Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Tijdskrediet met motief

Heeft de werknemer die een tijdskrediet met motief opneemt, recht op uitkeringen?

De werknemer die een tijdskrediet met motief opneemt, heeft in principe recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Bedrag

Situatie tot vóór 1 februari 2023: voor een voltijds en een halftijds tijdskrediet verschilt het bedrag van de uitkering naargelang de werknemer meer of minder dan 5 jaar dienst in de onderneming telt. Voor een halftijds tijdskrediet wordt nog een onderscheid gemaakt in de uitkering tussen werknemers jonger dan 50 jaar en 50 jaar en ouder. Enkel de anciënniteit verworven onder een arbeidsovereenkomst wordt in rekening gebracht.

Vanaf 1 februari 2023: de verhoogde uitkeringen met 5 jaar anciënniteit en meer en/of voor werknemers van 50 jaar en ouder worden afgeschaft wanneer de aanvraag bij de werkgever wordt ingediend vanaf 1 februari 2023.

Voor een 1/5 tijdskrediet verschilt het bedrag van de uitkering naargelang de gezinssituatie van de werknemer. De werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kind(eren) ten laste zal een hogere uitkering genieten.

U vindt de bedragen van deze uitkeringen door hier te klikken.

We merken op dat om onderbrekingsuitkeringen te genieten, de werknemer een woonplaats in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland moet hebben. Een uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die hun partner die om professionele redenen naar een land buiten de EER of Zwitserland vertrekt, volgen. Wanneer de werknemer zijn woonplaats niet in België heeft, moet de aanvraag ingediend worden bij de Dienst Loopbaanonderbreking van het werkloosheidsbureau van de plaats van de technische bedrijfseenheid van de onderneming. 

De betaling kan gebeuren op een financiële rekening in België of in een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro of SEPA.

Sociale en fiscale behandeling van de uitkering

Op de onderbrekingsuitkeringen moeten geen persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid betaald worden.

De onderbrekingsvergoedingen uitgekeerd in het kader van het tijdskrediet zijn aan een forfaitaire bedrijfsvoorheffing onderworpen. Deze bedrijfsvoorheffing wordt door de RVA automatisch in mindering gebracht op de onderbrekingsuitkeringen. De werknemer ontvangt dus een netto-uitkering, onder voorbehoud van de definitieve berekening van de belasting.

Het toe te passen forfait verschilt naargelang de vorm van het opgenomen tijdskrediet:

Voltijds tijdskrediet

Het percentage in geval van voltijds tijdskrediet bedraagt 10,13%.

Halftijds tijdskrediet

Voor een alleenstaande werknemer bedraagt het percentage steeds 17,15%. Voor de andere werknemers gelden de volgende percentages:

  • 17,15% indien het halftijds tijdskrediet is ingegaan vóór 1 januari 2009
  • 30% indien het een belastingplichtige tot 50 jaar betreft van wie het halftijds tijdskrediet ten vroegste op 1 januari 2009 is ingegaan
  • 35% indien het een belastingplichtige ouder dan 50 jaar betreft van wie het halftijds tijdskrediet ten vroegste op 1 januari 2009 is ingegaan

1/5 tijdskrediet

Voor een werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kind(eren) ten laste bedraagt het percentage 17,15%. Voor de andere werknemers is het percentage gelijk aan 35%.

Opmerkingen

Aanmoedigingspremie in het Vlaamse Gewest [1]

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de werknemers die in het Vlaamse Gewest werken en hun recht op tijdskrediet uitoefenen, naast de federale uitkeringen, eveneens een regionale aanmoedigingspremie verkrijgen. 

Werknemers in de Vlaamse social-profitsector (PC’s nr. 318, 319, 327, 329 en een gedeelte van het PC nr. 331) genieten een apart premiestelsel.

Premie op sector- of ondernemingsniveau

Bovenop de federale en de eventuele regionale uitkeringen kunnen op sector- of bedrijfsvlak eventueel extra vergoedingen voorzien worden.

Deze aanvullende vergoeding bovenop de onderbrekingsuitkering wordt in principe gezien als een aanvulling op een sociaal voordeel en is in die hoedanigheid uitgesloten uit het loonbegrip. Er zijn dan ook geen socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd. Op deze vergoeding is wel bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

[1] Meer informatie over deze Vlaamse premies vindt u op de website van de Vlaamse overheid

Alle artikelen over Tijdskrediet opleidingsmotief