Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Terug-naar-werktraject: na werkgevers worden ook werknemers geresponsabiliseerd

Door middel van de door de ziekenfondsen georganiseerde terug-naar-werktrajecten (TNWT) kunnen arbeidsongeschikte werknemers worden begeleid om snel een job te vinden die is aangepast aan hun behoeften en mogelijkheden. De wet die deze werknemers responsabiliseert, is nu gepubliceerd.

28 september 2022

Wat is een terug-naar-werktraject?

Concreet moeten langdurig arbeidsongeschikte werknemers, d.w.z. die langer dan een maand afwezig zijn, sneller opnieuw aan de slag gaan via een terug-naar-werkprocedure waarin zowel werkgevers als werknemers een actieve rol hebben. 

Langdurig zieke werknemers worden begeleid door een terug-naar-werkcoördinator om een aangepaste job te vinden.

Het terug-naar-werktraject dat we hier bedoelen, is het traject dat door ziekenfondsen wordt aangeboden. Het gaat dus niet om het re-integratietraject in de onderneming, dat op 1 oktober eerstkomend wordt hervormd. Bij het re-integratietraject spelen de arbeidsarts en de werkgever een centrale rol.

Wat moet de langdurig zieke werknemer doen?

Er wordt een actieve medewerking van de arbeidsongeschikte werknemer verwacht. Dit is van belang om na te gaan of de werknemer het TNWT kan starten. Om die reden gelden volgende verplichtingen:

  • De werknemer vult eerst een vragenlijst in (na tien weken arbeidsongeschiktheid). Dankzij die gegevens kan het ziekenfonds de restcapaciteiten van de werknemer beter inschatten.
  • Als de werknemer de gegevens niet bezorgt, moet de adviserend arts hem of haar verplicht uitnodigen op een medisch onderzoek.
  • Vervolgens moet de werknemer een eerste contactmoment hebben bij de terug-naar-werkcoördinator.

Lagere uitkering als sanctie

Stel: de werknemer komt bovenstaande verplichtingen niet na, zonder geldige reden. Dan zal zijn of haar arbeidsongeschiktheidsuitkering dalen met maximaal 2,5% wegens gebrekkige medewerking aan het re-integratieproces. 

De precieze voorwaarden en percentages hierrond moeten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023 voor gerechtigden van wie de primaire arbeidsongeschiktheid ten vroegste op 1 januari 2023 aanvangt.

Ook de werkgever wordt geresponsabiliseerd

Er bestaat al een financiële responsabilisering voor werkgevers.

Er werd immers reeds een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd voor werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit. Ze bedraagt 0,625% van de aan de RSZ aangegeven bijdrageplichtige lonen in kwartaal Q-1.

Werkgevers met gemiddeld minder dan 50 werknemers zijn vrijgesteld van deze bijdrage. De criteria van wat als ‘bovenmaats’ wordt beschouwd, moeten nog door een koninklijk besluit worden vastgelegd.

Werkgevers die geen goede resultaat halen, worden vooraf geïnformeerd zodat ze maatregelen kunnen treffen en de responsabiliseringsbijdrage kunnen vermijden. De werkgevers op wie deze bijdrage van toepassing is, zullen in principe op ten vroegste vanaf 2023 een bijdrage verschuldigd zijn.

Heb je een specifieke vraag over de verplichtingen van je arbeidsongeschikte werknemer? Aarzel niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myhr@securex.be

Bron

  • Wet van 25 september 2022 betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de ‘terug naar-werk-trajecten’, Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2022
Ziekte en ongeval