Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale verkiezingen: waarom is de technische bedrijfseenheid zo belangrijk?

Het begrip 'technische bedrijfseenheid’ (TBE) is een sleutelelement in de verkiezingsprocedure is. Dit begrip legt immers de grenzen van je onderneming vast. De TBE wordt gedefinieerd op basis van economische en sociale criteria. De grootte van de TBE bepaalt hoeveel organen er verkozen moeten worden.

19 oktober 2023

Als een TBE meer dan 50 werknemers telt, moet je als werkgever een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten. Als ze meer dan 100 werknemers telt, moet er ook een ondernemingsraad (OR) verkozen worden.

Economische en sociale samenhang

Een juridische entiteit  kan samengesteld zijn uit één of meerdere TBE als ze  op economisch en sociaal vlak autonoom zijn. Omgekeerd kunnen meerdere juridische entiteiten die een economische en sociale samenhang vertonen één enkele technische bedrijfseenheid vormen.

Om te vermijden dat een werkgever een onderneming kunstmatig in meerdere juridische entiteiten opdeelt, werd een wettelijk vermoeden van TBE gecreëerd wanneer:

 • Ofwel de verschillende ondernemingen deel uitmaken van een zelfde economische groep of bestuurd worden door een zelfde persoon of door personen die economisch met elkaar verbonden zijn. 
 • Ofwel die ondernemingen een zelfde activiteit of samenhangende activiteiten uitoefenen.
 • En bepaalde elementen wijzen op het bestaan van een sociale samenhang tussen die juridische entiteiten, bijvoorbeeld personeel dat in dezelfde gebouwen of in nabij gelegen gebouwen werkt, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, hetzelfde arbeidsreglement, enz.

Je moet het bestaan van die economische en sociale criteria onderzoeken om uit te maken of er een economische en sociale autonomie in je TBE bestaat. In geval van twijfel primeren de sociale criteria op de economische.

Het Hof van Cassatie heeft in 1979 reeds geoordeeld dat de sociale criteria niet enkel primeren bij twijfel, maar ook wanneer er geen economische criteria zijn.

Een arbeidsrechtbank zal dan ook steeds de sociale criteria onderzoeken. Zij zijn immers altijd doorslaggevend.

Een concreet voorbeeld?

De arbeidsrechtbank van Charleroi heeft geoordeeld dat een onderneming die twee verschillende activiteiten uitoefent (dienstencheques en uitzendarbeid) niet automatisch uit twee verschillende technische eenheden bestaat. Het is immers niet voldoende dat de werknemers in verschillende paritaire comités werken en er verschillende collectieve overeenkomsten, of nog, verschillende arbeidsvoorwaarden bestaan. Hoewel deze rechtspraak al enkele jaren oud is, is ze nog steeds actueel.

Volgens de rechtbank zijn die criteria immers voornamelijk gebaseerd op het verschil in beroepsactiviteit die zij uitoefenen en niet op het bestaan van een economische of sociale autonomie:

“Dat onderscheid en dat verschil zijn gerechtvaardigd door de beroepskwalificatie die zij gekregen hebben volgens de criteria voorzien in de wet van 3 juli 1978 […] en niet vanwege het feit dat deze entiteiten (samen) een economisch en sociaal autonome juridische entiteit zouden vormen.”

De arbeidsrechtbank heeft daarna dan ook de economische en sociale criteria verder onderzocht.

Analyse van de economische criteria

De arbeidsrechtbank heeft in zijn analyse van de economische criteria rekening gehouden met:

 • Identieke zetels en benaming
 • Identiek aandeelhouderschap
 • Slechts één centrale zetel die alle activiteiten coördineert
 • Identiek directiepersoneel
 • Dagelijks beheer door dezelfde personen
 • Interne organogrammen van de gelijkaardige zetels
 • Identieke commerciële en marketingstrategie
 • Bestellingen en verrichtingen die hoofdzakelijk op dezelfde wijze verwerkt werden
 • Gemeenschappelijke supportdiensten (boekhouding, marketing, informatica, enz.)
 • Identieke klantenservice
 • Identiek handelsmerk en logo

Analyse van de sociale criteria

Naast de hierboven opgesomde economische criteria, heeft de arbeidsrechtbank ook de sociale elementen. Op basis daarvan oordeelde de arbeidsrechtbank dat de volgende elementen aantonen dat er in deze onderneming slechts één technische bedrijfseenheid bestaat:

 • Gemeenschappelijke directie en personeelsbeheer
 • Arbeidsovereenkomsten ondertekend door dezelfde persoon
 • Gemeenschappelijke wervingsprocedure, opleidingsbeleid en evaluatiesysteem
 • Identieke verzekeringspolis
 • Identieke arbeidsreglementen

Conclusie

De arbeidsrechtbank heeft uit al die elementen afgeleid dat beide activiteitensectoren gezamenlijk bestuurd worden. De werkgever kan dan ook niet aangeven dat beide ondernemingen verschillende technische bedrijfseenheden vormen.

Wat kan Securex voor jou doen?

Als je twijfels hebt over de samenstelling van de technische bedrijfseenheid van je onderneming, neem dan contact op met onze specialisten in de sociale verkiezingen via consultinglegal@securex.be.

Sociale verkiezingen