Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale en fiscale gunstmaatregelen voor gepensioneerden in de zorgsector verlengd

Goed nieuws voor de werkgevers in de zorgsector. Om tegemoet te komen aan de aanhoudende werkdruk heeft de regering de gunstmaatregel verlengd voor de tewerkstelling van gepensioneerden in de zorgsector. Zij genieten nog tot 30 september 2023 van een vrijstelling van de werknemersbijdragen en een gunstig belastingregime.

23 juli 2023
ill, sick
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de ministerraad van 29 september 2023.

Update: De ministerraad besliste op 29 september 2023 dat deze maatregel wordt verlengd tot en met 30 september 2024. Deze verlenging wordt pas officieel bij publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden jullie verder op de hoogte.

Welke werkgevers behoren tot de zorgsector?  

De ‘zorgsector’ wordt voor de toepassing van deze regelgeving heel ruim gedefinieerd.  

Het betreft de private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intra-familiaal geweld.  

Wat de private sector betreft, verwijst de wetgeving naar de paritaire comités en voor de openbare sector naar de NACE-codes van de instellingen die van deze maatregelen kunnen gebruik maken. Je vindt de volledige lijst op de website van de RSZ

Welke gepensioneerden komen in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen moet de werknemer: 

  • Ofwel gepensioneerd zijn (rust-of overlevingspensioen) op 1 juli 2022 
  • Ofwel gepensioneerd zijn (rust- of overlevingspensioen) en de leeftijd van 65 jaar hebben voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand 

Voorbeeld: Jan vierde op 10 mei 2023 zijn 65ste verjaardag. Vanaf 1 juni 2023 komt hij in aanmerking voor het gunstregime. 

Welke voordelen werden verlengd tot 30 september 2023? 

De gunstmaatregelen betreffen zowel de sociale zekerheidsbijdragen als de fiscaliteit van de werknemer/gepensioneerde. 

  • Op het vlak van de sociale zekerheidsbijdragen zullen er geen werknemersbijdragen (13,07%) worden ingehouden. Die vrijstelling wordt toegepast na de eventuele korting in het kader van de werkbonus. 

  • Op fiscaal vlak wordt er een afzonderlijk en uniform belastingtarief van 33% toegepast in de personenbelasting (tenzij de aanslagvoet van de gezamenlijk belaste inkomsten lager zou zijn). Dat tarief is enkel van toepassing op de ontvangen bezoldigingen met inbegrip van het vakantiegeld. De eventuele opzegvergoedingen, vervangingsinkomsten en achterstallen vallen hier niet onder en worden desgevallend aan het normale progressieve tarief belast. 

Dit zorgt ervoor dat deze werknemers meer nettoloon overhouden voor hetzelfde brutoloon. 

Opgelet, gepensioneerden die van dit gunstregime kunnen genieten, moeten nog altijd rekening houden met de maximumbedragen die ze mogen bijverdienen. Dat is vooral belangrijk voor wie jonger is dan 65 jaar. Wie te veel bijverdient, kan een vermindering of schorsing van diens pensioen opgelegd krijgen. De maximumgrenzen vind je terug op de website van de federale pensioendienst

Flexibeler werkregime 

Deze werknemers mogen, in afwijking van de normale regels voor deeltijdse arbeid, minder dan één derde van het normale werkrooster van een voltijdse werknemer presteren. Dit om maximale flexibiliteit te voorzien met het oog op het aantrekken van zo veel mogelijk kandidaten. 

Bovendien is er ook een afwijkende regelgeving inzake het meedelen van de individuele werkroosters bij variabele tewerkstelling van deeltijdse werknemers. Die moet je slechts drie werkdagen op voorhand meedelen (i.p.v. normaal 7 dagen).   

De werkgever in de zorgsector moet over die maatregelen overleg plegen met de ondernemingsraad of, indien die er niet is met het comité voor preventie en bescherming op het werk of, anders met de vakbondsafvaardiging. Dat moet maandelijks gebeuren en een eerste maal op de vergadering van het betreffende orgaan die volgt op het eerste gebruik van deze maatregel. 

Inwerkingtreding 

De verlenging van deze maatregel is retroactief van toepassing vanaf 1 april 2023 t.e.m. 30 september 2023. 

Wat doet Securex voor jou?   

Securex volgt deze wetgeving verder op. Als de maatregelen nog zouden worden verlengd na 30 september 2023, informeren we je via Lex4You

Bronnen 

  • Wet van 20 november 2022 houdende maartregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector 
  • Programmawet van 4 juli 2023, Belgisch Staatsblad van 11 juli 2023 
Bijzondere statuten, contracten en clausules