Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Studentenovereenkomst: wil de échte student nu opstaan?

Is de jonge werknemer die je tewerkstelt ook juridisch te beschouwen als een student? Dat is een belangrijke vraag. Indien wel, ben je verplicht om een studentenovereenkomst af te sluiten. Dat is een arbeidsovereenkomst die de onervaren student extra beschermt.

23 mei 2023

Wie studentenovereenkomst zegt, zegt ook RSZ-voordeeltarief gedurende 600 uren per kalenderjaar. Dit is het nieuwe maximum aantal uren dat je als werkgever in 2023 en 2024 studenten kan tewerkstellen aan dit voordeeltarief. Ook je portemonnee heeft er dus baat bij te weten of je écht met een student te maken hebt.

In het kort

In deze gevallen is er sprake van een student, met wie je verplicht een studentenovereenkomst moet afsluiten:

 • Vanaf 15 of 16 jaar na het einde van de voltijdse leerplicht
 • Als studeren de hoofdactiviteit is in het middelbaar of hoger onderwijs
 • Bij maximaal 12 maanden ononderbroken tewerkstelling bij dezelfde werkgever
 • Bij alternerend leren enkel onder welbepaalde voorwaarden

Het begrip 'student' is ruim

De arbeidsovereenkomstenwet geeft zelf geen definitie van het begrip student. De wet geeft ons dus geen kant-en-klaar antwoord, maar algemeen wordt aangenomen dat:

 • Het begrip student ruim moet geïnterpreteerd worden. Het beoogt zowel leerlingen in het middelbaar onderwijs als studenten in het hoger onderwijs. Ook een persoon die een examen voorbereidt voor de centrale examencommissie wordt als student beschouwd.
 • Met studenten worden personen bedoeld voor wie studeren de hoofdbezigheid is. Als iemand tegelijk een ander statuut dan dat van student heeft, dan heeft dat andere statuut voorrang.

Voorbeeld

Volgende personen zullen niet als student gezien worden op het vlak van arbeidswetgeving en sociale zekerheid, omdat een ander statuut voorrang heeft:

 • Een gepensioneerde die een universitaire opleiding volgt
 • Een jongere die zich inschrijft als werkzoekende

Minimumleeftijd

Iemand kan pas als student beginnen werken wanneer er geen voltijdse leerplicht meer is. Dat is sowieso het geval vanaf 16 jaar.

Maar ook vanaf 15 jaar is het al mogelijk om als student te werken. In dat geval moeten wel de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd zijn (ongeacht het al dan niet slagen).

Er is geen maximumleeftijd om als student beschouwd te worden.

Opgelet, voor bepaalde (ongezonde) werkzaamheden vereist de wet een minimumleeftijd. Je stemt dit best af met jouw preventiedienst.

Slechts één jaar ononderbroken 'student' bij dezelfde werkgever

Na 12 maanden ononderbroken werken bij eenzelfde werkgever wordt de jongere niet langer als een student beschouwd, maar wordt hij of zij een gewone werknemer (volledig onderworpen aan de RSZ). Voor de berekening van die 12 maanden maakt het geen verschil uit of het om een voltijdse of een deeltijdse tewerkstelling gaat. Enkel de duur van de tewerkstelling als student telt. Na 12 maanden ononderbroken werken bij een werkgever, kan de jongere dus wel nog aan de slag als student bij een ándere werkgever.

Wanneer er een onderbreking is tussen twee arbeidsperioden bij eenzelfde werkgever, behoudt de jongere in principe zijn studentenstatuut, aangezien in dat geval een nieuwe periode van 12 maanden is ingegaan. Wees evenwel voorzichtig met onderbrekingen. Volgens de FOD WASO moet er sprake zijn van een werkelijke onderbreking. Het mag dus niet gaan om een fictieve onderbreking die erop gericht is de wet te omzeilen. 

Praktisch

Of een onderbreking aanvaard wordt als werkelijke onderbreking, is een feitenkwestie die bij een geschil enkel door een rechter definitief kan worden beslecht. Je mag er van uitgaan dat een korte onderbreking van een dag, of een weekend tussen twee studentenovereenkomsten, hoogstwaarschijnlijk als een niet toegelaten, fictieve onderbreking beschouwd zal worden.

Uitsluitingen uit het begrip 'student'

De volgende twee categorieën vallen niet onder het begrip "student":

1. Studenten die ingeschreven zijn in een avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan

In sommige gevallen kunnen zij echter toch als student aanzien worden:

 • Minderjarige jongeren die enkel deeltijds onderwijs volgen: zij kunnen een studentenovereenkomst sluiten, maar enkel tijdens de schoolvakanties
 • Jongeren in het stelsel van alternerend leren, onder bepaalde voorwaarden (zie verder)

2. Studenten die een niet-bezoldigde stage verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma

Met die studenten moet je een gewone arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst sluiten, en dus geen studentenovereenkomst.

Alternerend leren

Een speciale categorie zijn de jongeren die na hun voltijdse leerplicht een systeem van alternerend leren en werken volgen. Dat is een combinatie van theoretische vorming op school en een praktische opleiding op de werkplek. Die jongeren kunnen als student aan de slag, maar dan enkel onder strikte voorwaarden:

 • De jongere moet als student tewerkgesteld zijn bij een andere werkgever dan diegene waarbij hij of zij de alternerende opleiding volgt. Dat om verwarring met de leerwerkplek te vermijden. Die strikte voorwaarde geldt niet tijdens de zomermaanden juli en augustus. Zo kan de jongere bij zijn stagegever een vakantiejob doen.
 • De jongere mag enkel als student tewerkgesteld worden gedurende de momenten dat hij of zij geen les moet volgen, en ook niet aanwezig moet zijn op de werkvloer voor de praktische opleiding
 • De studentenarbeid is enkel mogelijk indien de jongere niet geniet van een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering

Meer info?

Je vindt alle details over de tewerkstelling van studenten in ons studentendossier.

Bronnen

Sociale bijdragen (RSZ)
Studenten
RSZ-kortingen
Algemene regels rond verlonen