Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Land- en tuinbouw: steunmaatregelen voor gelegenheidsarbeid in 2023

De federale regering voorziet voor de land- en tuinbouwsector (PC 144 en PC 145) in extra dagen gelegenheidsarbeid, een aanpassing van de dagforfaits en een verhoging van het minimumloon met fiscale compensatie.

12 juli 2023

De maatregelen zijn geldig van 1 juli tot 31 december 2023. Er zal later worden beslist of deze maatregelen worden verlengd in 2024.

Deze maatregelen zijn nog niet officieel. We wachten nog op de publicatie van de wet en het KB in het Belgisch Staatsblad.

Tot 35 of 20 extra dagen gelegenheidsarbeid

Het maximumaantal dagen gelegenheidsarbeid wordt in 2023 verhoogd tot:

 • 100 dagen in de tuinbouw (in plaats van 65 dagen)
 • 50 dagen in de landbouw (in plaats van 30 dagen)

Voor de melkveehouderij wordt een speciale regeling ingevoerd, namelijk 100 halve dagen in plaats van 50 hele dagen. Een halve dag is een periode van 4 uur tussen middernacht en 12u of tussen 12u en middernacht.

Bovenstaande geldt niet voor de uitzendkrachten. Het maximumaantal dagen blijft maximum 65 dagen seizoenarbeid in de tuinbouw en 30 dagen seizoenarbeid in de landbouw. De speciale regeling- voor de melkveehouderij geldt niet voor uitzendarbeid.

Fruitteelt, witloof- en champignonteelt

De specifieke regelingen die tot nu toe waren voorzien in de witloof-, champignon- en fruitteelt worden afgeschaft. Het ging om een specifieke verhoging van 35 extra dagen gelegenheidsarbeid per jaar.  

Deze sectoren volgen de algemene regeling (100 dagen) die voor onbepaalde duur opgenomen wordt in de RSZ-reglementering.

Voor de champignonteelt blijft wel de regel bestaan dat gelegenheidsarbeid moet plaatsvinden tijdens een periode van intense activiteit, beperkt tot 156 kalenderdagen per jaar per werkgever.

180-dagenregel blijft bestaan

De modaliteiten inzake de 180-dagenregel blijven ongewijzigd van toepassing.

Ter herinnering: de 180-dagenregel zegt dat iemand enkel als seizoenarbeider aan de slag kan, voor zover hij of zij niet heeft gewerkt als vaste werknemer in dezelfde onderneming in de 180 dagen voorafgaand aan de tewerkstelling als seizoenswerknemer.

Lees meer: ‘Land- en tuinbouw: steunmaatregelen verlengd in 2022’

Verhoging minimumloon

Vanaf 1 juli 2023 verhoogt het minimum uurloon van de gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw.

De actuele bedragen kan je terugvinden op Lex4You > Paritaire comités > Jouw PC > Het loon bepalen > Bedragen van de barema’s en/of het GMMI.

Aanpassing dagforfaits

Voor gelegenheidswerk gebeurt de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen op basis van dagforfaits. Momenteel bestaat er al een dagforfait voor:

 • De landbouw
 • De tuinbouw (inclusief champignon- en fruitteelt)
 • De witloofteelt

Volgende aanpassingen worden voorzien:

 • Ter compensatie van de verhoging van het minimumloon, wordt het dagforfait in de landbouwsector verlaagd.
 • Er worden aparte dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt

In de witloofsector blijft het specifieke dagforfait voor de extra 35 dagen wel bestaan.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Ter compensatie van de verhoging van het minimumloon van deze gelegenheidswerknemers, voorziet de federale regering een fiscale gunstmaatregel voor de fruitteelt (PC 145.050) en de groenteteelt (PC 145.060). Deze maatregel zal bestaan uit een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat je als werkgever een bepaald deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet zal moeten doorstorten aan de fiscus.

Dit niet-door te storten deel zal gelijk zijn aan 1,23 euro per uur, vermenigvuldigd met het totaal aantal uren gelegenheidsarbeid die in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december gepresteerd worden.

Hoe Securex jou helpt

Heb je vragen over deze maatregelen? Aarzel dan niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via myHR@securex.be.

Bronnen

 • Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw
 • Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers, nr. 180.391 (PC 144)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers, nr. 180.392 (PC 145)
 • Administratieve instructies RSZ - 2023/2 > Tussentijdse instructies (socialsecurity.be)
Sectornieuws