Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Arbeidsduur voor studenten jonger dan 18 jaar: een paar aandachtspunten

Voor jeugdige werknemers is de arbeidsduur strikt geregeld. De jeugdige werknemers zijn werknemers van 15 jaar of ouder die niet langer aan de voltijdse leerplicht onderworpen zijn en die jonger zijn dan 18 jaar. Het gaat dus om minderjarige werknemers.

21 juni 2023

Voor hen zijn er specifieke regels van toepassing voor de grenzen van hun arbeidsduur.  Ook voor de rusttijden en -pauzes, de overuren en de nachtarbeid gelden er specifieke regels voor jeugdige werknemers.  Omwille van hun jeugdige leeftijd moeten deze studenten immers beter beschermd worden.

Striktere arbeidsduurgrenzen

Hoewel de naleving van de arbeidsduur in principe per werkgever wordt bekeken, is dat niet zo voor jeugdige werknemers. Bij hen worden de arbeidsperiodes bij twee of meerdere werkgevers samengeteld om na te gaan of de arbeidsduurgrenzen gerespecteerd worden.

Bovendien worden de onderwijsuren van de jeugdige werknemers die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn ook meegeteld als arbeidsuren. Het gaat dan om onderwijs met beperkt leerplan of voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming.  

Langere rusttijden en pauzes

Jeugdige werknemers mogen niet meer dan vier en een half uur zonder onderbreking werken. Als ze meer dan vier en een half uur werken, hebben zij recht op een rustpauze van minstens een half uur. Wanneer ze langer dan zes uur werken, moeten ze minstens één uur rust krijgen. Daarvan moeten ze minstens een half uur in één keer opnemen.

Deze jongeren moeten bovendien tussen twee opeenvolgende prestaties gedurende ten minste 12 ononderbroken uren kunnen rusten.

Voor de jeugdige werknemers heeft de wetgever bovendien een bijkomende rustdag ingevoerd. Naast de verplichte zondagsrust hebben deze jongeren recht op een bijkomende rustdag per week die onmiddellijk volgt op de zondag of eraan voorafgaat. Zij hebben met andere woorden recht op rust op zaterdag en zondag of op zondag en maandag.

Geen overuren

Jeugdige werknemers mogen in principe niet meer uren presteren dan 8 uur per dag en 38 uur gemiddeld per week

Afwijkingen

De jeugdige werknemers mogen eventueel wel overuren presteren, maar enkel in de volgende gevallen:

 • Om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval
 • Voor dringende arbeid aan machines en materieel, indien de uitvoering ervan buiten de arbeidstijd noodzakelijk is om te vermijden dat de normale werking van de onderneming ernstig wordt verstoord
 • Voor arbeid wegens onverwachte noodzakelijkheid, mits voorafgaande toelating van de vakbondsafvaardiging

Overwerk is in deze gevallen bovendien enkel toegelaten indien de werkgever de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten binnen de 3 dagen verwittigt en hij de jongere inhaalrust toekent. 

De duur van de inhaalrust moet gelijk zijn aan het aantal overuren dat gepresteerd werd en ze moet in één keer genomen worden voor het einde van de volgende week, tenzij het Toezicht op de sociale wetten een afwijking heeft toegestaan.

Geen nachtarbeid

Voor jeugdige werknemers is ook de nachtarbeid in principe verboden. Het gaat om prestaties tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.

Voor jeugdige werknemers van 16 jaar en ouder gelden andere grenzen. Zij mogen niet werken van 22 uur tot 6 uur of van 23 uur tot 7 uur.

Deze grenzen gelden echter enkel indien ze tewerkgesteld zijn:

 • Aan werkzaamheden die wegens hun aard niet mogen worden onderbroken
 • In ploegen

Daarnaast mogen jeugdige werknemers van 16 jaar of ouder tot 23 uur werken in de volgende gevallen:

 • Om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval
 • Voor dringende arbeid aan machines en materieel
 • Voor arbeid wegens onverwachte noodzakelijkheid

In deze 3 laatste gevallen moet de werkgever de inspecteur-districtshoofd van de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten binnen de 3 dagen verwittigen

Er bestaan ook sectorale uitzonderingen op basis van een koninklijk besluit. Dit is het geval voor onder andere de horeca en de bakkerijen.

Geen zondagarbeid

Werken op zon- of feestdagen is in de meeste gevallen verboden. Zo ook voor de jeugdige werknemers. Er bestaan uitzonderingen op deze regel, maar een jeugdige werknemer mag niet meer dan één zondag op twee werken. Een inspecteur van Toezicht op de Sociale Wetten kan wel een uitzondering toestaan indien die op voorhand aangevraagd wordt.

In welke gevallen kan een minderjarige student toch op zon- of feestdagen werken?

 • Gevallen van overmacht (mits verwittigen van de inspecteur van de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten binnen de drie dagen)
 • Ingeval een koninklijk besluit dit voorziet voor een bepaald paritair comité. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de horeca en de bakkerijen
 • In kleinhandelszaken, kappersalons... gedurende bepaalde periodes van het jaar aan de kust, in toeristische centra en kuuroorden. In deze gevallen moet Toezicht op de Sociale Wetten vijf dagen op voorhand schriftelijk verwittigd worden

Het verbod en de bijhorende uitzonderingen gelden ook voor de bijkomende wekelijkse rustdag die aan jeugdige werknemers wordt toegekend. Lees er alles over op Lex4You.

Wat zijn de sancties?

De werkgever die deze bepalingen niet naleeft, kan worden gesanctioneerd. Voor meer info over deze sancties verwijzen we u naar ons dossier over het Sociaal Strafrecht.

Studenten
Arbeidsduur