Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werkgelegenheidssteunmaatregelen en nieuwe werkuitkering in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de doeltreffendheid van zijn werkgelegenheidssteunmaatregelen verbeteren. In dit kader heeft het beslist om een aantal wijzigingen aan te brengen aan de bestaande werkgelegenheidssteunmaatregelen. Tevens heeft het een nieuwe werkuitkering ingevoerd.

12 juni 2024

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Als werkgever met vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten wanneer je oudere werknemers tewerkstelt of aanwerft. Onder een oudere werknemer wordt begrepen een werknemer die minstens 57 jaar oud is en die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt.

Bovendien komen alleen oudere werknemers met een huidig kwartaalloon van minder dan € 12.799,43 in aanmerking. Als je oudere werknemers aan deze voorwaarden voldoen, kan je een verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van € 1.000 per kwartaal genieten.

Vanaf 1 juli 2024 kan je voor je oudere werknemers nog steeds een verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van € 1.000 per kwartaal genieten. De vermindering zal echter worden toegekend aan je werknemers die ten minste 61 en ten hoogste 66 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal, en voor zover het loonplafond van € 8.000 niet wordt overschreden.

Er zijn echter twee afwijkingen op het loonplafond:

  • Het plafond bedraagt € 10.666,67 voor het vierde kwartaal, behalve voor uitzendkrachten.
  • Het plafond bedraagt € 10.666,67 voor het eerste kwartaal, voor uitzendkrachten.

Meer weten? “Wat is de doelgroepvermindering ‘Oudere werknemers’?

Nieuwe werkuitkering

Vanaf 1 juli 2024 heeft je Brusselse werknemer die niet-werkende werkzoekende is op het moment van indiensttreding recht op een werkuitkering gedurende 36 kalendermaanden. Hiervoor moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Hij is ofwel jonger dan 30 jaar op de datum van de aanvraag van de Activa-kaart of op de dag voor de indiensttreding en heeft geen diploma of getuigschrift hoger dan lager secundair onderwijs of hij is minstens 57 jaar op de datum van de aanvraag van de Activa-kaart of op de dag voor de indiensttreding.
  • Hij wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst, minstens halftijds, voor onbepaalde duur of minstens zes maanden, behalve in geval van aanwerving als uitzendkracht in het kader van inschakeling. 
  • Hij is niet langer onderworpen aan de voltijdse of deeltijdse leerplicht, heeft de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt of is nog niet gepensioneerd.

Het bedrag van de werkuitkering is 750 euro per kalendermaand voor de eerste 12 maanden en 600 euro voor de volgende 24 maanden.

Goed om te weten

Als werkgever kun je met deze nieuwe steunmaatregel sterk stijgende loonkosten vermijden. Je kunt deze vergoeding namelijk gedurende 36 maanden aftrekken van het nettoloon van je werknemer, wat een aanzienlijke besparing van 23.400 euro oplevert.

Wijziging van de termijn voor het aanvragen van financiële tegemoetkoming voor opleiding

In bepaalde gevallen kan je een financiële incentive genieten om de kosten van de opleiding van je werknemers te compenseren. Deze financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal 5.000 euro en moet uiterlijk twintig werkdagen voor het begin van de opleiding van je werknemer worden aangevraagd.

Vanaf 1 juli 2024 moet je de aanvraag tot betaling van de financiële tegemoetkoming uiterlijk twee maanden na de datum waarop je werknemer zich inschrijft voor de opleiding indienen bij Actiris. Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden gevoegd:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier, opgesteld door Actiris
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van je werknemer
  • Een bewijs van betaling van het inschrijfgeld voor de opleiding, inclusief de factuur van de opleidingsoperator
  • Een verklaring op erewoord dat je je ertoe verbindt dat je werknemer de opleiding wel degelijk volgt.

Meer weten: “Wat is de aanmoedigingssteun voor opleiding?

Inwerkingtreding

Het besluit van de Regering is verschenen op 15 mei 2024. De wijzigingen van de bestaande werkgelegenheidssteunmaatregelen en de nieuwe werkuitkering treden in werking met ingang van 1 juli 2024.

Wat doet Securex voor jou?

Wens je meer te vernemen over de werkgelegenheidssteunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Neem contact op met je Securex Legal Advisor op het adres myHR@securex.be

Bron

 

 

Brussel
Tewerkstellingsmaatregelen
RSZ-kortingen