Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verplichte opleiding voor de werknemers die diisocyanaten gebruiken

De deadline nadert! Industriële en professionele gebruikers van diisocyanaten moeten voor 24 augustus 2023 met succes een opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten voltooid hebben, als gevolg van een Europese verordening.

23 februari 2023

Wat gaat het over?

Diisocyanaten zijn chemicaliën die gebruikt kunnen worden als vloeistof, vaste stof of oplossing. Er bestaan verschillende types van diisocyanaten, zoals methyleendifenyldiisocyanaat (MDI), tolueendiisocyanaat (TDI),… Samen met een polyol of polyeter reageren diisocyanaten tot een polyurethaan welke vele toepassingen kent. Een voorbeeld hiervan is isolatieschuim in de bouwsector.

Deze producten zijn niet zonder gevaar.

Gezondheidsrisico’s

Blootstelling aan diisocyanaten door verkeerd gebruik kan aanleiding geven tot ernstige gezondheidsklachten. Diisocyanaten hebben namelijk allergische en soms ook toxische eigenschappen. Ze kunnen de luchtwegen, de slijmvliezen van de ogen en het maagdarmkanaal sterk irriteren. De luchtwegen kunnen bovendien overgevoelig worden door blootstelling aan diisocyanaten waardoor de personen na een tijdje allergisch gaan reageren. Bijgevolg zijn astma, chronische longziekte, dermatitis, eczeem, etc. gezondheidsrisico’s verbonden aan de blootstelling aan diisocyanaten.

Daarom zijn de industriële en professionele gebruikers van zo producten betroffen door volgende bepalingen.  Het hoofddoel van de opleiding is dan ook het terugdringen van het aantal beroepsastma’s door het correct gebruik van de producten.

REACH restrictie

REACH is een verordening van de Europese Unie die werd vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen gevaren die van chemische stoffen uitgaan. Beperkingen worden gewoonlijk toegepast voor het beperken of verbieden van de vervaardiging, het in de handel brengen (waaronder de invoer) of het gebruik van een stof, maar kunnen ook relevante voorwaarden opleggen zoals het vereisen van technische maatregelen of specifieke etiketten.

De verordening 2020/1149/EU legt enkele restricties op aan REACH ten aanzien van diisocyanaten.

Alle industriële en professionele gebruikers moeten een opleiding krijgen voor 24 augustus 2023 over het veilig gebruik van diisocyanaten. Het succesvol voltooien van een opleiding moet ook schriftelijk aangetoond kunnen worden (bv. via een certificaat).

Sinds 24 februari 2022 moet het etiket van producten die diisocyanaten bevatten deze opleidingsvereiste reeds vermelden: “per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”.

Uitzondering: de concentratie van diisocyanaten is lager dan 0,1 gewichtsprocent (afzonderlijk of in combinatie).

Verplichte opleiding

De opleiding wordt verplicht voor alle gebruikers, dus zowel de werknemers die werken met diisocyanaten, als de personen die toezicht houden op deze werkzaamheden (bv. ploegleiders). Inhoudelijk zal er vooral gefocust worden op het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek.

De opleiding moet gegeven worden door een deskundige en minstens om de 5 jaar herhaald worden.

Vereiste niveau

Het trainingsniveau hangt af van het blootstellingsrisico in verband met de door de werknemer uitgevoerde taken. Er zijn drie trainingsniveaus: basis, middelhoog en hoogste niveau.

Op de website safe use of diisocyanates, opgemaakt door de sector, is een matrix beschikbaar om je te helpen het vereiste opleidingsniveau voor jouw werknemers te bepalen.

In de praktijk

Opleidingsmateriaal in lijn met de Europese verordening is beschikbaar op de website safe use of diisocyanates.

Twee Europese chemische organisaties (ISOPA en ALIPA) hebben de handen in elkaar geslagen en bieden via deze site zowel e-learnings, als klassikale opleidingen aan.

De opleiding is beschikbaar voor 8 toepassingsgebieden, op 3 niveaus en reeds in 20 talen.

Op het eind van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat.

Meer info – Bronnen

Working with diisocyanates

Website van Association of the European Adhesive & Sealant Industry

Opleiding rond veilig gebruik van diisocyanaten | Beswic

Welzijn op het werk