Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verhoging maximum fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal de sociale en fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding verhoogd worden tot 0,35 euro per kilometer. Op die manier wil de overheid het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen bevorderen. Er zal wel een jaarlijks plafond worden ingevoerd van 2.500 euro.

24 oktober 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 9 april 2024..

Onderstaande maatregelen zijn bijgevolg officieel.

Verhoging van de fietsvergoeding tot 0,35 euro per kilometer

Om sociaal en fiscaal vrijgesteld te zijn, mag de fietsvergoeding die door een werkgever wordt toegekend aan werknemers en bedrijfsleiders vandaag niet hoger zijn dan 0,27 euro per effectief gefietste kilometer woon-werkverkeer.

Vanaf 1 januari 2024 zal dit bedrag worden opgetrokken tot 0,35 euro per kilometer.

Deze verhoging is het resultaat van een verhoging van het basisbedrag van de fietsvergoeding van 0,145 euro naar 0,177 euro. Na indexering zal de maximale fietsvergoeding dan 0,35 euro per kilometer bedragen vanaf 1 januari 2024.

Enkel voor werknemers en bedrijfsleiders die voor de forfaitaire beroepskosten kiezen

Om misbruiken te voorkomen, zal de fietsvergoeding in de toekomst wel enkel nog maar vrijgesteld zijn voor zij die in hun belastingaangifte kiezen voor de forfaitaire aftrek van hun beroepskosten.

Voor werknemers en bedrijfsleiders die hun werkelijke kosten bewijzen, zal de fietsvergoeding gewoon belastbaar zijn, samen met de anderen beroepsinkomsten.

Maximumgrens van 2.500 euro per kalenderjaar

Verder zal ook een jaarlijks plafond worden ingevoerd van 2.500 euro (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2024).

Dit plafond stemt overeen met een enkel woon-werktraject van 17 kilometer, rekening houdende met 210 dagen woon-werkverkeer. Oftewel met een afstand van 7.142 kilometer per jaar.

Hoe verhoudt deze verhoging zich tot cao nr. 164?

In mei van dit jaar werd een veralgemeende fietsvergoeding ingevoerd van 0,27 euro. Dit bedrag was toen afgestemd op het maximaal vrijgestelde bedrag voor de fiscus en de RSZ. Het indexeert ook op hetzelfde moment en op dezelfde manier.

De verhoging van het basisbedrag bij de fiscus en de RSZ heeft tot gevolg dat beide bedragen nu los van elkaar staan. Het bedrag van cao nr. 164 zal niet langer worden gekoppeld aan het maximaal vrijgestelde bedrag, daar blijft het basisbedrag voorlopig op 0,145 euro.De fietsvergoeding van cao nr. 164 wordt in januari 2024 wel geïndexeerd, maar het geïndexeerde bedrag zal in principe lager zijn dan 0,35 euro per kilometer. Dit komt doordat het basisbedrag niet langer hetzelfde is als het fiscaal vrijgestelde bedrag.

In de tweede helft van 2024 volgt er een evaluatie van cao nr. 164. Het valt af te wachten of de sociale partners tot een akkoord zullen komen over een eventuele aanpassing van het basisbedrag.

Lees meer: Een verplichte fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023

Hoe verhoudt deze verhoging zich tot sectorale cao’s?

Sectoren en ondernemingen kunnen eigen afspraken maken over de fietsvergoeding die ze wensen toe te kennen aan hun werknemers. Wanneer deze in een cao gegoten zijn, kunnen ze lager liggen dan de 0,27 euro voorzien door cao nr. 164. Deze cao is namelijk suppletief. Dit wil zeggen dat deze enkel geldt in geval er geen andere cao is die de kwestie regelt voor een bepaalde sector of onderneming. Een fietsvergoeding vastgelegd in een arbeidsreglement moet wel het sectorale bedrag (als er één is) of de 0,27 euro van cao nr. 164 respecteren.

In de huidige onderhandelingsrondes over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2023-2024 zien we verschillende scenario’s:

Scenario Welk minimumbedrag? Voorbeeld
Sectoren die hun bestaande fietsvergoeding optrekken De sectorcao geldt als norm PC 200, 111 & 209, 124…
Sectoren die beslissen om het maximaal vrijgestelde bedrag te volgen Vanaf januari wordt in deze sectoren 0,35 euro per kilometer toegepast

Er zijn momenteel geen sectoren die dit invoeren, maar dit bestaat reeds in het gros van de non-profitsectoren

PC 314 en 307 hebben dit bijvoorbeeld ook als regel

Sectoren die een fietsvergoeding invoeren De sectorcao geldt als norm PC 335, 111.300
Er is geen fietsvergoeding op sectorniveau vastgelegd Cao nr. 164 van de Nationale Arbeidsraad wordt toegepast, tenzij er een ondernemingscao zou bestaan PC 116 & 207, 310

2 verschillende grenzen vanaf 1 januari 2024?

In 2023 gold hetzelfde (basis)bedrag voor het maximaal vrijgestelde bedrag voor de fiscus en de RSZ én in cao nr. 164.

Vanaf 1 januari 2024 krijgen we:

  • Andere basis- en geïndexeerde bedragen:
    • Het maximaal vrijgestelde bedrag voor de fiscus en de RSZ zal 0,35 euro per kilometer bedragen
    • Het bedrag van 0,27 euro per kilometer van cao nr. 164 zal geïndexeerd worden, maar het exacte bedrag moet nog door de Nationale Arbeidsraad bevestigd worden. Het zal lager liggen dan 0,35 euro per kilometer
  • Andere plafonds:
    • Het totaal aan fietsvergoedingen dat vrijgesteld zal worden, wordt gelimiteerd voor de fiscus en RSZ op 2.500 euro per werknemer per jaar
    • Cao 164 legt geen maximum per jaar op, maar wel een maximum van 40 km per dag

Belastingkrediet voor vrijblijvende verhoging van de fietsvergoeding

Tot slot voorziet de overheid in een tijdelijke compensatie onder de vorm van een belastingkrediet om werkgevers aan te moedigen een hogere maximum fietsvergoeding toe te kennen.

Dit belastingkrediet zal tijdelijk zijn en gelden voor fietsvergoedingen die worden betaald voor woon-werkverplaatsingen gemaakt tijdens de periode van 1 januari 2024 tot eind 2026 en die ten laatste op 31 december 2027 werden toegekend.

Het belastingkrediet is een fiscaal voordeel dat ervoor zorgt dat je als werkgever minder belastingen zal moeten betalen. Op die manier wordt de extra kost die de verhoging van de kilometervergoeding met zich meebrengt, gecompenseerd.

Let op. Dit belastingkrediet kan niet gecumuleerd worden met het belastingkrediet voor de veralgemeende fietsvergoeding in het kader van cao. nr. 164. Werkgevers die reeds van dit belastingkrediet genieten, kunnen enkel nog voor het surplus genieten van het nieuwe belastingkrediet voor de vrijblijvende verhoging van de fietsvergoeding.

Bron

Vervoerskosten
Fiscaal nieuws