Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wet houdende diverse fiscale bepalingen: wat zijn de belangrijkste maatregelen?

Op 29 december verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet die verschillende fiscale bepalingen aanpaste. Deze wet bevat een aantal maatregelen die voor jou van belang kunnen zijn. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste nieuwe regels.

6 januari 2023

Reactivering van vervallen of verloren sociale cheques

Sinds 1 december 2022 kunnen maaltijdcheques, ecocheques en coronacheques binnen drie maanden na hun vervaldatum worden gereactiveerd voor een periode van drie maanden, met behoud van de fiscale en parafiscale vrijstelling.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op de cheques waarvoor de periode van drie maanden na de vervaldatum vanaf die datum verstrijkt.

Deze verandering werd al doorgevoerd op sociaal vlak. Nu wordt ook het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gewijzigd.

Verhoging van het maximumbedrag van de fiscale werkbonus

De fiscale werkbonus is een belastingvermindering gelijk aan 33,14% van de werkelijk toegekende sociale werkbonus. Dat percentage blijft ongewijzigd.

Gezien de huidige economische situatie wordt het maximumbedrag van de fiscale werkbonus echter wel verhoogd voor aanslagjaar 2023.

Het bedrag van de sociale werkbonus is namelijk gekoppeld aan het minimumloon (GMMI). Door de inflatie volstond het fiscale maximumbedrag van 530 euro niet meer om aan werknemers die een maximale sociale werkbonus genieten, een volledige fiscale werkbonus gelijk aan 33,14% van de sociale werkbonus toe te kennen.

Daarom werd beslist het maximumbedrag van de fiscale werkbonus vanaf 1 januari 2023 te verhogen tot 540 euro (te indexeren bedrag), wat overeenstemt met een geïndexeerd bedrag van 920 euro.

Co-ouderschap en belastingkrediet voor kinderlast

Wanneer je je kind ten laste neemt, geniet je een aanzienlijk belastingvoordeel in de vorm van een toeslag op de belastingvrije som. Dat voordeel resulteert in een vermindering van bedrijfsvoorheffing.

Wanneer de toeslagen op de belastingvrije som waarop je recht hebt, niet daadwerkelijk kunnen worden aangerekend op de verschuldigde belasting, kun je ze in belastingkrediet laten omzetten. Dat belastingkrediet is gelijk aan een percentage dat in aftrek wordt gebracht van het belastbaar inkomen. Het bedraagt maximaal 250 euro (te indexeren bedrag) per kind ten laste.

Tot nu toe bestond die mogelijkheid niet in de co-ouderschapsregeling. Alleen de ouder die het kind fiscaal ten laste had, kon het fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet genieten. Met de fiscale co-ouderschapsregeling kunnen de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderlast echter gelijk tussen de co-ouders worden verdeeld als bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Voortaan voorziet de wet in de mogelijkheid dat co-ouders die hun kind niet ten laste hebben, de toeslagen op de belastingvrije som in een belastingkrediet omzetten als deze toeslagen niet kunnen worden aangerekend op de basisbelasting.

Concreet zal de co-ouder die het kind fiscaal ten laste heeft, dan de helft van de toeslag voor kinderlast afstaan aan de co-ouder die het kind niet ten laste heeft. Bij co-ouderschap moet het maximumbedrag van het belastingkrediet van 250 euro per kind ten laste dus bij de twee co-ouders met de helft worden verminderd.

Elektronische verzending van voorstellen van vereenvoudigde aangifte

Mededelingen van de FOD Financiën worden in principe op papier verzonden. Als belastingplichtige beschik je echter over de mogelijkheid om al deze mededelingen elektronisch te ontvangen. Je moet dat wel uitdrukkelijk aanvragen.

De FOD Financiën was tot heden echter nog niet klaar op operationeel vlak om al zijn mededelingen, en in het bijzonder de voorstellen van vereenvoudigde aangifte, elektronisch te verzenden.

