Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De fiscus en de terugvordering van onterecht ontvangen werkloosheidsuitkeringen

Sinds 2022 kan de RVA onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks van de werkgever terugvorderen. Nadien kan je als werkgever het nettobedrag van de uitkeringen bij jouw werknemer recupereren. Hier ontdek je welke fiscale impact die terugvordering heeft voor jou en je werknemer.

15 november 2023

Wat houdt deze terugvordering in?

Zoals je ook al in ons artikel van 27 december 2022 kon lezen, kan de RVA onterechte werkloosheidsuitkeringen van de werkgever terugvorderen.

Dat is het geval als bij een controle blijkt dat er onterecht beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid. Dan kan de RVA het brutobedrag van de uitkering voor die dagen rechtstreeks bij jou, de werkgever, vorderen.

Je werknemer behoudt dan het bedrag van de uitkeringen, omdat de RVA het brutobedrag ervan van jou vordert.

Als werkgever kan je wel het nettobedrag van de uitkeringen die je aan de RVA hebt terugbetaald, inhouden van het nettoloon van de betrokken werknemers (zie later).

Voor welke vormen van tijdelijke werkloosheid geldt deze maatregel?

De RVA kan het brutobedrag van de onterecht ontvangen uitkeringen enkel voor de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid rechtstreeks van jou terugvorderen:

 • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen zowel voor arbeiders als bedienden
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van technische stoornis

Wat is de fiscale impact van deze terugvordering?

Een circulaire van 13 september 2023 bespreekt de fiscale gevolgen van de rechtstreekse terugvordering van onterecht betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen bij de werkgever.

Deze circulaire onderscheidt in dit verband 4 stappen:

 1. De betaling van de werkloosheidsuitkeringen aan de werknemer
 2. De bruto terugvordering door de RVA van de onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen bij jou als werkgever
 3. De loonplicht van de werkgever die de werknemer(s) onterecht in tijdelijke werkloosheid heeft geplaatst
 4. Het voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer

Betaling van de werkloosheidsuitkeringen aan de werknemer

De uitbetalingsinstelling (vakbond, RVA, hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen,…) maakt in het jaar van betaling van de werkloosheidsuitkeringen een fiscale fiche 281.13 op met vermelding van de betaalde werkloosheidsuitkeringen en de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Bruto terugvordering door de RVA bij jou als werkgever

Zoals gezegd, heeft de RVA sinds kort de mogelijkheid om onterecht betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor hun bruto bedrag terug te vorderen bij de werkgever. Met andere woorden: de werknemer verricht zelf geen effectieve terugbetaling aan de RVA. Als werkgever betaal jij die werkloosheidsuitkeringen terug voor rekening van de werknemer.

De RVA maakt dan voor het jaar van de effectieve terugbetaling door de werkgever een aparte fiche 281.13 op met vermelding van:

 • Het bruto bij de werkgever teruggevorderde bedrag
 • Een negatief saldo

De RVA vermeldt geen bedrijfsvoorheffing op deze fiche.

De FOD Financiën zal door de RVA geïnformeerd worden wanneer een fiche 281.13 opgemaakt is naar aanleiding van deze bruto terugvordering bij de werkgever. Op basis van deze fiche kan de fiscale situatie van de werknemer dan worden geregulariseerd.

Loonplicht voor jou als werkgever

Voor de periode van onterecht tijdelijke werkloosheid ben je als werkgever het normaal loon aan je werknemer(s) verschuldigd.

Je maakt dan voor het jaar van uitbetaling een fiscale fiche 281.10 of 281.20 (bedrijfsleiders met een arbeidsovereenkomst) op met vermelding van:

 • De bruto belastbare bezoldigingen
 • De ingehouden bedrijfsvoorheffing

Als werkgever beschik je daarbij wel over de mogelijkheid om het nettobedrag van de werkloosheidsuitkeringen (die je terugbetaalde aan de RVA) in te houden op het aan de werknemer te betalen nettoloon.

Voorbeeld:

Je plaatste één van je arbeiders in november 2022 in tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

Normaal ontvangt deze arbeider een bruto maandbezoldiging van 1.800. In november 2022 kreeg hij echter een netto werkloosheidsuitkering van 1.275 euro (m.n. een bruto belastbaar bedrag van 1.500 euro, verminderd met 225 euro ingehouden bedrijfsvoorheffing).

Bij een controle blijkt dat er voor die periode geen gebruik kon worden gemaakt van die werkloosheid.

De RVA kan dan het brutobedrag van de uitkering voor de maand november 2022 (1.500 euro) van jou vorderen. Jij kan daarna wel het nettobedrag van die uitkering (1.275 euro) inhouden van het loon dat je jouw werknemer uitbetaalt voor de perioden van onterechte werkloosheid.

Om praktische redenen werd in dit voorbeeld geen rekening gehouden met eventueel verschuldigde sociale bijdragen.

Let wel. Voor het jaar van de uitbetaling moet dan nog steeds een fiscale fiche worden opgemaakt voor de volledige bruto belastbare bezoldigingen die je principieel verschuldigd is.

Het voordeel van alle aard voor de werknemer

Zoals gezegd, moet je als werkgever het bruto bedrag van de werkloosheidsuitkeringen terugbetalen aan de RVA, maar mag je het nettobedrag hiervan recupereren bij jouw werknemer.

Dit wil dus zeggen dat de bedrijfsvoorheffing die de RVA heeft ingehouden, negens wordt gerecupereerd en je deze als werkgever finaal zelf betaalt.

Zowel de RSZ als de fiscus beschouwen deze bedrijfsvoorheffing (225 euro in bovenstaand voorbeeld) dan ook als een voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing moet betaald worden.

Hetzelfde principe geldt wanneer je als werkgever niets terugvordert bij jouw werknemer. In dat geval zal de ganse bruto terugbetaling aan de RVA (1.500 euro in bovenstaand voorbeeld) als een voordeel van alle aard beschouwd worden voor de werknemer.

Wat doet Securex voor jou?

Moet je onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen terugbetalen aan de RVA en ben je Securex klant? Bezorg dan zeker de ontvangen brieven van de RVA aan jouw Securex Client Advisor via myHR@securex.be . Wij zorgen dan voor de verschillende formaliteiten zoals hierboven beschreven (betaling van het loon voor de periode van onterechte werkloosheid, opmaak van de correcte fiscale fiches,…).

Wil je meer weten over deze maatregel?

Kijk dan zeker op ons portaal MySecurex. In de zoektool ‘MijnSupport’ hebben we antwoorden verzameld op de meest gestelde vragen van onze klanten. Zo vind je snel hulp, zelfs buiten kantooruren. 

Bronnen

 • Circulaire 2023/C/75 over de terugvorderingen van onterecht betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen bij de werkgever.
Fiscaal nieuws