Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Invaliditeit en responsabilisering van werkgevers: enkele aanpassingen

Werkgevers die te maken krijgen met een bovenmaatse instroom van werknemers in de invaliditeit worden sinds kort geresponsabiliseerd. Dit houdt concreet in dat ze een bijdrage moeten betalen. Er zijn aanpassingen op deze responsabiliseringsbijdrage in werking getreden.

6 december 2022

De bijdrage wordt voor het eerst berekend en geïnd in het tweede kwartaal 2023, op basis van de instroom in invaliditeit in 2022. Als je de bijdrage verschuldigd bent, zal je verwittigd worden door de RSZ. Alleen ondernemingen waarvan de invaliditeitscijfers substantieel hoger zijn dan het gemiddelde zijn een bijdrage verschuldigd.

Wat betekent te veel werknemers in invaliditeit?

We kondigden je deze maatregel aan bij het begin van het jaar. Deze bijdrage is verschuldigd door werkgevers van wie het aantal werknemers in invaliditeit hoger is dan het gemiddelde van de eigen sector en van de privésector. Dan is er sprake van ‘bovenmaatse instroom’ in invaliditeit.

Om te beoordelen of de instroom van werknemers in de invaliditeit bovenmaats is, wordt de situatie binnen de onderneming vergeleken met de eigen sector en met de situatie in de privésector als geheel.

Om de situatie van de onderneming ten opzichte van haar eigen sector te beoordelen, worden de eerste vier cijfers van de NACE-classificatie van de hoofdactiviteit gebruikt.

De term NACE verwijst naar een indeling van de economische activiteiten binnen de Europese Unie. Voorbeeld: de NACE-code voor de vervaardiging van meubels is 36100.

We wachten nog op twee uitvoeringsbesluiten aangaande deze maatregel. Deze besluiten zullen in principe deze maand gepubliceerd worden.

Ratioberekening

De verhouding wordt voor elk kwartaal berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de instroom in de invaliditeit in het kwartaal waarin de invaliditeit een aanvang neemt (kwartaal Q) en de drie voorafgaande kwartalen in verhouding tot het aantal voltijdse equivalenten in de overeenkomstige kwartalen van het voorafgaande jaar.

Door te kijken naar het voortschrijdend gemiddelde van vier kwartalen wordt elke toevallige afwijking in een kwartaal, die te wijten kan zijn aan een combinatie van omstandigheden, uitgevlakt.

Nieuwe verduidelijkingen

De wet bracht enkele verduidelijkingen aan die met terugwerkende kracht op 1 januari 2022 in werking zijn getreden:

  • De responsabiliseringsbijdrage is enkel verschuldigd wanneer bij de werkgever in de refertekwartalen (kwartaal Q en de drie aan kwartaal Q voorafgaande kwartalen) minstens drie werknemers in invaliditeit zijn getreden.
  • Voor het bepalen van het aantal in invaliditeit getreden werknemers wordt geen rekening gehouden met werknemers die op de datum van aanvang van de invaliditeit beschikken over een toelating tot werkhervatting (deeltijdse werkhervatting met toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds).
  • Het aantal van die werknemers kan bij KB worden verhoogd of verlaagd, zodat alleen de ondernemingen waarbij het aantal in invaliditeit getreden werknemers substantieel hoger is dan het gemiddelde in het vizier worden genomen.

In aanmerking genomen invaliditeitsperiodes

Ter herinnering: er wordt enkel rekening gehouden met invaliditeitsperiodes die op 1 januari 2022 zijn ingegaan. Ook hier wordt geen rekening gehouden met werknemers die op de datum van aanvang van de invaliditeit beschikken over een toelating tot werkhervatting van het ziekenfonds.

Beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven vrijgesteld

Ben je werkgever van een beschutte werkplaats of een maatwerkbedrijf dat behoort tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven? Dan ben je vrijgesteld van de responsabiliseringsbijdrage.

Jouw missie is dan om tewerkstellingsmogelijkheden te bieden aan mensen met een kwetsbaar gezondheidsprofiel. Je komt dus niet in het vizier als je werknemer invalide wordt.

Sectorale vergelijking: er wordt gezorgd voor een voldoende vergelijkingsgrondslag

De wetgever heeft willen waarborgen dat er voor de ‘sectorale vergelijking’ altijd ten minste tien ondernemingen in de vergelijkingsgrondslag zitten.

Als er minder dan tien vergelijkingspunten zijn, wordt de bovenmaatse instroom in invaliditeit enkel bepaald ten opzichte van de algemene privésector want dan zijn er te weinig vergelijkingspunten in de bedrijfssector.

Totale tewerkstelling bij de werkgever: hoe berekenen?

We wisten al dat enkel rekening wordt gehouden met werknemers tussen 18 en 54 jaar met ten minste 3 jaar anciënniteit in de onderneming.

De wet verduidelijkt nu met welke voltijdse equivalente werknemers rekening moet worden gehouden en dat de effectieve werkdagen maar ook bepaalde dagen van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden meegeteld.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

Meer hierover lees je in ons vorig artikel.

Wat doet Securex?

Wanneer de besluiten die we verwachten worden gepubliceerd, lees je dat op Lex4You.

Bron

  • Artikelen 139 tot 148 van de programmawet (1) van 27 december 2021, zoals onlangs gewijzigd door de wet van 20 november 2022, op 30 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Sociale bijdragen (RSZ)
Nieuws
Ziekte en ongeval