Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Werknemers die het recht openen op de premie

Om van de maatregel te genieten, moet de aangeworven werknemer aan 4 voorwaarden voldoen.

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2023

Werknemers die het recht openen

Niet-werkende werkzoekende

De werknemer moet een niet-werkende werkzoekende zijn die op het ogenblik van de aanwerving minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven bij de VDAB [1]. 

De werkgever die wil nagaan of een werknemer aan deze voorwaarde voldoet, kan dit navragen bij de VDAB via tewerksteling@vdab.be. In tegenstelling tot bij de vroegere Activa-maatregel wordt er immers geen kaart aan de weknemer afgeleverd die attesteert dat de werknemer aan de voorwaarde voldoet.

Volgende periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld met de inschrijving als niet-werkende werkzoekende:

  • De periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
  • De periode van detentie
  • De periode van onderbreking van de inschrijving als niet-werkende werkzoekende wanneer die onderbreking maximaal drie maanden bedraagt

Leeftijdsvoorwaarde vanaf 1 januari 2022

De werknemer moet minstens 25 jaar oud zijn en de leeftijd van 58 nog niet hebben bereikt

Deze leeftijdsvoorwaarde wordt bekeken op het einde van het kwartaal van aanwerving.

Deze leeftijdsgrenzen zijn gekozen in functie van de Vlaamse doelgroepverminderingen:

Contract van onbepaalde duur

De werknemer moet met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeworven worden.  

In uitzondering op deze regel zijn één of meer opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur van minstens 3 maanden ook mogelijk indien dit overeenstemt met het 'gangbare wervingsbeleid' van de onderneming [2].

Tewerkstelling in Vlaanderen

De werknemer moet tewerkgesteld worden in een exploitatiezetel gelegen in Vlaanderen.

De aangeworven werknemer mag reeds voordien bij de werkgever tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een stage of werkplekleren [3]. Ook een eerdere tewerkstelling als uitzendkracht is toegelaten [4].

Uitgesloten werknemers

Aangezien het de bedoeling van de  aanwervingsincentive is om duurzame tewerkstelling te bevorderen, worden de volgende werknemers uitgesloten uit het toepassingsgebied van deze maatregel:

  • De uitzendkrachten (voor het personeel van het uitzendkantoor zelf kan wel van de premie genoten worden)
  • De flexi-jobwerknemers
  • De gelegenheidswerknemers

Opmerking: wanneer de werkgever-gebruiker de uitzendkracht binnen de 3 maanden aanwerft, zal hij toch nog van de aanwervingsincentive gebruik kunnen maken (cfr. supra).

[1] De minister kan bepaalde periodes van inactiviteit gelijkstellen met de inschrijving als niet-werkende werkzoekende.

[2] De minister kan nader bepalen wat onder gangbare wervingsbeleid wordt verstaan. Er wordt echter verwacht dat een verklaring op eer in de praktijk zal volstaan. Een voorbeeld hiervan kan een dienstenchequebedrijf zijn.

[3] Voorbeelden hiervan zijn de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) of de werkervaringsstage (WES). Tijdens dergelijke overeenkomsten wordt de stagiair immers nog als werkzoekende beschouwd. Meer informatie over deze stagevormen kan je vinden onder ons dossier Stages en opleidingen voor werkzoekenden.

[4] Opgelet evenwel, als de werknemer meer dan 3 maanden als uitzendkracht tewerkgesteld was voor de aanwerving, zal hij niet meer als langdurig werkzoekende beschouwd worden en dus niet meer in aanmerking komen voor de aanwervingspremie.

Alle artikelen over Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden