Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzekering: financiële sanctie voor werknemers die niet meewerken

Als de arbeidsongeschikte werknemer bepaalde verplichtingen niet nakomt, zonder geldige reden, wordt zijn ziekte-uitkering met maximum 2,5 % verminderd wegens niet-samenwerking aan het re-integratieproces. Het koninklijk besluit dat de modaliteiten van deze sanctie bepaalt is nu verschenen.

30 december 2022

Medisch onderzoek bij de adviserende arts van het ziekenfonds

Met het oog op het medisch onderzoek bij de adviserende arts ontvangt de arbeidsongeschikte werknemer een uitnodiging waarin vermeld wordt dat bij een afwezigheid op dit onderzoek zonder geldige rechtvaardiging, het dagbedrag van de uitkeringen met 2,5 % zal worden verminderd.

Afwezigheid op de eerste afspraak

De werknemer die zich, zonder geldige rechtvaardiging, niet op het medisch onderzoek aanbiedt, ontvangt een aangetekende zending waarin binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de initieel geplande datum, een nieuwe datum voor dit medisch onderzoek wordt vastgesteld.

Bovendien verwittigt deze aangetekende zending de werknemer dat bij een nieuwe afwezigheid op dit medisch onderzoek zonder geldige rechtvaardiging, het dagbedrag van de uitkeringen met 2,5 % zal worden verminderd vanaf de datum van deze nieuwe afwezigheid.

Afwezigheid op de tweede afspraak

Als de werknemer daadwerkelijk een tweede keer zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het medisch onderzoek, wordt het dagbedrag van de uitkeringen verminderd met 2,5%:

  • Vanaf de voor dit onderzoek vastgestelde datum
  • Tot en met de datum waarop de werknemer de adviserend arts contacteert met het oog op het vastleggen van een nieuwe datum voor een medisch onderzoek

Afwezigheid op de derde afspraak

Als de werknemer echter een derde keer zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het medisch onderzoek, wordt het dagbedrag van de uitkeringen opnieuw met 2,5% verminderd:

  • Vanaf de datum van deze nieuwe afwezigheid
  • Tot en met de dag voordat het medisch onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt

Eerste contactmoment met de ‘Terug Naar Werk-coördinator’

Door middel van de door de ziekenfondsen georganiseerde terug-naar-werktrajecten (TNWT) kunnen arbeidsongeschikte werknemers worden begeleid om snel een job te vinden die is aangepast aan hun behoeften en mogelijkheden.

Met het oog op het eerste contactmoment, ontvangt de werknemer een uitnodiging waarin vermeld wordt dat bij een afwezigheid op het eerste contactmoment zonder geldige rechtvaardiging, het dagbedrag van de uitkeringen met 2,5% zal worden verminderd.

Zelfde procedure voor de toepassing van de sanctie als bij medisch onderzoek

Een zelfde procedure als diegene die voorzien wordt voor de medische onderzoeken bij de adviserende arts van het ziekenfonds is van kracht voor de toepassing van de sanctie (afwezigheid bij het eerste contactmoment, bij het tweede moment, enz.).

Verwittiging van de werknemer door het ziekenfonds

Van de beslissing om het dagbedrag van de uitkeringen te verminderen, wordt de arbeidsongeschikte werknemer op de hoogte gebracht via een aangetekende zending

Geen sanctie voor werkneemsters in zwangerschapsverlof of profylactisch verlof

De beslissing om het dagbedrag van de uitkeringen te verminderen is niet van toepassing tijdens de tijdvakken van moederschapsbescherming.

Inwerkingtreding

Het besluit zal op 1 januari 2023 in werking treden en is van toepassing op de werknemers van wie de periode van primaire ongeschiktheid ten vroegste op 1 januari 2023 aanvat.

Lees ook : Invaliditeit en responsabilisering van werkgevers: de laatste puzzelstukjes

Bron

  • Koninklijk besluit van 11 december 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, Belgisch Staatsblad van 16 december 2022
Welzijn op het werk
Ziekte en ongeval