Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Onbetaald verlof

Welke weerslag heeft het onbetaald verlof op de sociale zekerheid?

Het recht op kinderbijslag wordt geopend indien men minstens één dag als loontrekkende tewerkgesteld was in de loop van de tweede maand van elk trimester.

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2021

Kinderbijslag

Het recht op kinderbijslag wordt geopend indien men minstens één dag als loontrekkende tewerkgesteld was in de loop van de tweede maand van elk trimester. Wanneer men niet aan dit minimum voldoet, dient men een andere mogelijke gerechtigde te zoeken.

Gezondheidszorgen

Op het vlak van de gezondheidszorgen blijven de rechten van de werknemer, die in het tweede jaar volgend op het onbetaald verlof berekend worden, behouden als hij minstens één effectieve arbeidsdag kan bewijzen en zijn beroepsinkomsten een bepaald bedrag te boven gaan. Indien dit niet het geval is, kan het recht toch behouden blijven als de werknemer een bijkomende som betaalt of als hij ten laste van een andere persoon valt. 

De werknemer kan geen uitkeringen genieten tijdens zijn onbetaald verlof. Hij heeft er wel recht op na de beëindiging van zijn onbetaald verlof indien hij ten minste 120 effectieve of gelijkgestelde arbeidsdagen kan aantonen in de loop van het tweede en derde trimester voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Indien dit niet het geval is, moet de werknemer een nieuwe wachtperiode doorlopen. Om onaangename verrassingen te vermijden, raden wij de werknemer aan zich rechtstreeks tot zijn ziekenfonds te wenden om inlichtingen te krijgen.

Arbeidsongeval

Aangezien de werknemer geen prestaties verricht, kan hij onmogelijk een arbeidsongeval krijgen.  Van zodra de werknemer echter in de onderneming terugkeert, is hij onmiddellijk gedekt door de door de werkgever afgesloten arbeidsongevallenverzekering.

Pensioen

Daar de periode van onbetaald verlof niet gelijkgesteld wordt met effectief gewerkte dagen, zal dit een negatieve invloed uitoefenen op de berekening van het pensioen.

Werkloosheid

Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet de werknemer een bepaald aantal betaalde arbeidsdagen in de loop van een zekere periode bewijzen [1]. De dagen van onbetaald verlof zullen voor de toekenning van de uitkeringen niet met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld worden.

Extralegale voordelen

Voor de toekenning van extralegale sociale voordelen zal men van geval tot geval moeten nagaan of men rekening dient te houden met de dagen van onbetaald verlof.

[1] Zie onze Sleutelbedragen/ Volledige werkloosheid – toelaatbaarheidsvoorwaarden en uitkeringen.

Alle artikelen over Onbetaald verlof