Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Betaald educatief verlof in Brussel: wat is nieuw voor het nieuwe schooljaar?

Ben je werkgever in Brussel en vraagt je werknemer betaald educatief verlof aan voor het academiejaar 2023-2024? Hou er dan rekening mee dat er wijzigingen zijn in de bestaande regeling met name voor deeltijdse werknemers, in de erkende opleidingen, in de duur van BEV en de terugbetaling van de betaalde uren.

22 augustus 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van het besluit van 29/6/23 van de Brusselse Regering .

De wijzigingen gelden alleen voor BEV in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De regeling van betaald educatief verlof (BEV) kent alle werknemers het recht toe om van het werk afwezig te zijn om een bepaalde opleiding te volgen, met behoud van hun normale loon. Dit is een gewestelijke aangelegenheid.

De hervorming die we hieronder bespreken, is dus enkel van toepassing op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het adres van de bedrijfszetel (of vestigingseenheid) van de werkgever bepaalt welk gewest bevoegd is.

Arbeidsregeling van ten minste 25% van een voltijdse arbeidsregeling

Een eerste wijziging gaat over deeltijdse werknemers.

Huidige toestand

Deeltijdse werknemers komen momenteel alleen in aanmerking voor BEV als ze:

  • Ofwel ten minste 4/5den zijn tewerkgesteld 
  • Ofwel zijn tewerkgesteld op basis van een variabel werkrooster 
  • Ofwel zijn tewerkgesteld met een vast werkrooster dat ten minste halftijds en minder dan 4/5den inhoudt en ze een beroepsopleiding volgen die enkel tijdens de werkuren plaatsvindt

Deze deeltijdse werknemers hebben recht op BEV naar evenredigheid van de voltijdse wekelijkse arbeidsduur die door de wet of bij collectieve arbeidsovereenkomst is vastgesteld.

Situatie vanaf academiejaar 2023-2024

Zoals Brussel Economie en Werkgelegenheid op zijn website vermeldt, wordt de beperking van het gebruik van het betaald educatief verlof op basis van het uurrooster (variabel of vast) en het samengaan van werk/opleiding geschrapt.

Vanaf het najaar is de voorwaarde voor het recht op betaald educatief verlof dat de arbeidsregeling minstens 25% van een voltijdse baan vertegenwoordigt.

Voor het betaald educatief verlof geldt daarentegen nog steeds de regel van evenredigheid met het aantal gewerkte uren.

Voorbeeld

Julie werkt deeltijds, met name 19 uur per week, terwijl de voltijdse arbeidsregeling in haar onderneming 38 uur per week is. Omdat ze voldoet aan het minimum van 25% om in aanmerking te komen voor BEV, kan ze een aanvraag indienen om een erkende opleiding te volgen.

We veronderstellen dat ze een algemene opleiding volgt die het recht op BEV opent voor maximaal 80 uur. Julie heeft dan recht op dit aantal uren in verhouding tot haar werkrooster. Ze heeft dus recht op maximaal 40 uur BEV over het schooljaar.

Opleidingen die recht geven op BEV

Enkel opleidingen die uitdrukkelijk in de wet worden bedoeld en minstens de 32 (fysieke of digitale) uren per jaar omvatten, geven recht op betaald educatief verlof. Het kan gaan om beroepsopleidingen of om algemene opleidingen. Aan dit principe wordt niet geraakt.

Wijzigingen in de beroepsopleidingen

Ee tweede wijziging van de hervorming gaat over de voorwaarden waaronder een beroepsopleiding in aanmerking komt voor BEV.

Onlineplatforms voor zelfopleiding worden niet erkend.

Praktijkwerk, projecten en scripties aan het einde van de studie, begeleide en beoordeelde stages en beroepsactiviteiten, worden gelijkgesteld met contacturen, maar kunnen niet worden meegeteld voor het minimum aantal uren dat de opleiding moet omvatten om recht te geven op betaald educatief verlof (in principe 32 uur).

Andere wijzigingen worden vermeld op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid. De volgende opleidingen zijn erkend:

  • Kunst: opleidingen die behoren tot de plastische, visuele en ruimtelijke kunsten en georganiseerd worden door instellingen die door de bevoegde autoriteiten erkend zijn.
  • Hoger onderwijs: alle bachelors, graduaten en masters (opleiding overdag of ‘s avonds) en alle opleidingen die een getuigschrift opleveren van minstens 10 studiepunten. Voorbereidende en schakeljaren worden eveneens erkend.
  • Volwassenenonderwijs en Voortdurende vorming in de middenstand: het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 (lijst van opleidingen die niet in aanmerking komen) wordt opgeheven in het Brussels Gewest. Alle opleidingen die worden georganiseerd door instellingen die erkend zijn door de bevoegde autoriteiten of waarin de regelgeving met betrekking tot permanente opleiding voorziet, zijn erkend.

Het volledige competentievalideringstraject dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra geeft voortaan recht op BEV.

Oriëntatie- en begeleidingsacties voor werknemers die enkel een getuigschrift of een diploma van hoger secundair onderwijs (HSO) hebben, worden gelijkgesteld met beroepsopleidingen en kunnen het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot erkenning bij de Brusselse erkenningscommissie.

Sommige beroepsopleidingen die op de werkvloer worden gegeven, worden eveneens erkend. De werknemer moet zich dan wel in een van de volgende situaties bevinden:

  • In het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen
  • Toegelaten worden tot de 'Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée' (PHARE) of gebruikmaken of gebruik gemaakt hebben van de maatregelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het `l`Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) en Wallonie' of het `Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben' (DSL)
  • Een bij besluit van het bevoegde paritair comité georganiseerde sectorale opleiding volgen

Maximumaantal uren BEV

Afhankelijk van het soort opleiding wordt er een maximumaantal uren BEV toegekend. Dit betekent dat je werknemer niet meer dan dit aantal uren afwezig mag zijn.

Zoals je kunt zien in de tabel van het maximum aantal uren per jaar die Brussel Economie en Werkgelegenheid online heeft geplaats, houdt een derde wijziging in dat meerdere bovengrenzen worden verhoogd.

Terugbetaling uren BEV

Een nieuwe jaarlijkse bovengrens voor terugbetaling.

Een andere wijziging heeft invloed op het totaalbedrag van de terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen: die wordt beperkt tot 700.000 euro per werkgever en per kalenderjaar.

Als de werkgever die bovengrens overschrijdt, behoudt de werknemer zijn recht op BEV met behoud van zijn normale loon.

Indexering van het forfaitair bedrag per uur BEV

De terugbetaling  aan de werkgever wordt vastgelegd op een forfaitair geïndexeerd bedrag van 22,07 euro per uur BEV.

Deze indexering treedt in werking vanaf de terugbetalingen van BEV voor het schooljaar 2022-2023. We herinneren eraan dat die aanvragen uiterlijk op 31 december 2023 moeten worden ingediend.

De Brusselse sociale partners hadden de regering namelijk gevraagd om dit bedrag te indexeren, dat sinds het schooljaar 2014-2015 niet was veranderd (hoewel het jaarlijks loon waarop de werknemer elk jaar recht heeft is gestegen).

Wat doet Securex?

Als je vragen hebt, kan je terecht bij onze Securex Legal Advisors. Stuur een e-mail myHR@securex.be en maak gebruik van onze tips.

Ons sociaal secretariaat begeleidt zijn klanten ook elk jaar bij aanvragen voor terugbetaling van betaalde uren. 

Bron

Brussel
Tijd voor de werknemer