Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Afwezigheden voor syndicale vorming

Welke afwezigheden voor syndicale vorming bestaan er?

De leden die de werknemers in het CPBW vertegenwoordigen, hebben recht op een passende opleiding. Ze mag niet te hunnen laste vallen en ze moet plaatshebben tijdens de arbeidstijd of overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten of wettelijke bepalingen ter zake.

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2022

Begrip

De vakbonden organiseren vaak opleidingen voor hun vertegenwoordigers in het CPBW om hun kennis in het kader van hun opdracht te vervolmaken.

Het verlof voor syndicale vorming verleent de personeelsvertegenwoordigers het recht om, zonder loonverlies, tijdens de werkuren afwezig te zijn om cursussen die de vakbond inricht, te kunnen volgen, mits naleving van bepaalde voorwaarden.

Modaliteiten

De regels inzake het verlof voor syndicale vorming zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op het niveau van de verschillende activiteitensectoren of, bij gebreke daarvan, in collectieve ondernemingsakkoorden. Zij voorzien onder meer in de tijdige verwittiging van de werkgever, in de bepaling van het aantal toegestane afwezigheidsdagen, …

Verlof voor syndicale vorming en betaald educatief verlof

Een syndicale vorming kan ook recht geven op betaald educatief verlof. Dat mag zelfs worden gecumuleerd met het verlof voor syndicale vorming. In geval van educatief verlof om syndicale redenen wordt het aantal afwezigheidsdagen voor syndicale vorming dan ook niet verminderd.

Alle artikelen over