Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het re-integratietraject 2.0 is een feit

Het re-integratietraject in de onderneming is opgezet om de terugkeer naar werk van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. In de praktijk wordt het echter vaak gebruikt om tot een beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht te komen. Daarom treden op 1 oktober 2022 wijzigingen in dit traject in werking.

27 september 2022

Er komt meer nadruk te liggen op de re-integratie van de werknemer en jouw opdracht in dit kader wordt aanscherpt.

Voordat we tot de kern van de zaak komen, merken we op dat het niet gaat om het 'terug-naar-werktraject' dat door de ziekenfondsen wordt voorgesteld. In dat traject spelen de nieuwe terug-naar-werkcoördinatoren van de ziekenfondsen een belangrijke rol.

Indienen van het verzoek

Het nieuwe re-integratietraject kan in gelijk welk stadium van de arbeidsongeschiktheid worden aangevraagd door de werknemer of door zijn behandelend arts.

De werkgever kan een verzoek indienen na een ononderbroken periode van 3 maanden arbeidsongeschiktheid of nadat hij een attest van definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren heeft ontvangen.

Het kan ook worden gestart bij consolidatie van een arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Het re-integratietraject gaat in op de dag na de ontvangst van de aanvraag.

Vereenvoudiging en focus op re-integratie

Stopzetting van de procedure als de werknemer niet ingaat op de uitnodigingen

Het re-integratietraject eindigt als de werknemer niet antwoordt op drie uitnodigingen van de arbeidsarts, met een tussentijd van ten minste 14 kalenderdagen tussen elke uitnodiging.

Overleg mogelijk met instemming van de werknemer

Overleg met andere personen is mogelijk met instemming van de werknemer: de behandelend arts, de adviserend arts van het ziekenfonds, andere preventieadviseurs (bv. de preventieadviseur psychosociale risico's), de ‘Terug Naar Werk’-coördinator binnen het ziekenfonds en de werkgever, om concrete mogelijkheden voor aangepast werk te zoeken.

Drie beslissingen in plaats van vijf

Het re-integratietraject leidt voortaan nog maar tot drie mogelijke beslissingen van de arbeidsarts, in plaats van de huidige vijf:

Beslissing A: tijdelijke ongeschiktheid

De werknemer zal op termijn het overeengekomen werk kunnen hervatten, desgevallend na aanpassing van de werkpost, en kan in afwachting daarvan aangepast of ander werk uitvoeren.

Beslissing B: definitieve ongeschiktheid

De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te verrichten, maar kan wel aangepast of ander werk uitvoeren.

Beslissing C

Om medische redenen is het niet mogelijk om momenteel een re-integratiebeoordeling te doen. Het re-integratietraject wordt dan beëindigd en kan ten vroegste drie maanden later worden herstart.

De re-integratieprocedure zal daarom altijd gepaard gaan met een onderzoek door de arbeidsarts naar de mogelijkheden van aangepast werk of ander werk, dat is afgestemd op de gezondheidstoestand van de werknemer.

De werknemer kan een beroep instellen tegen de beslissing van definitieve ongeschiktheid B. Hij moet binnen 21 kalenderdagen aangetekend reageren.

De arbeidsarts bezorgt het re-integratieformulier aan de werkgever en aan de werknemer, uiterlijk binnen 49 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van ontvangst van het re-integratieverzoek.

Responsabilisering van de werkgever

Grondiger onderzoek

De opdracht van de werkgever wordt aangescherpt. Hij moet de concrete mogelijkheden van aangepast werk of ander werk onderzoeken, rekening houdend met:

  • De aanbevelingen van de arbeidsarts
  • Het collectief kader inzake re-integratie (dat is uitgewerkt met het comité voor preventie en bescherming op het werk)
  • En, desgevallend, het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap

Dit laatste punt volgt uit Europese rechtspraak waarin werd geoordeeld dat niet zoeken naar redelijke aanpassingen voor een werknemer in een dergelijke situatie (bijvoorbeeld na een arbeidsongeval) discriminatie op grond van gezondheidstoestand uitmaakt. Uiteraard mag de last van die aanpassingen niet onevenredig zwaar zijn voor de werkgever, maar dit moet zeer serieus worden genomen.

Een aangepast re-integratieplan

Vervolgens moet een re-integratieplan worden opgemaakt in overleg met de werknemer, de arbeidsarts en eventuele andere personen (bv. andere gespecialiseerde preventieadviseurs). Dat plan moet zijn aangepast aan de gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer.

Vervolgens kan de werknemer het plan aanvaarden of weigeren. Als de werknemer het re-integratieplan weigert, moet hij de redenen van zijn weigering vermelden. Als de werknemer niet reageert binnen de termijn, wordt hij gecontacteerd door de werkgever. Als de werknemer nog altijd niet reageert, wordt dit beschouwd als een weigering.

Ontbreken van een plan moet ernstig worden gemotiveerd

Wanneer de werkgever geen re-integratieplan kan opmaken, moet hij, zoals vroeger, een gemotiveerd verslag opstellen. Deze verplichting is echter zwaarder in het kader van de nieuwe reglementering. De werkgever moet aantonen dat hij de mogelijkheden tot aangepast of ander werk en de redelijke aanpassingen voor werknemers met een handicap ernstig heeft overwogen.

Geen koppeling meer met medische overmacht

Momenteel leidt het re-integratietraject te vaak tot een vaststelling van verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. De nadruk ligt nog te vaak op wat de werknemer niet meer kan, en niet op zijn restcapaciteiten.

Het re-integratietraject en de procedure van verbreking wegens medische wegens medische overmacht worden daarom losgekoppeld. Concreet zal het niet meer nodig zijn om een re-integratietraject te volgen om de medische overmacht te kunnen inroepen:

  • Het re-integratietraject nieuwe versie heeft immers als enig doel de re-integratie van de werknemer
  • Het artikel van de arbeidsovereenkomstenwet (artikel 34) dat de beëindiging wegens medische overmacht regelt wordt binnenkort gewijzigd. De beëindiging wegens medische overmacht zal slechts het gevolg kunnen zijn van een specifieke procedure, die nog niet in werking is getreden.

We gaan hier niet dieper in op deze nieuwe procedure, je leest hierover meer in ons artikel van 5 oktober 2022.

Wat met re-integratiebeoordelingen die na 1 oktober zijn gepland?

Op basis van de huidige wetgeving zijn re-integratiebeoordelingen gepland, maar de afspraak valt na 1 oktober. Wat dan?

Vanaf 1 oktober zijn de nieuwe bepalingen in werking getreden en kan de arbeidsarts slechts één van de drie bovengenoemde beslissingen nemen, ook al is de aanvraag vóór die datum ingediend. Dit betekent dat de huidige beslissing ‘D’ - definitieve arbeidsongeschiktheid en geen aangepast werk mogelijk - niet meer zal bestaan.

Aarzel niet om contact op te nemen met je re-integratiecoördinator van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van Securex om dit te bespreken.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over de nieuwe procedure? Binnenkort lees je alle details over de nieuwe regels onder ons thema re-integratie van de werknemer.

Bovendien kan je terecht bij onze Legal Advisors Securex op het adres myHR@securex.be.

Wil je werk maken van een informeel re-integratiebeleid? Contacteer ons via consulting@securex.be.

Bron

Arbeidsgeneeskunde
Ziekte en ongeval