Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Mogen werknemers hun wettelijke vakantie overdragen naar volgend jaar?

Het overdragen van wettelijke vakantie is verboden. Vraag jouw werknemers dus om tijdig hun vakantie te plannen. Als ze tot het najaar wachten om dat te doen, kunnen ze misschien niet alle dagen opnemen waar ze in 2023 recht op hebben.

25 april 2023

Principe: uitstelverbod

De wet bepaalt dat de wettelijke vakantiedagen vóór 31 december van het vakantiejaar opgenomen moeten worden. Het is bijgevolg verboden de nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen naar het volgende jaar over te dragen.

Werknemers mogen evenmin:

  • Afstand doen van hun recht op vakantie
  • Hun wettelijke vakantiedagen overdragen aan een collega
  • Voortijdig de vakantiedagen van het volgende jaar opnemen

Je moet er dus als werkgever op toezien dat jouw werknemers hun wettelijke jaarlijkse vakantie opgenomen hebben, en dat de reglementering omtrent de jaarlijkse vakantie gerespecteerd wordt. Gebeurt dat niet, dan kan je:

  • Ofwel een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro
  • Ofwel een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro

opgelegd krijgen.

Lees meer over de sancties

Bijzondere regeling

Er is evenwel een specifieke regeling van toepassing indien een werknemer in de onmogelijkheid verkeert diens vakantiedagen vóór 31 december op te nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer wegens ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is. In het kader van deze regeling wordt een betaling van het vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen voorzien. De vakantiedagen zelf kunnen echter niet overgedragen worden naar het volgende jaar.

Wat met de extra-legale verlofdagen?

Daarnaast wordt in heel wat sectoren en ondernemingen voorzien in de toekenning van extra-legale verlofdagen (bijvoorbeeld anciënniteitsverlof). Echter niet te verwarren met inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering. 

Er is geen enkele wettelijke bepaling die de overdracht van deze dagen regelt. Daarom moet worden verwezen naar de voorwaarden voor de toekenning van dit verlof en met name naar eventuele overdrachtsregels die zijn vastgelegd in een arbeidsreglement, een cao of de individuele arbeidsovereenkomst. Naargelang het geval kan uitstel worden toegestaan of geweigerd.

Wijziging vanaf het vakantiejaar 2024: uitstel wanneer de vakantie onmogelijk kan opgenomen worden

Onze reglementering werd in overeenstemming gebracht met de Europese regels om aan elke werknemer vier weken betaald verlof te garanderen.

Vanaf het vakantiejaar 2024 zal de werknemer die onmogelijk al zijn vakantiedagen kan opnemen, deze dagen kunnen uitstellen voor een periode van maximum 24 maanden. Dit uitstel is verplicht in hoofde van de werkgever.

Het uitstel wordt enkel mogelijk wanneer de arbeidsovereenkomst om bepaalde redenen wordt geschorst.

Het principieel uitstelverbod van de vakantiedagen blijft van toepassing. De werknemer zal dus nog steeds zijn vakantie moeten opnemen tijdens het vakantiejaar. Enkel wanneer dit onmogelijk is omwille van de hierboven opgesomde redenen, wordt een uitstel voorzien. 

Vakantiegeld bij uitstel van vakantiedagen

De werknemer zal zijn vakantiegeld voor de uitgestelde dagen gedurende het vakantiejaar - het jaar waarin hij deze dagen normaal had moeten opnemen - uitbetaald krijgen:

  • De arbeider krijgt zijn vakantiegeld tijdens het vakantiejaar, dit zal ook zo verlopen voor de niet opgenomen dagen
  • Voor de bediende zullen de dagen die op 31 december van het vakantiejaar niet werden opgenomen uiterlijk op het einde van het vakantiejaar anticipatief worden uitbetaald

Vakantieplanning: een ‘must do’

De boodschap is helder. Het is belangrijk om jouw werknemers aan te moedigen om hun vakantie zo tijdig mogelijk vooraf te plannen. Deze planning heeft een driedubbel voordeel voor jou:

  • Je vermijdt situaties waarbij op het einde van het jaar vastgesteld wordt dat je werknemers niet al hun verlofdagen hebben kunnen opnemen 
  • De vakantiedagen worden evenwichtig gedurende het hele kalenderjaar opgenomen, en een 'massieve' opname in het najaar wordt vermeden
  • Je krijgt geen boetes van de inspectiediensten, gelinkt aan het feit dat je werknemers al hun wettelijke vakantiedagen niet hebben kunnen opnemen

Hoe Securex jou helpt

Wil je alle regels rond wettelijke vakantie nalezen? Neem dan een kijkje in ons dossier over de jaarlijkse vakantie.

Heb je nog vragen over de opname van verlofdagen? Jouw Securex Legal Advisor helpt je graag verder via myHR@securex.be.

Bron

Jaarlijkse vakantie