Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Invaliditeit en responsabilisering van werkgevers: de laatste puzzelstukjes

Werkgevers met te veel in invaliditeit getreden werknemers moeten een driemaandelijkse responsabiliseringsbijdrage betalen. Het besluit dat bepaalt of er een bovenmaatse instroom in invaliditeit is, werd gepubliceerd. Werkgevers bij wie de cijfers ongunstig evolueren, zullen bovendien verwittigd worden door de RSZ.

27 december 2022

Factoren X en Y bepaald

Een koninklijk besluit bevestigt voortaan officieel de factoren X en Y waarmee kan worden bepaald wat de 'bovenmaatse instroom in invaliditeit' precies betekent.

Vergelijking met de bedrijfssector en met de algemene privésector

De factor X bedraagt twee en de factor Y drie. Concreet is er dus sprake van een bovenmaatse instroom in invaliditeit wanneer het gemiddelde van de verhoudingen tussen de instroom in de invaliditeit van het kwartaal Q en de drie voorafgaande kwartalen in verhouding tot de totale tewerkstelling van de overeenkomstige kwartalen van het voorafgaande kalenderjaar:

 • Twee keer hoger is dan in de bedrijven die tot dezelfde sector behoren (er moeten echter ten minste tien ondernemingen in de vergelijkingsgrondslag zitten)
 • En drie keer hoger is dan in de algemene privésector

Gemiddelde van de instroom in de invaliditeit

Ter herinnering, de verhouding wordt voor elk kwartaal berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de instroom in de invaliditeit in het kwartaal waarin de invaliditeit een aanvang neemt (kwartaal Q) en de drie voorafgaande kwartalen in verhouding tot het aantal voltijdse equivalenten in de overeenkomstige kwartalen van het voorafgaande jaar.

Door te kijken naar het voortschrijdend gemiddelde van vier kwartalen wordt elke toevallige afwijking in een kwartaal, die te wijten kan zijn aan een combinatie van omstandigheden, uitgevlakt.

Je wordt verwittigd als jouw gemiddelde ongunstig evolueert

In het tweede kwartaal volgend op kwartaal Q (Q+2) zal de RSZ de werkgevers van wie het gemiddelde de slechte kant opgaat, informeren.

Het gaat om de volgende werkgevers:

 • De werkgevers met een bovenmaatse instroom in de invaliditeit, vergeleken met de werkgevers in dezelfde sector en in de algemene privésector en met name de werkgevers:
  • Bij wie minstens drie werknemers in invaliditeit zijn getreden in de refertekwartalen
  • En voor wie de responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zou zijn als de factoren X en Y respectievelijk 1,5 en 2,5 bedragen, d.w.z. de bedrijven waarin het gemiddelde 1,5 keer hoger is ten opzichte van de bedrijven in dezelfde sector, en 2,5 keer hoger ten opzichte van de privésector als geheel.
 • De werkgevers bij wie in de refertekwartalen minstens twee werknemers in invaliditeit zijn getreden en die het risico lopen de responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen als een bijkomende werknemer in invaliditeit zou treden in het volgende kwartaal.

De RSZ zal driemaandelijks communiceren via jouw e-Box (als je een ondernemingsnummer hebt). Die mededeling zal een historiek bevatten van de evolutie van het gemiddelde van de instroom van werknemers in de invaliditeit, vergeleken met de totale tewerkstelling bij de betrokken werkgever en ten opzichte van dezelfde verhouding bij de werkgevers:

 • Die tot dezelfde sector behoren
 • En in de algemene privésector

voor de periode van het vijfde kwartaal voorafgaand aan kwartaal Q (Q-5) tot en met kwartaal Q.

Meer informatie over deze bijdrage

In een recent artikel hebben we al een toelichting gegeven over deze bijdrage.

De bijdrage wordt voor het eerst berekend en geïnd in het tweede kwartaal 2023, op basis van de instroom in invaliditeit in 2022. 

Bronnen

 • Koninklijk besluit van 13 december 2022 tot uitvoering van artikel 142 § 5 van de programmawet van 27 december 2021
 • Koninklijk besluit van 19 december 2022 tot uitvoering van artikel 145 van de programmawet van 27 december 2021 betreffende de proactieve mededeling aan werkgevers wiens gemiddelde instroom van werknemers in invaliditeit ongunstig evolueert
Sociale bijdragen (RSZ)
Welzijn op het werk
Ziekte en ongeval