Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De bepaling van het correcte PC of PSC

Hoe gebeurt de vaststelling van een PC of een PSC?

Voor een werkgever is het belangrijk om te weten welk PC of PSC bevoegd is voor zijn onderneming, want de cao's die in dat orgaan worden gesloten bepalen de arbeids- en loonvoorwaarden die in de onderneming van toepassing zullen zijn. Daarnaast is dit ook van belang voor de RSZ opdat de juiste bijdragen zouden kunnen geïnd worden.

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2024

Principe

In principe wordt een werkgever gekoppeld aan één enkel PC op basis van de hoofdactiviteit, dit is de economische activiteit waarvoor het grootste aantal uren wordt gepresteerd of waaraan het grootste deel van zijn personeelsleden is toegewezen.

Voorbeeld: een café valt onder de bevoegdheid van het PC nr. 302.

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat er specifieke PC's bestaan voor arbeiders en bedienden. Dat betekent dat een onderneming dus kan ressorteren onder verschillende PC's voor haar arbeiders en haar bedienden.

Voorbeeld: een bediende uit de bouwsector valt onder PC nr. 218 terwijl de arbeider uit de bouw onder PC nr. 124 valt.

In het kader van de verdere harmonisering van de arbeiders- en bediendestatuten, willen de sociale partners echter het aantal paritaire comités in de toekomst verminderen.

Verschillende activiteiten

Het algemeen principe is dat de nevenactiviteit de hoofdactiviteit volgt. Er moet dus worden nagegaan wat de hoofdactiviteit van de onderneming is. Die wordt omschreven als de economische activiteit waaraan de meeste werkuren of het grootste deel van het personeel worden gewijd.

Op dit principe bestaat een uitzondering. Een onderneming die verschillende activiteiten uitvoert die onderling geen verband houden, in afzonderlijke plaatsen van tewerkstelling worden uitgevoerd, met personeel dat uitsluitend aan de ene of de andere activiteit werd toegewezen, kan afhangen van verschillende afzonderlijke PC's.

Voorbeeld: een fitnesscentrum met cafetaria: het fitnescentrum valt onder PC nr. 314 en de cafetaria onder PC nr. 302.

Wat zijn de relevante criteria om de hoofdactiviteit van een onderneming te bepalen?

Het PC van een onderneming kan aan de hand van de volgende criteria worden bepaald:

 • Het activiteitsgebied van de onderneming zelf
 • De activiteit waarvan het personeel werd aangeworven op basis van objectieve criteria zoals fabricageprocedés, productiemiddelen, gebruik van grondstoffen…
 • De oorsprong, de aard en de bestemming van de geproduceerde of verkochte materialen
 • De verdeling van de omzet tussen de verschillende posten, zoals, handel, productie, het gebruik, de montage, de verpakking, het onderhoud, de plaatsing, het vervoer,….

De volgende criteria worden niet in aanmerking genomen om de activiteit van de onderneming te bepalen:

 • De maatschappelijke doelstelling
 • Het type van arbeidsovereenkomst
 • De opleiding of de functies van de werknemer
 • Het lidmaatschap van de onderneming bij een beroepsfederatie
 • De bij het handelsregister vermelde activiteit
 • Het RSZ-kengetal
 • De bepalingen van de cao's

Hoe moet men te werk gaan voor een buitenlandse onderneming?

Om het bevoegde PC vast te stellen, moet de activiteit in aanmerking worden genomen die de werkgever werkelijk uitoefent op het Belgisch grondgebied.

Men moet zich dus niet afvragen wat de activiteit is van het moederbedrijf dat buiten België is gelegen, maar alleen welke activiteit in België wordt uitgeoefend.

Voorbeeld: een buitenlands chemisch bedrijf neemt een vertegenwoordiger in dienst in België. De activiteit in België kan afhangen van het PC nr. 207, PC nr. 226 of PC nr. 219, naargelang van de exacte aard van de activiteit die in België wordt uitgeoefend (verkoop, vervoer of marktstudie).

Wat gebeurt er wanneer de activiteit van de werknemer heel verschillend is van deze van de onderneming?

Het PC wordt bepaald op basis van de activiteit van de onderneming.

Voorbeeld: het onderhoudspersoneel van een apotheker valt onder de bevoegdheid van het PC nr. 313 (apotheek) en dus niet onder de bevoegdheid van het PC nr. 121 (schoonmaak).

Wat moet gebeuren indien het echt onmogelijk is om het juiste PC vast te stellen?

Men kan zich altijd wenden tot de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Op verzoek van een werkgever of van een derde geeft deze Directie advies over de vaststelling van het bevoegd PC, op basis van een onderzoek ter plaatse door de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Het advies van de administratie is niet dwingend en heeft geen rechtsgevolgen. Het advies is een administratieve akte.

Alleen de arbeidsrechtbank kan een dwingende beslissing nemen over het ressorteren onder een PC.

Alle artikelen over De bepaling van het correcte PC of PSC