Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Geschenken en geschenkcheques

Welke voorwaarden moet u naleven om geen bijdragen te moeten betalen?

De geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques worden niet als loon beschouwd en zijn dus niet onderworpen aan sociale bijdragen, voor zover ze ter gelegenheid van een specifieke gebeurtenis worden toegekend en ze een bepaald bedrag niet overschrijden.

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2022

Algemene voorwaarden

Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar

De geschenken toegekend naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar zijn vrijgesteld voor zover het totale bedrag niet meer bedraagt dan 40 euro per jaar en per werknemer. Per kind ten laste van de werknemer mag een bijkomend bedrag van maximum 40 euro per jaar toegekend worden [1].

De RSZ verduidelijkt dat het feit of aan deze voorwaarden voldaan is, beoordeeld moet worden op basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien een werkgever bijvoorbeeld aan al zijn werknemers een geschenk van 100 euro geeft, zijn al die geschenken loon, ook indien een aantal van de werknemers meer dan twee kinderen ten laste hebben.

Eervolle onderscheiding

In geval van de overhandiging van een eervolle onderscheiding mag een geschenk ter waarde van maximum 120 euro (totaal jaarbedrag) overhandigd worden.

Onder eervolle onderscheiding worden enkel de officiële onderscheidingen verstaan, zoals het ereteken van de arbeid. Een eervolle onderscheiding op niveau van de onderneming komt dus niet in aanmerking, dit om misbruiken tegen te gaan.

Pensioen

Naar aanleiding van de pensionering van de werknemer kan een geschenk ter waarde van maximum 40 euro per dienstjaar gegeven worden, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro [2].

Bijkomende voorwaarden voor de geschenkcheques

De geschenkcheques moeten op hun beurt aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen:

  • ze mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de uitgever ervan gesloten hebben;
  • ze hebben een beperkte geldigheidsduur;
  • ze mogen niet in geld terugbetaald worden aan de verkrijger.

Sancties

Indien de hierboven opgesomde voorwaarden niet nageleefd zijn, zal het volledige bedrag van het geschenk onderworpen worden aan sociale bijdragen. 

 

[1] Het kind is ten laste van de werknemer wanneer hij effectief de volledige of gedeeltelijke last voor dat kind draagt.

[2] Deze maximumgrens geldt enkel voor wat de RSZ betreft. Op fiscaal vlak wordt alleen de minimumgrens van 120 euro gehanteerd.

 

Alle artikelen over Geschenken en geschenkcheques