Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werknemers langer dan 4 weken afwezig worden gecontacteerd door de arbeidsarts

De arbeidsarts heeft namelijk een nieuwe opdracht gekregen: de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk informeren over de verschillende mogelijkheden die hij/zij heeft om weer aan het werk te gaan.

12 oktober 2022

Hoewel de nieuwe bepalingen inzake re-integratie de meeste aandacht hebben gekregen, bevat de nieuwe versie van de Codex over welzijn op het werk ook een andere belangrijke nieuwigheid. De arbeidsarts heeft namelijk een nieuwe opdracht gekregen: de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk informeren over de verschillende mogelijkheden die hij/zij heeft om weer aan het werk te gaan.

Arbeidsongeschiktheid van 4 weken

De Codex over welzijn op het werk bevatte reeds een verplichting voor de werkgever om de arbeidsarts op de hoogte te brengen van elke arbeidsongeschiktheid van vier weken of langer, vastgesteld bij een werknemer. Dit geldt voor alle werknemers, ongeacht of zij aan het verplichte gezondheidstoezicht onderworpen zijn.

Het is echter gebleken dat deze verplichting in de praktijk niet wordt nageleefd. De wetgever heeft voortaan dus aan deze bepaling een informatieplicht voor de arbeidsarts toegevoegd. Deze is op 1 oktober in werking getreden.

Opgelet, de wetgever is heel duidelijk. Het gaat niet om medische controle. Het doel van deze contactname is niet om de geldigheid van de ongeschiktheid te controleren, noch om te weten wanneer de werknemer terugkomt. Maar wel om werknemers te informeren over de mogelijkheden van een snellere terugkeer naar het werk door, bijvoorbeeld, een aanpassing van de werkpost.

Wat zijn de mogelijkheden van de werknemer?

De arbeidsarts informeert de werknemer over de mogelijkheden die hij/zij heeft, namelijk:

  • Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting: het doel is om de terugkeer naar het werk voor te bereiden. De arbeidsarts wordt op de hoogte gebracht van de medische problemen van de werknemer en neemt de tijd om met hem/haar te bespreken welke maatregelen eventueel kunnen genomen worden om de werkhervatting te vergemakkelijken (aanpassing van de werkpost, ander werk, progressieve werkhervatting). De arbeidsarts zal in dit geval geen uitspraak doen over de geschiktheid van de werknemer.
  • Het re-integratietraject: de arbeidsarts zal beoordelen of de werknemer het werk zou kunnen hervatten mits aangepast of ander werk. Hij zal beslissen of de ongeschiktheid  tijdelijke of definitief is en zal daarnaast vaststellen wat de nodige modaliteiten zijn voor aangepast of andere werk. Dit is een meer formele procedure dan het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. Ter herinnering: dit traject zal weldra worden losgekoppeld van de procedure voor de beëindiging van het contract wegens medische overmacht.

Deze informatie kan per e-mail of per brief worden verstrekt aan de werknemer. Maar hiervoor is het noodzakelijk dat de werkgever de externe preventiedienst de nodige contactgegevens bezorgt.

Kan de werkgever ook contact opnemen met de werknemer?

Deze nieuwe bepaling belet de werkgever niet om ook een contactname met arbeidsongeschikte werknemers in zijn algemene re-integratiebeleid te voorzien.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw arbeidsarts.

Bron

  • Koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, Belgisch Staatsblad van 20 september 2022.
Welzijn op het werk