Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De vakantie staat voor de deur: tijd voor het vakantiegeld

We zijn ondertussen bijna in mei en de grote vakantie staat voor de deur. Hoe zit het nu weer met het loon tijdens de vakantie? We brengen een aantal aandachtspunten in herinnering.

27 april 2023

Werknemers die recht hebben op wettelijke vakantiedagen, hebben ook recht op het bijhorende vakantiegeld. Dat vakantiegeld bestaat uit twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld.

Het enkel vakantiegeld is eigenlijk niets anders dan het normale loon dat jouw werknemers zouden hebben ontvangen indien zij op de vakantiedag gewerkt hadden.

Het dubbel vakantiegeld is het vakantiegeld waar de werknemer bijkomend recht op heeft, op basis van onze Belgische reglementering. Een volledig dubbel vakantiegeld stemt overeen met het loon van vier weken.

Wat doet Securex voor jou?

Ons sociaal secretariaat volgt de vakantiegeldberekening voor jouw bedienden op. De berekening zal uitgevoerd worden in dezelfde maand als vorig jaar. Ben je een nieuwe klant bij het sociaal secretariaat of is er al een specifieke datum bepaald? Dan respecteren wij het afgesproken tijdstip.

Het vakantiegeld van arbeiders

Arbeiders krijgen hun enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), of door de bijzondere vakantiekassen. Dat gebeurt in de vorm van een eenmalige jaarlijkse vakantiecheque.

Die cheque wordt uitbetaald op het moment dat de arbeiders hun (hoofd)vakantie opnemen, maar ten vroegste op 2 mei van het vakantiejaar. De RJV betaalt het vakantiegeld van de arbeiders via overschrijving op de bankrekening.

Het feit dat de arbeiders zowel hun enkel als dubbel vakantiegeld in één keer betaald krijgen, heeft als gevolg dat ze niet gewoon doorbetaald worden op de dagen dat ze vakantie opnemen. Bij bedienden is dat wel het geval.

Het vakantiegeld van bedienden

Als werkgever moet je het enkel vakantiegeld van je bedienden betalen op het moment dat de bediende effectief vakantiedagen opneemt. Dit gebeurt door het normale loon voor die dagen door te betalen.

Het dubbel vakantiegeld moet in principe betaald worden op het moment dat de bedienden hun (hoofd)vakantie opneemt. In de praktijk gebeurt de betaling van het dubbel vakantiegeld echter vaak voor alle bedienden van de onderneming in mei of juni. Op hetzelfde moment dus, ongeacht wanneer de bedienden hun (hoofd)vakantie effectief opnemen.

Hoe wordt het vakantiegeld voor bedienden berekend?

Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon van de bediende.

Voorbeeld

Myriam is bediende en werkt sinds 1 april 2022 in de onderneming HorecaSupply.  Daarvoor was ze werkloos. Ze verdient 2.000 euro per maand.

Haar dubbel vakantiegeld in 2023 bedraagt 1.380 euro, berekend als volgt:

2.000 euro × 92% × 9/12 = 1.380 euro

Bedienden met een variabel loon

In het geval van een bediende met een vast loon, zoals Myriam, is het niet zo moeilijk om het vakantiegeld te berekenen. Maar hoe dat je dat voor een bediende met een variabel loon?

Enkel vakantiegeld op variabel loon

De bedienden die met een variabel loon betaald worden, hebben per vakantiedag recht op een enkel vakantiegeld dat gelijk is aan:

  • Het dagelijks gemiddelde van het brutoloon dat verdiend werd gedurende de referteperiode. Die periode dekt de twaalf maanden die voorafgaan aan de maand waarin de vakantie genomen wordt
  • Of, in voorkomend geval, het dagelijks gemiddelde van het brutoloon gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij in dienst geweest zijn

Er wordt eventueel met een fictief loon rekening gehouden voor dagen gelijkgesteld met effectief gepresteerde dagen.

Het maximumaantal dagen per maand wordt vastgesteld op 25 voor de bedienden die tewerkgesteld zijn in het arbeidsstelsel van zes dagen per week, en op een breuk van 25, in verhouding tot het arbeidsstelsel voor de bedienden die tewerkgesteld zijn in een arbeidsstelsel van minder dan zes dagen per week.

Voorbeeld voor een vijfdagenweek

In een vijfdagenweek houdt men rekening met maximaal 20,83 dagen per maand. Dan geldt volgende rekenformule:

[Variabel loon van de 12 voorgaande maanden, inclusief het fictief variabel loon voor gelijkgestelde dagen] ÷ [20,83 × aantal maanden in de referteperiode] = enkel vakantiegeld per vakantiedag

Dubbel vakantiegeld op variabel loon

Het dubbel vakantiegeld wordt berekend volgens een aparte formule, op basis van de gemiddelde maandwedde van dezelfde bezoldigingen. Als de vakantie gespreid wordt, is de in aanmerking te nemen periode van twaalf maanden die welke de maand voorafgaat waarin de bedienden hun hoofdvakantie nemen.

De betaling van het enkel vakantiegeld op het variabel loon moet gebeuren op hetzelfde moment als de betaling van het dubbel vakantiegeld.

Verminderde sociale bijdragen

Op het dubbel vakantiegeld moet je geen patronale RSZ betalen. Je moet wel 13,07% werknemersbijdragen inhouden. Juridisch gezien gaat het om een bijzondere RSZ-bijdrage, maar het percentage is even hoog als een gewone werknemersbijdrage.

Op het loon vanaf de derde dag van de vierde vakantieweek moet je geen RSZ-bijdragen inhouden. Vanaf dan is het dubbel vakantiegeld dus volledig vrijgesteld van RSZ.

Lees hier meer over de fiscale behandeling van het vakantiegeld

Hoe Securex jou helpt

Ons sociaal secretariaat volgt de vakantiegeldberekening voor jouw bedienden op. De berekening zal uitgevoerd worden in dezelfde maand als vorig jaar. Ben je een nieuwe klant bij het sociaal secretariaat of is er al een specifieke datum bepaald? Dan respecteren wij het afgesproken tijdstip.

Je kan meer info lezen in ons dossier over de jaarlijkse vakantie op Lex4You. Hierin geven we niet alleen uitleg over het vakantiegeld in dienst, maar ook bij uitdiensttreding.

Lees ook: ‘Mogen werknemers hun wettelijke vakantie overdragen naar volgend jaar?’

Bron

Vakantiegeld
Jaarlijkse vakantie