Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Lening met weinig of geen rente: hoe raam je dat voordeel?

Werkgevers kennen hun werknemers soms een lening toe aan een lagere interestvoet dan de geldende interest op de markt, of zelfs zonder een interest overeen te komen. De fiscus en de RSZ zullen zo’n lening behandelen als loon, waarop RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

31 januari 2024

Kende je in 2023 zo’n voordelige lening toe? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk jouw Client Advisor te informeren via myHR@securex.be.

Hoe kijkt de fiscus naar een renteloze lening?

Als je aan een werknemer een renteloze lening geeft, of een lening tegen een lage rentevoet (lager dan de marktrente), dan geef je hem of haar eigenlijk een voordeel. Dit voordeel wordt beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. Die lening aan gunstige voorwaarden wordt enkel toegekend omdat de persoon in kwestie jouw werknemer is. Daarom moet je dat voordeel maandelijks optellen bij het loon van de werknemer of bedrijfsleider. Je moet er ook bedrijfsvoorheffing op inhouden.

Hoeveel bedraagt het voordeel ?

Om dat te weten, moet je de rentevoet die je aanrekent aan je werknemer of bedrijfsleider vergelijken met een standaard referentierentevoet. Het verschil tussen beide maandelijkse interestsommen is dan het maandelijkse voordeel van alle aard. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de verminderingen voor kinderen ten laste.

De referentierentevoet wordt jaarlijks in een koninklijk besluit bepaald en verschilt naar gelang het soort lening, bv. hypothecair of niet-hypothecair. 

Bekijk hier de referentierentevoeten die gepubliceerd werden op 25 januari 2024. Opgelet, dit zijn de rentevoeten voor leningen toegekend in 2023. De percentages voor 2024 zullen pas begin 2025 bekendgemaakt worden.

Naast de sterke stijging van de rentevoeten dit jaar, introduceert het koninklijk besluit enkele nieuwigheden :

  • Wat de hypothecaire leningen betreft, is het onderscheid dat tot nu toe werd gemaakt tussen de "leningen waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd" en de "andere leningen" afgeschaft. Dit onderscheid was niet langer gerechtvaardigd.
  • Daarnaast is voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd de berekening van het percentage aangepast vanuit actuarieel oogpunt.

En wat met de RSZ?

Net zoals op fiscaal vlak, wordt een renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet beschouwd als een voordeel in natura. Dat voordeel is dan ook aan de socialezekerheidsbijdragen (RSZ) onderworpen en moet zo correct mogelijk op zijn werkelijke waarde geschat worden.

Om die werkelijke waarde te berekenen, gebruikt de RSZ een andere methode dan het fiscaal forfait. Zij houdt namelijk rekening met het verschil tussen de rente die je aan jouw werknemer aanrekent en de rente die jouw werknemer bij de bank zou betalen. Je zou hiervoor je bank kunnen contacteren voor meer informatie of een offerte. Het verschil tussen beiden is dan het voordeel waarop RSZ-bijdragen betaald moet worden.

Een renteloze lening is niet hetzelfde als een voorschot op het loon

Voor arbeiders verplicht de wetgeving jou als werkgever om het loon ten minste twee maal per maand met een interval van maximum 16 dagen te betalen. Er moet dus steeds een voorschot betaald worden aan arbeiders. Dit voorschot moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon.

De tweede betaling is dan een definitieve betaling van het loon van de maand.

Dit voorschot voor arbeiders dat door de wet verplicht wordt, is geen renteloze lening. Er moet dus geen voordeel van alle aard gerekend worden.

Lees meer hierover in ons thema over verlonen

Wat doet Securex voor jou?

Heb je in 2023 een voordelige lening toegekend?

Dan moeten de fiscale fiches 2023 van de betrokken werknemer of bedrijfsleider gecorrigeerd worden, op basis van de definitieve referentierentevoeten die in januari 2024 bekendgemaakt werden.

Geef daarom zo snel mogelijk volgende info door aan jouw Securex Client Advisor, via myHR@securex.be:

  • Het bestaan van de lening
  • De fiscale en sociale waarde van de lening

Ken je in 2024 een voordelige lening toe?

De referentierentevoeten voor leningen toegekend in 2024 zullen pas begin 2025 bekendgemaakt worden. Voorlopig moet je je dus baseren op de laatst gekende percentages om het bedrag van de bedrijfsvoorheffing te kennen.

Begin 2025, wanneer de juiste percentages voor 2024 bekend zullen zijn, moet dan een rechtzetting van de belastbare basis gebeuren bij de begunstigden van een renteloze lening.

Bron

Voordelen van alle aard
Fiscaal nieuws