Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De eigenlijke ontslagmotivering

Welke procedure moet gevolgd worden?

De werknemer die de redenen voor zijn ontslag wenst te kennen, moet per aangetekende brief aan de werkgever vragen om zijn ontslag te motiveren.

Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2023

Verplichtingen werknemer

De werknemer die de redenen voor zijn ontslag wenst te kennen, moet per aangetekende brief aan de werkgever vragen om zijn ontslag te motiveren. 

Hij moet dit doen binnen een termijn van 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.  Wanneer de arbeidsovereenkomst met een opzegtermijn beëindigd wordt, moet de werknemer zijn verzoek indienen binnen de 6 maanden nadat de opzeg betekend werd, zonder evenwel 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst te mogen overschrijden.

In de commentaar bij de cao wordt gepreciseerd dat met de dag van de betekening van de opzeg de dag bedoeld wordt waarop de kennisgeving van de opzeg uitwerking heeft [1].

Om na te gaan of het verzoek van de werknemer tijdig gebeurde, geldt de postdatum.

Verplichtingen werkgever

De werkgever die een verzoek ontvangt dat aan alle voorwaarden voldoet (aangetekend verzonden en binnen de termijn), moet hier per aangetekende brief op antwoorden. 

Hij moet dit doen binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van de aangetekende brief met het verzoek van de werknemer [2].  Om na te gaan of het antwoord tijdig verstuurd werd, geldt de postdatum.

Uitzondering

De werkgever is niet verplicht op het verzoek van de werknemer te antwoorden indien hij voordien reeds uit eigen beweging het ontslag schriftelijk gemotiveerd had en deze motivering de nodige elementen bevat die de werknemer toelaten om de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid, te kennen en te beoordelen. Lees hierover ook het oordeel van het Arbeidshof van Luik.

In dat geval heeft de werkgever immers reeds aan zijn verplichting voldaan en kan de werknemer niet eisen dat hij de ontslagredenen nogmaals op papier zet.

Opgelet! Een reeds gegeven mondelinge motivering volstaat niet om het verzoek van de werknemer om een ontslagmotivering terzijde te schuiven.

[1] Wanneer de kennisgeving van de opzeg bij aangetekende brief gebeurt, heeft de kennisgeving uitwerking op de derde werkdag na de datum van de verzending. Een opzeg door middel van een deurwaardersexploot wordt geacht betekend te zijn op de dag dat de deurwaarder zich aanbiedt.

[2] De termijn van 2 maanden begint te lopen de derde werkdag na de datum van de verzending van het verzoek van de werknemer.

Alle artikelen over De eigenlijke ontslagmotivering