Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het is opnieuw tijd om de federale mobiliteitsenquête in te vullen

Er zijn al weer 3 jaar verstreken. Alle ondernemingen die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen, moeten daarom opnieuw gegevens over de verplaatsingen van hun werknemers tussen hun woon- en werkplaats inzamelen.

17 juni 2024

Moet je de enquête invullen?

Je stelt gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerk

De ondernemingen die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen, moeten om de 3 jaar gegevens over de verplaatsingen van hun werknemers tussen hun woon- en werkplaats inzamelen.

Je moet dan de enquête per vestiging van gemiddeld meer dan 30 werknemers invullen

Je moet de enquête invullen per vestiging van je onderneming waar gemiddeld ten minste 30 werknemers werken. Ook voor de hoofdzetel moet enkel een enquête ingevuld worden, als die gemiddeld 30 werknemers telt. Als je onderneming dus meerdere vestigingseenheden met minstens 30 werknemers telt, moet je meerdere verslagen opmaken.

Hoe wordt de gemiddelde tewerkstelling berekend?

Het aantal werknemers dat tewerkgesteld is in je onderneming (100 of 30) wordt bepaald met de methode die wordt gebruikt in het kader van de sociale verkiezingen. De referentieperiode voor deze berekening komt overeen met de "vier kwartalen, eindigend op 30 juni van het jaar waarin de diagnostiek wordt opgemaakt".  Dit is deze keer dus van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Welke gegevens moet je verzamelen?

De gegevensinzameling heeft als doel de verplaatsingen van je werknemers tussen hun woon- en werkplaats in kaart te brengen.  Het verslag moet, volgens een type-formulier dat je vanaf 30 juni online moet invullen, gemaakt worden op basis van de situatie die in het bedrijf bestaat op 30 juni 2024

Het moet onder andere de volgende informatie bevatten:

 • De identificatie van de vestigingseenheid en globale indeling van de werknemers
 • De organisatie van de arbeidstijd in de vestigingseenheid, met het aantal werknemers per arbeidsregime, namelijk vast uurrooster, glijdend uurrooster, ploegenstelsel of onregelmatig uurrooster
 • Het aantal werknemers volgens hun hoofdverplaatsingswijze voor het totaal aantal werknemers op de vestigingseenheid
 • Het aantal werknemers volgens hun hoofdverplaatsingswijze naargelang de postcode van hun woonplaats voor ten minste 40% van het totaal aantal werknemers op de vestigingseenheid
 • De bereikbaarheid van de vestigingseenheid en de mobiliteitsproblemen binnen de vestigingseenheid, meer bepaald informatie over:
  - parkeermogelijkheden voor wagens, fietsen, bromfietsen en motorfietsen
  - problemen inzake wagengebruik, fietsgebruik en gebruik van het openbaar vervoer
  - andere mobiliteitsproblemen
 • De maatregelen die de werkgever op het vlak van mobiliteitsbeheer op de vestigingseenheid genomen of gepland heeft, meer bepaald:
  - maatregelen voor fiets, carpooling, openbaar vervoer en wagen
  - telewerk
  - diverse maatregelen

Wat is de te volgen procedure en wat is de timing?

Nadat je de gegevens ingezameld heeft, moet je ze meedelen aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft dan twee maanden tijd om een advies uit te brengen alvorens het verslag aan de FOD Mobiliteit en Vervoer overgemaakt wordt.

Heb je geen ondernemingsraad? Dan neemt de vakbondsafvaardiging deze taak over. Is er evenmin een vakbondsafvaardiging, dan maak je het verslag rechtstreeks aan de werknemers over, zonder dat die nog advies moeten uitbrengen.

De inlichtingen deel je vervolgens vóór 31 januari 2025 elektronisch mee aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. De FOD levert dan een elektronisch ontvangstbewijs af, voor echt verklaard door een elektronische handtekening.

Praktisch?

De vragenlijst zal beschikbaar zijn via een web-applicatie. Hiervoor moet je over een elektronische identiteitskaart en over een gebruikersnaam en een paswoord beschikken. Die zijn dezelfde als voor de andere elektronische toepassingen van de sociale zekerheid (RSZ-aangifte, aangifte sociaal risico,…).

Bedrijfsvervoerplan in Brussel

Bedrijven in Brussel moeten een “bedrijfsvervoerplan” opstellen. Morgen publiceren we hierover meer informatie in een apart artikel.

Worden er sancties opgelegd als je de enquête niet invult?

Ja, want het invullen van de federale mobiliteitsenquête is wettelijk verplicht.  Doe je dat niet dan kan je gesanctioneerd worden met een sanctie van niveau 2

Deze sanctie komt neer op:

 • Hetzij een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 EUR

 • Hetzij een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR.

Meer info?

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

Heb je vragen over het invullen van de mobiliteitsenquête? Raadpleeg onze Legal Consultants via consultinglegal@securex.be. Zij kunnen samen met jou over je mobiliteitsbeleid nadenken en je de nodige juridische toelichting geven.

Vervoerskosten