Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werkkledij: duidelijkere bepalingen

Wijzigingen in de definitie van werkkledij en in de gebruiksvoorwaarden gaan van kracht op 1 augustus 2023.

25 juli 2023

Allereerst de definitie van werkkledij

Er zijn verduidelijkingen aangebracht om mogelijke verwarring te voorkomen tussen werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), die onder andere bepalingen vallen.

De uitvoeringsbepalingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen staan in titel 2 van boek IX van de codex over het welzijn op het werk. De uitvoeringsbepalingen voor werkkledij staan in titel 3 van boek IX.

In tegenstelling tot persoonlijke beschermingsmiddelen, is werkkledij niet bedoeld om werknemers te beschermen tegen risico's die hun gezondheid of veiligheid op het werk kunnen bedreigen.

En als de kledij meerdere functies heeft?

Als de werkkledij bedoeld is om de werknemer zowel tegen bepaalde risico's (functie: PBM), als tegen vuil (functie: werkkledij) te beschermen, moet ze in haar geheel als PBM worden beschouwd. Werkgevers moeten bijgevolg titel 2 van boek IX over PBM raadplegen.

Bovendien bepaalt dit Koninklijk Besluit, gepubliceerd op 5 juli, dat een uniform of gestandaardiseerde kledij niet als werkkledij wordt beschouwd, tenzij het uniform of de gestandaardiseerde kledij ook bedoeld is om te voorkomen dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn werkzaamheden.

Aankoop en vervanging van werkkledij

De codex bepaalt dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om werknemers vanaf het begin van hun werkzaamheden kosteloos te voorzien van werkkledij en ervoor te zorgen dat deze tijdig wordt hernieuwd. De werkgever is eigenaar van deze werkkledij.

Bij de keuze van deze kledij, moet de werkgever de bevoegde preventieadviseur en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) raadplegen.

Kan er in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in een vrijstelling worden voorzien?

Ja. In een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen de aard van de werkkledij en de frequentie voor hernieuwing worden bepaald, evenals een premie of vergoeding voor de aankoop of vervanging van de werkkledij door de werknemer zelf.

Om te weten of er in jouw sector afspraken werden gemaakt over de kledijvergoeding kan je Kostenvergoedingen in uw sector | Securex raadplegen

Reiniging, onderhoud en herstelling van werkkledij

De algemene regel is:

  • De werkgever moet op eigen kosten de werkkledij reinigen, herstellen en in een normale staat van gebruik houden;
  • De werknemer mag hier niet zelf voor instaan, zelfs niet tegen betaling van een premie of vergoeding.

Als dit echter om organisatorische redenen moeilijk uitvoerbaar is (bv. verschillende arbeidsplaatsen en de werknemer gaat rechtstreeks van zijn woning naar de klant), mag de werknemer zijn werkkledij mee naar huis nemen op voorwaarde dat:

  • Uit de risicoanalyse is gebleken dat de werkkledij geen risico vormt voor de werknemer, andere personen of het milieu.
  • De preventieadviseur en het Comité een voorafgaand advies hebben gegeven over deze toelating;
  • Werknemers de nodige instructies hebben gekregen om de werkkledij op een correcte manier te reinigen, herstellen en onderhouden.

Kan er in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in een vrijstelling worden voorzien?

Ja. Een werknemer kan op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst toestemming krijgen om zijn eigen werkkledij te reinigen, herstellen en onderhouden, tegen betaling van een premie of vergoeding, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Hoe kan Securex u helpen?

Hebt u vragen over werkkledij, neem dan contact op met de preventieadviseur van de externe dienst Securex voor je bedrijf of via health-safety@securex.be.

Bron

Welzijn op het werk