Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Geen outplacement meer bij medische overmacht

Vanaf 1 april 2024 hoef je geen outplacementbegeleiding meer aan te bieden als je de arbeidsovereenkomst van je werknemer eenzijdig beëindigt wegens medische overmacht. Je moet wel twee andere nieuwe verplichtingen naleven.

14 maart 2024
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van KB van 28 maart, BS 02 april 2024.

Wat verandert er?

De specifieke outplacementregeling wanneer een werkgever medische overmacht inroept om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen, wordt vanaf 1 april 2024 opgeheven. Je moet als werkgever echter binnen 45 dagen na het einde van de overeenkomst wegens medische overmacht voldoen aan twee nieuwe verplichtingen:

  • Aan het RIZIV de identificatiegegevens van je onderneming (naam, rechtsvorm, KBO-nummer, RSZ-nummer, enz.) en van je werknemer wiens arbeidsovereenkomst beëindigd werd omwille van medische overmacht (naam, voornaam, INSZ-nummer, enz.) melden
  • Een bijdrage van 1.800 euro storten aan het ‘Terug Naar Werk-fonds’

Je hoeft de bijdrage van 1.800 euro niet te betalen wanneer de werknemer zelf de ontbinding van de arbeidsovereenkomst inroept omwille van medische overmacht. Ze is evenmin verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst in onderling overleg wordt beëindigd wegens medische overmacht .

Hoe doe je de melding en betaal je de bijdrage?

Vanaf 1 april 2024 moet je de identificatiegegevens van je onderneming en van de ontslagen werknemer elektronisch aangeven. Je kunt deze informatie ook op papier invoeren aan de hand van een model dat beschikbaar zal zijn op de website van het RIZIV. De elektronische link en het papieren model zijn nog niet beschikbaar.

Nadat het RIZIV de identificatiegegevens heeft ontvangen, zal je gevraagd worden om de bijdrage van 1.800 euro te storten in het Terug naar Werk-fonds. Hiertoe werd binnen het RIZIV een fonds opgericht.

Dit Terug naar Werk-fonds zal alleen tussenkomen voor bepaalde werknemerscategorieën en hen de inkoop van gespecialiseerde diensten aanbieden (coaching, matching, enz.). Het Fonds betaalt een tussenkomst aan erkende dienstverleners met het oog op de re-integratie van de werknemers.

Welke werknemers kunnen rekenen op deze tussenkomst?

Mensen die zich wegens hun gezondheidstoestand in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bevinden, kunnen een beroep doen op een tussenkomst van het Terug Naar Werk-fonds.

Zo kunnen twee categorieën van werknemers op steun van het Terug Naar Werk-fonds rekenen:

  • Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht op initiatief van de werkgever.

De werknemer moet binnen 6 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een steunaanvraag indienen bij het Fonds. Deze aanvraag wordt hieronder uitgelegd.

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt wegens medische overmacht in de periode van 1 april 2024 tot 1 juli 2024 kunnen hun aanvraag indienen tot 2 januari 2025.

  • Arbeidsongeschikte werknemers sinds meer dan één jaar (invaliditeit)

Steun van het Terug Naar Werk-fonds is voor deze werknemerscategorie pas mogelijk vanaf 1 april 2025 en zal ook afhangen van de beschikbare financiële middelen. 

Aanvraag tot tussenkomst van het Terug Naar Werk-fonds

Om steun te ontvangen van Fonds moet je werknemer ook een aanvraag indienen bij het Fonds. Hij moet deze aanvraag tot tussenkomst van het Terug Naar Werk-fonds elektronisch indienen bij de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV. Je werknemer kan deze informatie ook op papier invoeren aan de hand van een model dat beschikbaar zal zijn op de website van het RIZIV. De elektronische link en het papieren model zijn nog niet beschikbaar.

Het Terug Naar Werk-fonds neemt zijn beslissing binnen 45 dagen vanaf de dag na de aanvraag van je werknemer. Als het Fonds aanvullende informatie nodig heeft, kan deze periode verlengd worden.

Als de beslissing van het Fonds positief is, ontvangt je werknemer een eenmalige bon met een waarde van 1.800 euro, die hij kan inruilen tegen gespecialiseerde dienstverlening en begeleiding op maat bij een erkende gespecialiseerde dienstverlener.

De bon is zes maanden geldig vanaf de geplande aanvangsdatum van de dienstverlening op maat of, als die nog niet is gepland, vanaf de datum van de positieve beslissing.

Als de beslissing van het Fonds negatief is, wordt je werknemer hiervan per aangetekende brief op de hoogte gebracht.

Inwerkingtreding

Koninklijk besluit betreffende het Terugkeerfonds van 28 maart 2024, BS 02 april 2024.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het volgende e-mailadres: myHR@securex.be.

Bronnen

Ontslag & beëindiging
Ziekte en ongeval
Ontslag