Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Voorstel eerste fase bredere fiscale hervorming op tafel

Minister Van Peteghem heeft zijn plannen voorgesteld voor een eerste fase van de brede fiscale hervorming. De maatregelen van het voorstel zouden ingaan op 1 januari 2024. De klemtoon ligt op het verhogen van het nettoloon van werknemers, wat mogelijk is dankzij een belastingverschuiving.

10 maart 2023

De kernpunten van het voorstel

De bedoeling van het voorstel is duidelijk: de lasten op arbeid verlagen om zo de werkgelegenheidsgraad te verhogen, en te verschuiven via een verhoging van de belastingen op vermogen en consumptie.

Het pakket aan maatregelen dat Van Peteghem voorstelt moet er voor zorgen dat :

 • Iedereen die werkt een hoger nettobedrag overhoudt
 • De fiscaliteit eenvoudiger en moderner wordt
 • Er een eerlijke bijdrage op vermogens komt
 • De concurrentiekracht van onze bedrijven verhoogt
 • Duurzame en gezonde keuzes worden aangemoedigd

We sommen kort de maatregelen op die een impact hebben op de loonfiscaliteit en op jouw HR-beleid.

Meer netto voor iedereen die werkt

Onze lasten op arbeid moeten omlaag, werken moet voor iedereen meer lonen en het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden. Om dat doel te bereiken, worden de volgende maatregelen voorgesteld:

 • Een verhoging van de belastingvrije som (het deel van het inkomen waarop je geen belastingen betaalt) van 10.160 euro naar 13.500 euro
 • Het verbreden van de belastingschijf van 45%. Zo wordt vermeden dat je te snel in de hoogste belastingschijf van 50% terechtkomt. Mensen met een bovengemiddeld inkomen zullen slechts voor een kleiner deel van hun loon aan het hoogste tarief belast worden.
 • De uitbreiding van de werkbonus. De werkbonus zorgt ervoor dat het nettoloon van mensen die werken verhoogd wordt, wat het verschil tussen werken en niet werken vergroot

Meer eenvoudige en moderne fiscaliteit

Deze doelstelling zal gerealiseerd worden via onder meer volgende maatregelen:

 • De hervorming van het systeem van optieplannen. Het systeem blijft behouden, maar moet beperkt worden tot opties op de aandelen van de werkgever of een verbonden vennootschap
 • Een nieuwe regeling om werknemers op een fiscaal gunstige manier te laten deelnemen in het eigen vermogen van hun werkgever. Bedoeling zou zijn om aandelen van een werknemer pas te belasten bij verkoop en niet meer bij toekenning ervan. Op die manier wordt talent meer aan boord gehouden
 • Gelijke sociale en fiscale behandeling van voordelen van alle aard. Vandaag de dag worden nog teveel voordelen van alle aard verschillend behandeld door de RSZ enerzijds en de fiscus anderzijds. Denk bijvoorbeeld aan de gratis terbeschikkingstelling van huisvesting, verwarming en elektriciteit
 • De hervorming van het aanvullend pensioen (tweede pijler). Van Peteghem wil een stelsel creëren dat volledig gebaseerd is op de bruto jaarbezoldiging van het jaar zelf. De bestaande 80%-begrenzing zou worden opgeheven
 • De belastingaangifte minder complex maken door het schrappen van een zeventigtal codes

Verhoging van de concurrentiekracht van onze ondernemingen

Door de opeenvolgende crisissen staat het verdienmodel van veel ondernemingen onder druk. Het is daarom van groot belang om de bestaande fiscale gunstmaatregelen voor ondernemers onder handen te nemen en ze levensvatbaar én betaalbaar te houden.

Een eerste actie die hiertoe moet bijdragen is het wijzigen van de fiscale vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling. Er moet meer rechtszekerheid komen door de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsdiensten duidelijker af te bakenen en de toepassingsvoorwaarden beter te omschrijven.

Verder moet ook de rechtszekerheid van voorafgaande beslissingen (fiscale rulings) verhoogd worden, door de samenwerking tussen de Dienst Voorafgaande Beslissingen en de fiscale administraties te versterken en te verdiepen.

Wat doet Securex voor jou?

De maatregelen die we in dit artikel bespreken zijn slechts een voorstel. De regering gaat ze verder bekijken en verfijnen. Wij volgen de evoluties van dichtbij en houden je op de hoogte via Lex4You zodra we meer nieuws hebben.

Bron

Fiscaal nieuws