruik te maken van de elektronische stemming

Ter herinnering, de beslissing om over te gaan tot elektronische stemming moet bij unanimiteit door elk betrokken orgaan genomen worden.

Bestemmelingen van de informatie:

 • De werknemers via aanplakking
 • Kopie van de informatie aan de werknemers aan  de representatieve werknemersorganisaties op nationaal vlak (vakbonden). De werkgever mag de informatie aan de syndicale organisaties bezorgen door de formulieren X up te loaden op de webtoepassing sociale verkiezingen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg of per post (we raden je aan om dit aangetekend te doen).

Opmerking: de lijsten van de directieleden en de werknemers die een kaderfunctie uitoefenen, moeten bij deze verzendingen gevoegd worden.  Indien er geen OR en CPBW is, moeten de kiezerslijsten overgemaakt worden aan de vakbondsafvaardiging. Zijn die er niet, dan moet je deze lijsten naar de representatieve vakbondsorganisaties versturen.

Het formulier X moet niet noodzakelijk ondertekend worden, maar het moet wel gedateerd zijn. De op het bericht vermelde datum moet overeenstemmen met de datum van de aanplakking van de verkiezingsdatum. Hij kan niet vroeger zijn dan de werkelijke datum van de aanplakking.

Het formulier moet bovendien de volgende melding bevatten: “Om de afvaardiging die zal worden verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen”. En dat hoewel de stemming wettelijk niet verplicht is.

X+7

Tussen 20/02/2024 en 04/03/2024

Indienen van een klacht

Uiterste datum waarop de werknemers van de onderneming, de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisatie van de kaderleden (enkel bij een procedure tot verkiezing van een OR) een bezwaar kunnen indienen bij de OR, het CPBW of, als die er niet zijn, bij de werkgever. Deze bezwaren mogen enkel op de 4 volgende punten betrekking hebben:

 • Het aantal mandaten per orgaan en hun verdeling per categorie
 • De lijst van het leidinggevend personeel
 • De lijst van de kaderleden
 • De voorlopige kiezerslijsten (gebrek aan inschrijving, onbehoorlijke inschrijving of onjuistheid)

X+14

Tussen 27/02/2024 en 11/03/2024

Beslissing over de klachten

De OR of het CPBW of, als die er niet zijn, de werkgever beslist over de punten waarvoor een bezwaar ingediend werd. Wanneer er tot wijzigingen wordt beslist, wordt een besluit tot rechtzetting genomen en uitgehangen voor de werknemers.  Als er nog geen raad of comité in de onderneming bestaat, wordt het besluit tot rechtzetting eveneens naar de representatieve werknemersorganisaties verzonden.

X+21

Tussen 05/03/2024 en 18/03/2024

Beroep bij de arbeidsrechtbank

De werknemers van de onderneming, de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van de kaderleden (enkel bij verkiezing tot oprichting of vernieuwing van een ondernemingsraad) kunnen een beroep instellen tegen:

 • De beslissingen genomen door de betrokken organen of, bij ontstentenis van overlegorganen in de onderneming, door de werkgever ten gevolge van de neergelegde bezwaren
 • De afwezigheid van beslissingen door de betrokken organen of door de werkgever ten gevolge van de neergelegde bezwaren

Opgelet: dit beroep kan enkel ingediend worden indien de klachten binnen de voorgeschreven termijn werden ingediend

X+28

Tussen 12/03/2024 en 25/03/2024

Beslissing van de arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank beslist in principe binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst van het beroep, dus ten laatste op X+28.

Om de precieze data van X+7, X+14, X+21 en X+28 te kennen, rekening houdend met de in jouw onderneming voorziene dag van de verkiezingen, kan je jouw kalender van de sociale verkiezingen raadplegen.

Genummerde voorlopige kiezerslijsten

Deze zijn opgesteld door het CPBW en de OR. In de praktijk is het meestal de werkgever die ze opstelt en ze voor akkoord voorlegt aan de betrokken organen. 

Inhoud

De kiezerslijsten worden in alfabetische volgorde opgesteld en per categorie en ze geven van elke werknemer het volgnummer, zijn/haar naam en voornaam, geboortedatum, datum van indiensttreding en plaats van tewerkstelling.

Voorwaarde om te mogen stemmen

Om aan de verkiezing te mogen deelnemen, moeten de werknemers op de dag van de verkiezing (dag Y) aan de volgende voorwaarde voldoen: minstens 3 maanden tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit of in de technische bedrijfseenheid die uit meerdere juridische entiteiten bestaat. De werknemers met een leidinggevende functies mogen evenwel niet stemmen

De uitzendkrachten kunnen bij de sociale verkiezingen van 2024 stemmen bij jouw als gebruiker de gebruiker als ze van november 2023 tot en met januari 2024 minstens 32 arbeidsdagen bij jou presteerden.

Om als kiezer beschouwd te kunnen worden, moet de naam van de werknemer op de kiezerslijst voorkomen.

Sociale verkiezingen