Om dat probleem te verhelpen, geeft de wetgever de burger de mogelijkheid om, vanaf volgend jaar, niet alleen zijn aanslagbiljetten met betrekking tot de inkomstenbelastingen, maar ook de voorstellen van vereenvoudigde aangifte elektronisch te ontvangen.

Hiervoor moet je wel vooraf je e-box activeren.

Ploegen- of nachtarbeid bij uitzendkrachten

Als je werknemers tewerkstelt in een nacht- en/of ploegenregeling, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Lees er hier alles over

De erkende ondernemingen voor uitzendkrachten die werknemers, die in ploegen of ‘s nachts werken, ter beschikking stellen aan werkgevers, komen ook in aanmerking voor deze vrijstelling.

Sinds 1 oktober 2022 moet het uitzendkantoor evenwel het akkoord van de onderneming die de uitzendkracht tewerkstelt, verkrijgen om deze vrijstelling te mogen toepassen.

Bij een belastingcontrole moet het kantoor bovendien kunnen bewijzen dat het voldoet aan alle voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling, inclusief het bestaan van dit uitdrukkelijke akkoord.

Voortaan bepaalt de wet dat de Koning bevoegd is om te bepalen op welke manier het uitzendkantoor dit akkoord moet verkrijgen. De Koning (Koninklijk besluit) zou dus kunnen beslissen om bepaalde clausules in deze akkoorden op te nemen. Deze maatregel is van toepassing sinds 1 januari 2023.

Ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

Het belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en ingekomen onderzoekers (BBIO) is van toepassing op de ingekomen belastingplichtigen (werknemers en bedrijfsleiders) en ingekomen onderzoekers die vanaf 1 januari 2022 in België zijn beginnen te werken.

De wet houdende diverse fiscale bepalingen brengt meerdere wijzigingen aan in dit stelsel.

De belangrijkste betreffen:

  • De 30%-regel 
  • De uitbreiding van het toepassingsgebied

Deze maatregelen treden met terugwerkende kracht op 1 januari 2022 in werking.

De 30%-regel 

Momenteel kan de werkgever een vergoeding van maximaal 30% van de bezoldiging van de ingekomen onderzoeker toekennen voor terugkerende uitgaven die het rechtstreekse gevolg zijn van de terbeschikkingstelling of de tewerkstelling van de betrokken persoon in België. Voor zover dat bedrag niet hoger is dan het absolute maximum van 90.000 euro, wordt het beschouwd als een eigen kost van de werkgever, vrijgesteld van voorheffing en belasting.

De nieuwe wet verduidelijkt dat, in het kader van deze 30%-regel, 'bezoldiging' moet worden opgevat als de brutobezoldiging voor de prestaties die de ingekomen onderzoeker ten behoeve de werkgever levert en die op de resultaten van die werkgever worden aangerekend, met uitsluiting van de inkomsten die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor buitenlandse inkomsten.

De uitbreiding van het toepassingsgebied

Tot heden bepaalde het stelsel van de inkomende belastingplichtigen (BBIB) en de inkomende onderzoekers (BBIO) dat de betrokkene moest worden aangeworven door of ter beschikking gesteld aan een binnenlandse vennootschap, een Belgische vestiging van een buitenlandse vennootschap of een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw of ivzw).

De regering heeft beslist die omschrijving te verruimen. Voortaan moet de betrokkene worden aangeworven door of ter beschikking gesteld aan 'een onderneming of een vestiging van een onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen'.

Bovendien voorziet de nieuwe wet in een overgangsregeling voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers die tussen 1 januari 2022 en dus 8 januari 2023 aan alle andere voorwaarden van de nieuwe stelsels voldeden. Zij kunnen nog van het stelsel gebruikmaken als ze dat aanvragen binnen drie maanden, te rekenen vanaf 8 januari 2023.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over deze maatregel? Aarzel dan niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myhr@securex.be.

Bron

Fiscaal nieuws