Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vervangingsplicht

Moet de werkgever de kandidaat voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vervangen?

De werkgever is verplicht om de kandidaat voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te vervangen.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022

Principe

De werkgever is verplicht om de kandidaat voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te vervangen:

  • Binnen een bepaalde termijn (De vervanger moet in dienst treden tijdens een reglementaire vervangingsperiode die loopt vanaf de eerste dag van de vierde maand voorafgaand aan de maand waarin het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag een aanvang neemt tot de eerste dag van de derde maand volgend op de maand waarin het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag een aanvang neemt.)
  • Gedurende 36 maanden
  • Door een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze (of een daarmee gelijkgestelde)
  • Waarvan de arbeidsregeling per arbeidscyclus gemiddeld ten minste hetzelfde aantal arbeidsuren bedraagt
  • Niet noodzakelijk in dezelfde functie of hetzelfde statuut.

De werkgever is ertoe gehouden het bewijs te leveren van de vervanging (C63-SWT). De vervanger die vertrekt, moet binnen een termijn van 30 dagen vervangen worden!

Uitzonderingen

Er bestaan 4 uitzonderingen op de vervangingsverplichting:

  • Automatische vrijstelling op basis van leeftijd: minstens 62 jaar op de laatste dag van de prestaties; in bepaalde gevallen is het evenwel nog mogelijk om vrijgesteld te zijn vanaf de leeftijd van 60 jaar (raadpleeg hiervoor uw Securex Legal Advisor) [1]
  • Vrijstelling verleend door de Directeur van het werkloosheidsbureau en die verband houdt met de functie (geen enkele vervanger voorhanden)
  • Individuele afwijking toegestaan door de minister van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in geval van structurele vermindering van het personeelsbestand (indiening van de aanvraag per aangetekend schrijven)
  • Individuele afwijking toegestaan door de minister van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de SWT die reeds gestart zijn op het ogenblik van de erkenning als onderneming in moeilijkheden/in herstructurering of in geval van sluiting van de onderneming (indiening van de aanvraag per aangetekend schrijven)

Er bestaat ook een automatische vrijstelling van vervangingsplicht voor de ondernemingen die erkend worden als ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering (collectieve afwijking - neerlegging van een CAO).

[1] Sinds 2015 is de leeftijdsgrens op 62 jaar gebracht voor de stelsels bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007. Het koninklijk besluit van 23 april 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2013, dat deze verhoging heeft doorgevoerd, trad in werking op 1 januari 2015 en is enkel van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die daadwerkelijk eindigen na 31 december 2014, voor zover de werknemer op uiterlijk 31 december 2014 de leeftijd van 60 jaar niet bereikt heeft.

Alle artikelen over Vervangingsplicht