Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Mini-taxshift: wat zijn de belangrijkste fiscale maatregelen?

Er is een ingrijpende belastinghervorming in de maak, ook wel ‘taxshift’ genoemd. Het doel van deze taxshift is de lasten op arbeid te verlichten.

15 maart 2022

De federale regering werkt al enkele maanden aan een ingrijpende belastinghervorming, ook wel ‘taxshift’ genoemd. Het doel van deze taxshift is de lasten op arbeid te verlichten.

Opgelet, hoewel deze maatregelen al werden goedgekeurd door de Ministerraad, zijn ze nog in het stadium van het wetsontwerp en nog niet officieel. Aan de hieronder vermelde maatregelen kunnen nog amendementen worden aangebracht. De inwerkingtreding ervan is momenteel gepland op 1 april 2022. Zodra ze gepubliceerd zijn, brengen wij u daarvan op de hoogte via Lex4You.

Wat is een taxshift?

Een taxshift betekent letterlijk een “verschuiving van de belastingheffing”. Het is een herziening door de staat van het bestaande belastingstelsel.

Concreet gaat het om het “verschuiven” van lasten op arbeid naar andere inkomstenbronnen. Sommige belastingen gaan dus omhoog, zodat andere kunnen dalen.

Door de lasten op arbeid te verlichten, wil de minister van Financiën Vincent Van Peteghem de koopkracht van de mensen met een laag of gemiddeld inkomen verhogen.

Om de stijging van de lonen te compenseren is de regering van plan nieuwe heffingen in te voeren, zoals heffingen op vliegreizen en tabak.

Afschaffing van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid werd in 1994 ingevoerd door de regering Dehaene in het kader van het globaal plan. Ze vormde een bijkomende financiële steun om de leefbaarheid van de sociale zekerheid te verzekeren.

De minister van Financiën wil deze bijdrage nu geleidelijk aan afschaffen want volgens hem leidt ze tot discriminatie naargelang van de wijze van samenwoning. Blijkbaar weegt deze bijdrage zwaarder door voor alleenstaanden dan voor wie die gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Als eerste stap heeft de regering besloten de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor lage en middeninkomens te verlagen vanaf het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023).

De verlaging en uiteindelijke afschaffing van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage zou de koopkracht van de lage en middeninkomens verbeteren. 

Het gevolg van de afschaffing van die bijdrage is dat de koopkracht van gezinnen met een laag en gemiddeld inkomen verhoogt. De regering wil die verhoging dan ook compenseren met de invoering van antifraudemaatregelen om misbruik te voorkomen.

In dat opzicht wordt het systeem van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing hervormd en worden er meer controles verwacht op de systemen voor loonoptimalisatie. Die strijd tegen fraude zou moeten leiden tot een betere inning van de belastingen.

Hervorming van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid

Als u werknemers tewerkstelt in een nacht- en/of ploegenstelsel, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 22,8%.

Een van deze voorwaarden is de toekenning van een nacht-/ploegpremie. Het wetsontwerp bepaalt dat deze premie vanaf 1 april 2022 in de vorm van een percentage zal worden berekend. Om voor de vrijstelling in aanmerking te blijven komen, moet u uw werknemers voortaan bovenop het contractuele bruto uurloon een minimumpremie van 2% voor ploegenarbeid en van 12% voor nachtarbeid betalen.Vanaf 1 april 2024 zal de toekenning van deze premie ook afhangen van een bijkomende voorwaarde: ze moet opgenomen zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst, in het arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst. 

Tenslotte zal de vrijstelling voor ploegendienst of nachtarbeid worden gesplitst in twee afzonderlijke vrijstellingen, wat gevolgen zal hebben, met name voor de vaststelling van de één derde-norm en de berekening van de vrijstelling.

Raadpleeg voor meer informatie over de hervorming van deze vrijstelling ons artikel van 28 februari.

Wat doet Securex voor u?

We brengen u zeker op de hoogte zodra deze maatregelen officieel zijn geworden.

Fiscaal nieuws
Fiscale verminderingen