Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Binnenkort een nieuw zorgverlof

Je werknemer zal vanaf 10 november 2022 vijf dagen per jaar afwezig kunnen zijn om te zorgen voor een gezins- of familielid dat zwaar ziek is. Dit verlof zal worden aangerekend op het verlof om dwingende redenen.

4 oktober 2022

Update 31 oktober 2022:

De wet die de ‘Work-Life’-Richtlijn omzet, werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregelen uit dit artikel treden op 10 november 2022 in werking.

Wat is zorgverlof?

Zorgverlof wordt toegekend met het oog op het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezinslid of een familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Concreet heeft de werknemer, binnen het kader van het verlof om dwingende redenen, het recht om gedurende maximaal vijf dagen per kalenderjaar van het werk afwezig te zijn in het kader van dit zorgverlof.

Het gezinslid is elke persoon die samenwoont met de werknemer.

Het familielid is de echtgenoot van de werknemer of de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, alsook de bloedverwanten tot de eerste graad van de werknemer.

Met zorg of steun wordt elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging bedoeld.

Een ernstige medische reden is elke gezondheidstoestand, al dan niet het gevolg van een ziekte of een medische ingreep, die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat er behoefte is aan aanzienlijke zorg of steun.

Aanrekening op het verlof om dwingende redenen

Het zorgverlof wordt aangerekend op de tien dagen verlof om dwingende redenen.

Voorbeeld: An heeft dit kalenderjaar vijf dagen zorgverlof opgenomen voor haar ernstig zieke echtgenoot. Daarnaast heeft ze twee dagen verlof om dwingende redenen opgenomen om voor haar ziek kind te zorgen. Ze heeft dus geen recht meer op zorgverlof dit kalenderjaar. Ze heeft nog wel recht op drie dagen verlof om dwingende redenen.

Het zorgverlof is bovendien complementair met de bestaande thematische verloven (bijvoorbeeld het mantelzorgverlof) en kan hiermee gecombineerd worden. Het voordeel van dit verlof ten opzichte van een thematisch verlof is dat het heel flexibel kan worden opgenomen.

Twee formaliteiten voor de werknemer

De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op zorgverlof moet jou vooraf op de hoogte brengen, dus vóór de start van zijn dagtaak.

Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

De werknemer bezorgt jou vervolgens zo spoedig mogelijk een attest van de behandelende arts van het betrokken gezins- of familielid. Dit attest toont aan dat dit gezins- of familielid om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Het mag de medische reden zelf niet vermelden.

Het attest moet worden afgeleverd in het kalenderjaar waarin het zorgverlof wordt opgenomen.

Je kan de opname van zorgverlof niet weigeren wanneer alle vereisten door de werknemer zijn vervuld.

Wordt het zorgverlof bezoldigd?

De verlofdagen die wegens zorgverlof toegekend worden, worden niet bezoldigd.

De wet heeft wel voorzien dat wanneer de werknemer die zorgverlof neemt geen loon in het kader van verlof om dwingende redenen ontvangt, hij of zij een uitkering van de RVA kan krijgen. In het kader van de algemene regeling wordt geen recht op loon toegekend. Sommige sectoren hebben echter wel voor bepaalde dagen verlof wegens dwingende redenen een recht op loon ingevoerd.

Het bedrag, de voorwaarden en toekenningsmodaliteiten van deze uitkering moeten nog worden bepaald bij koninklijk besluit. Er zal bijgevolg wellicht niet onmiddellijk een recht op een uitkering bestaan.

Wordt de werknemer beschermd tegen ontslag?

De werknemer die zorgverlof opneemt, wordt beschermd tegen ontslag. Wanneer dit nieuwe recht een feit wordt, zal je de regels die verband houden met deze ontslagbescherming op Lex4You kunnen raadplegen.

Bron

  • Wetsontwerp tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven. Deze wet zal een nieuw artikel 30bis, § 2 in de wet van 3 juli 1978 invoeren.
Tijd voor gezin en zorg