Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Rechten en plichten van werkgevers en het Comité

Waaruit bestaat de informatie- en opleidingsopdracht van de werkgever?

De werkgever heeft een informatie- en opleidingsplicht ten aanzien van de leden van het CPBW: hij moet hen alle nodige informatie verstrekken en, indien nodig, een opleiding verzekeren zodat zij hun adviezen met volkomen kennis van zaken kunnen uitbrengen.

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2024

Documentatie

Om het CPBW correct te kunnen informeren, verzamelt de werkgever documentatie betreffende de vraagstukken inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het intern en extern milieu en houdt deze ter beschikking van het comité (bijvoorbeeld verslag over de keuze van arbeidsmiddelen, enz.). In de praktijk kan de IDPB met deze taak worden belast.

Informatie

De werkgever moet alle nodige informatie verstrekken, inzonderheid betreffende:

  • De wijzigingen aangebracht aan de installaties, de werkmethodes wanneer ze de bestaande risico’s voor het welzijn van de werknemers kunnen verzwaren;
  • De eerstehulpverlening, de brandbestrijding, de evacuatie van de werknemers;
  • Het milieubeleid dat door de onderneming wordt gevoerd (één maal per jaar);
  • De evaluatie van de risico’s en beschermingsmaatregelen in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem en het globaal preventieplan.

Opleiding

De leden die de werknemers in het CPBW vertegenwoordigen, hebben recht op een passende opleiding. Ze mag niet te hunnen laste vallen en ze moet plaatshebben tijdens de arbeidstijd of overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten of wettelijke bepalingen ter zake.

Alle artikelen over