Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Fouten begaan door de werknemer – Tuchtsancties

Hoe verloopt de tuchtprocedure?

De werkgever heeft als enige disciplinaire bevoegdheid. Hij dient dus te beslissen over de toepassing van een tuchtsanctie.

Laatst bijgewerkt op 21 februari 2024

Bevoegdheid om tuchtsancties op te leggen

Indien hij dit wenst kan hij die bevoegdheid wel delegeren aan één van zijn aangestelden, aan een lid van de directie of aan een ondergeschikt kaderlid.

Dienaangaande wensen we er aan te herinneren dat in het arbeidsreglement duidelijk vermeld moet staan welke personen in de onderneming de controle op de werknemers mogen uitoefenen en wat hun rechten en plichten zijn.

Betekening aan de werknemer

Op straffe van nietigheid moeten de straffen de eerste werkdag volgend op de dag waarop de tekortkoming vastgesteld werd, aan de werknemer betekend worden. Om bewijsproblemen achteraf te voorkomen, wordt een schriftelijke betekening aanbevolen.

Register van de straffen

De naam van de betrokken werknemer dient in een speciaal register ingeschreven te worden, net zoals de datum van toepassing van de sanctie, de reden en de aard van de opgelegde straf, waarbij, indien het om een boete gaat, ook nog het bedrag van die boete vermeld moet worden.

Deze inschrijving dient te gebeuren vóór de datum van de meest nabije uitbetaling van het loon (die datum moet in het arbeidsreglement opgenomen worden).

Naleving van de rechten van de verdediging

In het kader van de tuchtprocedure moet de werkgever op de naleving van de rechten van de verdediging toezien. De werknemer aan wie de werkgever een straf wenst op te leggen, moet worden gehoord en bij dit verhoor kan hij zich door een lid van de vakbondsafvaardiging laten bijstaan.

Zoals reeds eerder gezegd, moet het arbeidsreglement bovendien in de mogelijkheid tot intern beroep voorzien. De gezagdrager die in hoger beroep uitspraak moet doen, kan de bedrijfsleider zijn (althans indien hij niet de beslissing in eerste aanleg genomen heeft) of eventueel een commissie waar de vertegenwoordigers van het personeel aan kunnen deelnemen.

Er kan ook een gerechtelijk beroep ten overstaan van de arbeidsrechtbanken ingesteld worden. De rechter zal dan het bestaan van de feiten verifiëren en een oordeel vellen over het ongeoorloofde karakter van de tekortkoming en van de straf, alsook over de naleving van de procedure en van de rechten van de verdediging.

Alle artikelen over Fouten begaan door de werknemer – Tuchtsancties