Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verlenging van de innovatiepremie voor 2023-2024

De maatregel 'innovatiepremie' werd verlengd tot 31 december 2024

10 september 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van Wet van 31 juli 2023.

Om innovatie en initiatief van je werknemers te verhogen, kun je als werkgever een innovatiepremie toekennen aan werknemers die een innoverend idee aanbrengen dat wordt ingevoerd binnen je onderneming.

Deze regeling werd ingevoerd in 2006. Aanvankelijk voor een jaar, maar ze werd elke twee jaar verlengd in het kader van de interprofessionele akkoorden.

De maatregel 'innovatiepremie' werd verlengd tot 31 december 2024 naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord dat werd afgesloten tussen de sociale partners voor de periode 2023-2024. 

We herhalen hieronder wat het stelsel van de eenmalige innovatiepremie precies inhoudt.

Aan welke voorwaarden moet de innovatie voldoen?

Om recht te geven op deze eenmalige premie moet de innovatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming
 • Voorafgaand aan de innovatie mag er geen offerteaanvraag of vraag tot bestek zijn geweest voor de aanschaf van producten of processen die door een derde aan diegene die de premie toekent werd gericht
 • De innovatie moet door de werkgever in zijn onderneming worden ingevoerd of het voorwerp zijn van een prototype of interne onderrichtingen die erop wijzen welke wijzigingen de innovatie zal teweegbrengen in de normale activiteiten van de onderneming

Aan welke voorwaarden moet de premie voldoen?

Ook de premie zelf moet aan een hele reeks voorwaarden voldoen:

 • De premie mag niet worden toegekend ter vervanging van loon, een premie, een voordeel in natura of enig ander element waarop de werknemer kan rekenen vanwege zijn arbeidsovereenkomst
 • Ze mag enkel worden toegekend aan werknemers die via een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan de werkgever die de premie toekent
 • De totale som van de gedurende een kalenderjaar uitgekeerde premies bedraagt niet meer dan 1% van het geheel van de lonen van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar
 • Het aantal werknemers dat de premies geniet mag niet hoger zijn dan 10% van het aantal werknemers van de onderneming (maximum drie voor de ondernemingen die minder dan 30 werknemers tewerkstellen)
 • Per innovatie mogen er niet meer dan tien werknemers een premie genieten
 • Het bedrag van de premies uitbetaald per werknemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon

Welke procedure moet de werkgever volgen?

Alle criteria en procedures alsook de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben, moeten worden bekendgemaakt binnen de onderneming en moeten worden medegedeeld aan de minister van Economie.

De werkgever moet de informatie mededelen op basis van een verklaring op eer en volgens het presentatieschema van de dienst Competitiviteit van de FOD Economie (klik op 'Het formulier downloaden').

De mededeling kan per post, fax of e-mail. De gegevens van de dienst Competitiviteit vind je in het formulier.

De werkgever moet de bewijsstukken steeds ter beschikking van de bevoegde overheden houden.

Sociale en fiscale behandeling van de innovatiepremie

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, is de innovatiepremie die aan de werknemer wordt toegekend, vrijgesteld van patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

De werkgever moet hiervoor binnen de maand na de uitbetaling van de premie de RSZ hiervan in kennis stellen via e-mail op het volgende adres: innovatiepremies@rsz.fgov.be [1].

In deze e-mail moeten de volgende gegevens worden opgenomen:  

 • Naam en INSZ van de begunstigde werknemers
 • Bedrag van de premie
 • Dossiernummer (toegekend door de FOD Economie)

Daarnaast zal de werknemer op het bedrag van deze premie geen belastingen moeten betalen (personenbelasting en belasting der niet-inwoners).

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over de toekenning van de innovatiepremie? Aarzel dan niet om je Securex Client Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myHR@securex.be.

Bronnen

Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024

Voordelen van alle aard