Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Betaald educatief verlof in het Waals Gewest

Hoe kan je het betaalde loon terugvorderen?

Je moet bepaalde formaliteiten vervullen om de terugbetaling te krijgen van de lonen en sociale bijdragen die je tijdens het educatief verlof betaald hebt. Voor het schooljaar 2021-2022 moeten de terugbetalingsaanvragen worden ingediend tegen 31 maart 2023.

20 februari 2023

Waar moet je jouw aanvraag tot terugbetaling indienen?

Je kan het loon dat tijdens het educatief verlof aan de werknemer betaald werd en de erop verschuldigde sociale bijdragen, terugvorderen bij de bevoegde dienst van het Waals Gewest:

FOREM

Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
Tel.: 071/20 61 11
e-mail: conge.education@forem.be 

Bij de FOREM kan je enkel de aanvragen tot terugbetaling indienen die betrekking hebben op werknemers die verbonden zijn aan een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest.  Aanvragen met betrekking tot Duitstalige vestigingseenheden moeten naar de Duitstalige Gemeenschap worden gestuurd.

Voorbeeld: de maatschappelijke zetel van een onderneming is gelegen in Wallonië. Deze onderneming heeft zowel vestigingseenheden in Namen als in Eupen. De terugbetaling moet in twee aanvragen worden opgesplitst:

  • Een aanvraag voor alle werknemers die recht hebben op betaald educatief verlof die in Namen zijn tewerkgesteld
  • En een andere aanvraag voor de werknemers die in Eupen zijn tewerkgesteld

De spelregels voor de terugbetaling verschillen dus naargelang het gewest. Heeft jouw onderneming vestigingseenheden in meerdere gewesten, dan moet je per betrokken gewest een terugbetalingsdossier indienen dat alle werknemers omvat die in het betrokken gewest tewerkgesteld zijn, en dit volgens de taalrol van dat gewest.

Voor de modaliteiten in de andere gewesten, verwijzen we naar de informatie over het betaald educatief verlof onder het thema Vakantie & afwezigheid > Tijd voor de werknemer (enkel in het Frans voor wat Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap betreft). Voor meer inlichtingen over Vlaanderen, raadpleeg onze fiche over het Vlaams opleidingsverlof.

Welke documenten moet jouw aanvraagdossier bevatten?

De aanvraag tot terugbetaling moet door jou of jouw sociaal secretariaat ingediend worden via de volgende documenten:

  • Eén enkele aangifte van schuldvordering voor alle werknemers tewerkgesteld in eenzelfde gewest samen (men moet hier rekening houden met het adres van de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is)
  • Een individuele fiche per werknemer waarop het toegekende verlof, het loon en de bijbehorende socialezekerheidsbijdragen vermeld worden
  • Elk ander document ter staving, meer bepaald de attesten uitgereikt door de onderwijsinstellingen die door de werknemers bezocht worden: attest van regelmatige inschrijving, trimestrieel attest van nauwgezetheid en eventueel een attest van tweede zittijd (originele documenten)

In bepaalde gevallen dienen ook nog de volgende documenten bijgevoegd te worden:

  • Het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd (voor werknemers die minder dan 4/5 werken en tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren)
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor deeltijders met een variabel uurrooster)
  • Een verklaring op eer van de werknemer (Word of PDF) dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs)

Je vindt alle nodige documenten op de site van Forem. Deze documenten moeten met de post worden verstuurd.

Binnen welke termijn moet je jouw terugbetalingsdossier indienen?

De terugbetalingsaanvragen mogen pas worden ingediend nadat het schooljaar werd afgesloten en moeten betrekking hebben op alle gerechtigde werknemers van de onderneming.

Voor het schooljaar 2021-2022 moeten de terugbetalingsaanvragen worden ingediend tegen 31 maart 2023.

Naargelang van de organisatiewijze van de opleiding ontstaat de vordering volgens een welbepaald schema. Je vindt enkele voorbeelden in het algemeen overzicht voor de terugbetalingen. Vraag bij twijfel hulp aan jouw Client Advisor.

Hoeveel krijg je terug?

De terugbetaling is beperkt tot een forfaitair bedrag. In het Waals Gewest wordt één enkel forfait gehanteerd, ongeacht het type van opleiding dat wordt gevolgd. Dit forfait bedraagt 21,30 euro per goedgekeurd uur betaald educatief verlof.

Wat doet Securex voor jou?

Indien je aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex, kan jouw Client Advisor jou steeds bijstaan bij het invullen van de benodigde documenten en het doorsturen van jouw dossier naar de bevoegde dienst, om op die manier de terugbetaling te bekomen waar je recht op hebt.

We benadrukken dat je een volledig dossier moet indienen om de terugbetaling te krijgen. Wacht dus niet tot de laatste minuut om alle noodzakelijke documenten en gegevens te verzamelen.

Lees ook: Nieuw loonplafond voor het betaald educatief verlof en het Vlaams opleidingsverlof

Tijd voor de werknemer