Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Psychosociale risico’s op het werk - Raadpleeg onze checklist

Als werkgever heeft u een reeks verplichtingen inzake preventie van psychosociale risico’s op het werk.

21 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

Het recent schandaal bij « The Voice of Holland » zet het belang van deze maatregelen nogmaals in de kijker.

Indien u niets doet, riskeert u strafrechtelijke boetes. Hierna overlopen we kort de belangrijke regels in deze materie, en vindt u de checklist die we voor u hebben opgemaakt.

Preventie is belangrijk

U moet voorkomen dat het werk psychosociale belasting veroorzaakt. Het devies is dus preventie. En als deze psychosociale belasting zich toch voordoet, moet u de situatie doeltreffend aanpakken. Als werkgever moet u een aantal zaken doen.

Ter herinnering, het ongewenst seksueel gedrag op het werk behoort tot de psychosociale risico’s. Het is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Risicoanalyse

Als werkgever moet u een risicoanalyse uitvoeren om vast te stellen welke situaties aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's.

Nadat de risico's zijn beoordeeld, moet u rekening houden met de ‘gevaren’ die verband houden met de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

Preventiemaatregelen

Vervolgens moet u op basis van deze risicoanalyse preventieve maatregelen nemen om psychosociale risico's op het werk te bestrijden, die gericht kunnen zijn op:

 • Het uitschakelen van het gevaar: bijvoorbeeld, een gedragscode invoeren
 • Het voorkomen van schade: bijvoorbeeld, aanpassen van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsvoorwaarden
 • Het beperken van schade: bijvoorbeeld, aangepaste begeleiding voor werknemers die het slachtoffer zijn van geweld vanwege derden waardoor enerzijds buitensporige posttraumatische stress kan worden vermeden en anderzijds een snellere terugkeer naar het werk mogelijk wordt.

Procedures om een verzoek tot psychosociale interventie in te dienen

U moet procedures invoeren zodat werknemers een verzoek tot formele en informele psychosociale interventie kunnen indienen.

Kort gezegd wordt bij de formele procedure voor psychosociale interventie aan de werkgever gevraagd om maatregelen te nemen die een oplossing bieden voor het psychosociale probleem van de werknemer die het verzoek indient. Deze procedure kan van individuele of collectieve aard zijn.

Bij de procedure van informele psychosociale interventie wordt op informele wijze een oplossing gezocht door middel van gesprekken, interventies bij een andere persoon in het bedrijf of pogingen tot verzoening.

Deze procedures moeten in uw arbeidsreglement worden opgenomen.

Preventieadviseur psychosociale aspecten

U moet een interne of externe preventieadviseur psychosociale aspecten aanduiden.

De preventieadviseur psychosociale aspecten is een deskundige die bevoegd is om u en uw werknemers te adviseren. Hij is ook bevoegd voor alle psychosociale risico's op het werk, zowel voor het informele als het formele onderdeel.

Soms moet ook een vertrouwenspersoon worden aangeduid.

Informeren en opleiden

Ten slotte moet u de intern betrokken personen informeren (vertrouwenspersoon, leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk - CPBW, hiërarchische lijn, werknemers) en hen de nodige opleiding geven.

Uw checklist

Om u te helpen hebben we een checklist van uw belangrijkste verplichtingen opgemaakt. Voor meer informatie over psychosociale risico’s, raadpleeg, nadat u ingelogd bent, onze fiche op Lex4You.

 • Preventiemaatregelen nemen in samenwerking met de preventieadviseur
 • De nodige informatie en opleiding verstrekken
 • Interne procedures uitwerken die toegankelijk zijn voor werknemers die menen het slachtoffer te zijn van een psychosociaal risico, en dit met het akkoord van het CPBW
 • Die procedures opnemen in het arbeidsreglement door het volgen van de vereenvoudigde procedure tot wijziging van het arbeidsreglement en met inachtneming van de regels van openbaarmaking van het arbeidsreglement
 • Een gespecialiseerde preventieadviseur aanwijzen voor de psychosociale aspecten op het werk (die aanwijzing is verplicht)
 • Een vertrouwenspersoon aanwijzen (die aanwijzing kan in bepaalde gevallen verplicht zijn) 
 • Indien een verzoek tot formele psychosociale interventie werd ingediend, (individuele of collectieve) maatregelen nemen ten gevolge van het advies van de preventieadviseur
 • In dat geval de bewarende maatregelen nemen die nodig zouden zijn
 • De preventieadviseur op de hoogte brengen van de gevolgen die aan zijn advies werden gegeven
 • Psychologische ondersteuning bieden wanneer de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag door derden werden gepleegd

Wat doet Securex voor u?

Arbeidsreglement

Wij stellen u een basisarbeidsreglement ter beschikking met de verplichte bijlage over psychosociale risico’s. U vindt dit document in onze e-Shop. U kan ook de bijlage over de psychosociale risico’s apart bestellen.

Psychosociale cel

Tenslotte heeft de Externe Dienst voor de preventie en bescherming op het werk van Securex een psychosociale cel die u kan begeleiden daar waar het nodig is.

Bronnen