Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werkhervattingspremie voor deeltijdse hervatting van een langdurig arbeidsongeschikte

Als je sinds 1 april 2023 een werknemer of werkloze die minstens één jaar arbeidsongeschikt is het werk deeltijds laat hervatten, heb je soms recht op een werkhervattingspremie van 1.000 euro. De adviserend arts van het ziekenfonds moet wel een positief advies geven voor de werkhervatting en het aangepast werk.

20 juli 2023
ill, sick
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van het KB van 17 juli 2023.

Lees hieronder of je aan de voorwaarden voldoet om deze premie te ontvangen.

Heb je als werkgever recht op deze premie van 1.000 euro?

Je hebt recht op deze werkhervattingspremie als je vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025:

 • Een werknemer of werkloze die minstens één jaar arbeidsongeschikt (invalide) is, aanwerft of het werk laat hervatten via een zogenaamde progressieve werkhervatting. De werknemer mag het werk dus niet voltijds aanvangen of opstarten.
 • Die werknemer het werk progressief laat hervatten of die een aangepast werk laat hervatten na toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds van de werknemer.
 • De werknemer minstens drie maanden in dienst houdt

Deze maatregel geldt zowel voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al bij jou werkten als voor nieuw aangeworven werknemers. In beide gevallen moet de arbeidsongeschiktheid minstens één jaar duren. De werkhervatting is dus zowel mogelijk bij de oorspronkelijke werkgever als bij een nieuwe werkgever.

De maatregel is compatibel met het sociale zekerheidsstelsel van de zelfstandigen. Wanneer je dus een arbeidsongeschikte zelfstandige aanwerft als werknemer, heb je ook recht op deze premie voor zover aan de andere voorwaarden is voldaan.

Opgelet : Als werkgever heb je enkel recht op deze premie als het om een nieuwe werkhervatting vanaf 01/04/2023 gaat. Een verlenging, weliswaar na 01/04/2023,  van een reeds toegestane werkhervatting voor 01/04/2023 komt niet in aanmerking voor de premie.

Wat is “aangepast werk” of “progressieve werkhervatting”?

Als een werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk deels wil hervatten, kan die ofwel tijdelijk minder werken of tijdelijk een andere functie uitoefenen. Als je werknemer daarvoor de toestemming krijgt van de adviserend arts van de mutualiteit behoudt die ook diens uitkering. Die uitkering blijft dan behouden voor de dagen of dagdelen waarop die niet werkt.

Meer info over de progressieve werkhervatting, of een hervatting via aangepast werk, vind je in ons dossier op Lex4You.

Welke arbeidsovereenkomsten komen in aanmerking?

Voldoet je werknemer aan de voorwaarden? Dan moet die de arbeid – toegestaan door de arts van de mutualiteit – gedurende ten minste drie maanden uitvoeren. Voor werkgevers uit de privésector komen de volgende arbeidsovereenkomsten in aanmerking:

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de start van de toegestane arbeid een duur heeft van ten minste drie maanden
 • Een overeenkomst voor een alternerende opleiding die bij de start van de toegestane arbeid een duur heeft van ten minste drie maanden

Komt elke tewerkstelling in aanmerking voor een premie?

Neen, in het ontwerp van het koninklijk besluit worden de volgende vormen van tewerkstelling uitgesloten:  

 • Een tewerkstelling in een onderneming uit PC 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven
 • Een tewerkstelling als flexijobber
 • Een tewerkstelling als gelegenheidswerknemer
 • Een tewerkstelling die al aanving vóór het begin van de arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet van 27 juni 1969 beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming

Waar vraag je de premie aan?

De premie kan je aanvragen via het ziekenfonds waar je werknemer is aangesloten. Dat kan ten vroegste na drie maanden tewerkstelling. In de praktijk kan je dus ten vroegste sinds 1 juli 2023 de aanvraag indienen.

De aanvraag dien je elektronisch in. Je hebt per werknemer slechts recht op één premie.

Het ziekenfonds betaalt de premie ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin je de aanvraag hebt ingediend.

Vraag je de premie in juli 2023 aan? Dan moet het ziekenfonds de premie ten laatste op 30 september 2023 uitbetalen.

De uiterste aanvraagdatum is twee jaar nadat de derde maand toegelaten arbeid werd verricht.

Vraag je de premie aan voor een werknemer die het werk hervatte in april 2023? Dan moet je de premie ten laatste op 30 juni 2025 aanvragen.

Inwerkingtreding

Deze maatregel is retroactief in werking getreden op 1 april 2023 en blijft van kracht tot en met 31 maart 2025. Vóór 1 april 2025 wordt deze maatregel geëvalueerd en wordt er beslist of die al dan niet verder gezet wordt.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over een progressieve werkhervatting en de werkhervattingspremie? Raadpleeg onze informatie op Lex4You.

Onze Securex Legal Advisors kunnen je ook helpen. Je kan hen contacteren via myHR@securex.be.

Securex kan de aanvraag niet voor jou indienen, omdat dit technisch niet mogelijk is. Je kan dat wel zelf doen via deze link.

Dien je de aanvraag toch nog graag op papier in? Dan verstuur je deze aanvraag naar:

Nationaal Intermutualistisch College
Manhattan Center – 7e verdieping
Bolwerklaan 21 bus 7
1210 Sint-Joost-Ten-Node

Bron

Premies