Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Het gebruik van sociale media

Virtueel absenteïsme

Dit probleem kan zich voordoen wanneer de werkgever toegang tot de sociale netwerken tijdens de werkuren heeft toegestaan, zonder die toegang te beperken tot de pauzes of de vrijetijdsuren vóór of na de werkdag.

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2024

Het kan echter ook de kop opsteken wanneer een werknemer over een smartphone met een internetabonnement beschikt.

Wat is het probleem?

Zoals we hebben gezien toen we het hadden over het gebruik van internet en e-mail aanvaarden de rechters wel dat overdreven surfen tijdens de werkuren niet kan, maar ligt het probleem vaak bij de bewijslast. Overdreven gebruik van internet toeschrijven aan een welbepaalde werknemer kan alleen als de werkgever de procedure en de principes van de cao nr. 81 naleeft.

Doet de werkgever dat niet, dan zal de rechter de bewijzen meestal als onwettig bestempelen en kan de werkgever ze niet gebruiken. Als we bovendien uitgaan van de veronderstelling dat de werknemer de sociale netwerken niet op een professionele computer, maar wel op zijn eigen smartphone raadpleegt, heeft de werkgever het nog veel moeilijker om een bewijs te verzamelen, want hij heeft geen controlerecht op de persoonlijke smartphone van de werknemer.

Een ander spoor: loon voor het daadwerkelijk gepresteerde werk

Een arrest van het Arbeidshof van Luik kijkt verder dan het probleem van het verzamelen van gegevens die privégebruik van het bedrijfsinternet aantonen en wijst erop dat de betaling van het loon van een werknemer de tegenprestatie moet zijn voor daadwerkelijk gepresteerd werk. In een zaak waarin een werknemer tijdens zijn werktijd televisie keek op de bewakingsschermen (zijn werkinstrument als veiligheidsverantwoordelijke in een luchthaven) en computerspelletjes speelde, stond het Hof de werkgever toe om het loon dat hij voor die uren van virtueel absenteïsme had betaald, terug te vorderen[1]. Het Hof oordeelde bovendien dat het ontslag om dringende reden gegrond was aangezien een dergelijk gedrag het voorzetten van de activiteit van de onderneming in gevaar had kunnen brengen.

De rechtspraak evolueert dus naar een strengere beoordeling van werknemers die wel lichamelijk aanwezig zijn, maar virtueel afwezig zijn van hun werkplaats. De rechters worden meer ontvankelijk voor deze problematiek en gaan ervan uit dat een deel van arbeidsovereenkomst in zekere zin niet wordt nagekomen door de werknemer, wat de rentabiliteit van de onderneming waar hij tewerkgesteld is, kan schaden.

Hoe misbruik voorkomen?

Om zich te wapenen tegen eventueel misbruik kan de werkgever een reglementering voor het gebruik van sociale netwerken op de werkplaats uitwerken door in het arbeidsreglement specifieke bepalingen op te nemen over deelname aan sociale media op de werkplaats.

Securex heeft een model van ‘reglement voor internet & sociale media’ opgesteld, dat specifieke bepalingen bevat over de deelname aan sociale media. U kunt dit model verkrijgen door contact op te nemen met één van onze Securex Legal Advisors of door te surfen naar onze e-shop: shop.securex.be.

 

[1] Arrest van het Arbeidshof van Luik van 22 oktober 2010.

Alle artikelen over Het gebruik van sociale media