Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Registreer opleidingen voortaan in de Federal Learning Account

Deze verplichting treedt inwerking op 1 april 2024. De volledige FLA-applicatie zal pas op 1 juni ter beschikking zijn. Je hebt dus tot 1 december 2024 de tijd om alles te registreren of over te zetten in de FLA-applicatie.

26 maart 2024
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van Een beslissing van de minister van werk..

Individueel opleidingsrecht en FLA

Sinds de wet op de arbeidsdeal van 3 oktober 2022 hebben alle voltijdse werknemers in België recht op individuele opleidingen. Dit recht bedraagt in principe, vier dagen in 2023 en vijf dagen vanaf 2024.

Het exacte aantal jaarlijkse opleidingsdagen hangt af van:

 • Het voltijds dan wel deeltijds arbeidsregime van de werknemer
 • De omvang van de onderneming: het individueel opleidingsrecht geldt niet in ondernemingen met minder dan tien werknemers; voor werkgevers met tien tot negentien werknemers geldt een individueel opleidingsrecht van één dag.
 • De eventuele sectorale afspraken: de sectoren kunnen afwijken van het aantal opleidingsdagen via een sector-cao, maar er moeten altijd minstens twee opleidingsdagen zijn.

Ga dus zeker na wat er werd afgesproken in jouw sector.

Wat is de Federal Learning Account (FLA)?

Om werknemers te helpen bij het beheer van hun individueel opleidingsrecht, heeft de federale overheid de Federal Learning Account (FLA) ontwikkeld. De FLA is een digitale toepassing die werknemers een overzicht geeft van hun individueel opleidingsrecht.

Welke gegevens vind je in de FLA?

De FLA bevat naast een aantal gegevens over de werkgever -  zoals ondernemingsnummer en bedrijfsgrootte – de volgende gegevens voor elke werknemer:

 1. De identiteit van de persoon: naam, voornaam, datum en plaats van geboorte, adres, INSZ
 2. Het arbeidsregime waarin men is tewerkgesteld zoals bedoeld in artikel 50, § 3 van de wet van 3 oktober 2022
 3. Het of de bevoegde paritaire comité(s) of paritaire subcomité(s) waaronder de werknemer ressorteert
 4. Het registratienummer van de cao waarop het individueel opleidingsrecht of de sectorale opleidingsrechten en het opleidingskrediet eventueel is gebaseerd
 5. Het aantal opleidingsdagen, uitgedrukt in dagen of uren overeenkomstig artikel 50, § 1, g), van de wet van 3 oktober 2022, waarop de werknemer in het lopend jaar recht heeft ingevolge het individueel of de sectorale opleidingsrecht(en)
 6. Het aantal gevolgde opleidingsdagen, uitgedrukt in dagen of uren overeenkomstig artikel 50, § 1, g) van de wet van 3 oktober 2022, en het aantal overblijvende te volgen dagen of het aantal over te dragen dagen naar het volgende jaar
 7. De gevolgde opleidingen en hun relevante basiskenmerken, in het bijzonder begin, einde, aard, resultaat en eventueel financiering van deze opleidingen
 8. De openstaande actuele waarde van het opleidingskrediet, uitgedrukt in dagen of uren overeenkomstig artikel 50, § 1, g) van de wet van 3 oktober 2022
 9. Het initieel totaalbedrag, het resterende bedrag, de uiterste bestedingsdatum en de betalingsgegevens van de bedragen ter financiering van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen

Wat moet je registreren in de FLA en wie moet dit doen?

Jij als werkgever of je gemandateerde registreert, voor elk kalenderkwartaal, en ten laatste binnen één maand na afloop van het kwartaal, de gevolgde opleiding, de basiskenmerken van de opleiding (zoals begin, einde, aard, resultaat en eventueel de financiering ervan) en het aantal verbonden opleidingsdagen.

Daarnaast moet je als werkgever ook de gegevens die anderen (de opleidingsverstrekker of Sigedis) registreren of berekenen, controleren en indien nodig wijzigen of aanvullen.

Wat is de rol van Sigedis?

De overheid zal zelf ook een aantal gegevens in de FLA registreren en berekenen. Deze taak wordt toegewezen aan de publieke vzw Sigedis.

Sigedis zal de persoonsgegevens in de FLA vermelden, en zal ook het initiële opleidingsrecht per werknemer en per kalenderjaar evenals het resterend saldo aan openstaande opleidingsrechten berekenen.

Hoe kan de werknemer de gegevens uit de FLA raadplegen?

De geregistreerde werknemer zal elektronisch toegang hebben tot de FLA via www.mycareer.be.

Bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer en vervolgens (minstens) één keer per jaar stuurt Sigedis informatie over onder andere:

 • Het bestaan van de FLA;
 • De verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking en de ontvangers van de gegevens;
 • De bewaringstermijn;
 • De stand van het opleidingskrediet.

Al deze informatie zal naar de eBox van de werknemer worden gestuurd. Heeft jouw werknemer werknemer geen e-mailadres geregistreerd in mycareer.be of via diens eBox, dan is het aan jou om die informatie binnen de 30 werkdagen aan jouw werknemer te bezorgen.

Hoe Securex jou helpt

De FLA is momenteel nog niet beschikbaar. De concrete uitwerking van deze tool ligt bij de RSZ en Sigedis. Er loopt momenteel een testfase waar werkgevers nuttige input kunnen leveren om bepaalde zaken bij te sturen vooraleer de applicatie definitief in werking treedt op 1 april 2024. Wij houden je uiteraard op de hoogte van  de verdere uitbouw van deze tool.

Ontdek ook het uitgebreide opleidingsaanbod van Securex, in diverse thema’s. Onze experts staan voor je klaar met een schat aan kennis om je te helpen groeien in je rol.

Bron

Arbeidsdeal
Arbeidsreglement
Sociale en fiscale documenten