Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werf je een stagiair aan? Houd dan zeker rekening met deze tips

Het academiejaar staat voor de deur, en zoals elk jaar willen veel stagiairs beroepservaring opdoen in hun studiegebied. Sommige hogescholen en universiteiten nemen een stageperiode in hun leerplan op. Dus waarom zou je een van deze stagiairs niet aanwerven in jouw bedrijf?

26 augustus 2022

Schoolstage vs. vrijwillige stage

Stages zijn een geregionaliseerde bevoegdheid, waardoor er veel verschillende overeenkomsten bestaan. Voor de duidelijkheid wordt in dit artikel niet ingegaan op stages voor leerlingen met een alternerende opleiding of voor werkzoekenden. Raadpleeg voor meer informatie ons dossier ‘Stage – Leertijd’ op Lex4You.

Schoolstage

Dit is een verplichte stage die deel uitmaakt van de opleiding op school. In dat geval moet je een driepartijenovereenkomst sluiten met de student en de school of universiteit. De modaliteiten van de stage worden door de instelling vastgesteld (duur, werkrooster, taken van de stagiair, voorwaarden voor beëindiging van de stage).

De stage is onbezoldigd, maar je kan de kosten die de stagiair in het kader van de stage maakt (verplaatsingskosten, maaltijden, enz.) terugbetalen. Als je een kostenvergoeding toekent, is deze vrijgesteld van lasten, uiteraard op voorwaarde dat de overeenkomst die je met jouw stagiair hebt gesloten een opleidingsovereenkomst is en geen ‘verkapte’ arbeidsovereenkomst.

Omdat het om een onbezoldigde stage gaat, hoef je geen loonfiche op te stellen of een multifunctionele aangifte te doen bij de RSZ (DmfA). De onderwijsinstelling moet een Dimona ‘STG’ uitvoeren. Dit is een verrijkte aangifte die aanvullende informatie bevat over de arbeidsongevallenverzekering. Deze verzekering moet door de onderwijsinstelling worden afgesloten.

Tot slot moet je ook aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) als je dat nog niet hebt gedaan.

Vrijwillige stage

Dit is een vrijwillige bedrijfsstageovereenkomst tussen een werkgever en een stagiair buiten elk regelgevend kader en buiten elke school- of academische verplichting. Deze overeenkomst moet de vorm aannemen van een convention d’immersion professionnelle in Wallonië en voor Franstalige opleidingen in Brussel. In Vlaanderen gaat het om een beroepsinlevingsstage.

Deze overeenkomst moet schriftelijk worden opgesteld en een aantal verplichte gegevens bevatten:

  • Over de stagiair: naam, voornamen en hoofdverblijfplaats van de stagiair
  • Over de werkgever: naam, voornamen, hoofdverblijfplaats van de werkgever of zijn maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel
  • De plaats van uitvoering van de overeenkomst
  • Het doel en de duur van de overeenkomst (er wordt geen minimum- of maximumduur opgelegd)
  • De dagelijkse en wekelijkse aanwezigheidsduur van de stagiair in het bedrijf
  • De overeengekomen vergoeding of de berekeningswijze en -grondslag van de vergoeding (er wordt een minimumbedrag, maar geen maximumbedrag opgelegd)
  • De wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd
  • Het opleidingsplan, dat vrij is overeengekomen tussen de partijen en goedgekeurd werd door de bevoegde autoriteiten (FOREM, VDAB, Bruxelles Formation, enz.)

Ook hier moet je zelf een Dimona ‘STG’ uitvoeren. Jouw onderneming moet een arbeidsongevallenverzekering voor de stagiair afsluiten en zo nodig aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).

Raadpleeg voor meer informatie onze informatiefiches:

Bijzonderheden voor jeugdige werknemers

De arbeidswet - die de arbeidsduur, werkroosters, zondagsarbeid, enz. regelt - en de wet over het welzijn op het werk zijn van toepassing op stageovereenkomsten (schoolstages en vrijwillige stages). Je moet dus rekening houden met de leeftijd van de stagiair, want de regels voor onder meer de arbeidsduur zijn anders voor jeugdige werknemers.

Jeugdige werknemers zijn werknemers die minderjarig zijn (en dus jonger dan 18 zijn), die 15 jaar of ouder zijn en die niet meer voltijds leerplichtig zijn.

Arbeidsduur

Grenzen van de arbeidsduur

Jeugdige werknemers mogen niet meer dan 8 uur per dag en 38 uur per week werken.

In principe wordt de naleving van de arbeidsduur ‘per werkgever’ bekeken. Dit is niet het geval voor jeugdige werknemers. Voor hen worden de arbeidsperiodes bij twee of meer werkgevers samengeteld om te bepalen of de grenzen van de arbeidsduur zijn nageleefd. 

Voor jeugdige werknemers die nog deeltijds leerplichtig zijn (onderwijs met beperkt leerplan of een voor de vervulling van de leerplicht erkende opleiding) worden de lesuren ook in aanmerking genomen als werkuren.

Pauzes en rusttijden

Jeugdige werknemers mogen niet langer dan 4,5 uur zonder onderbreking werken. Als ze meer dan 4,5 uur onafgebroken werken, hebben ze recht op ten minste een half uur rust. Als jeugdige werknemers meer dan 6 uur werken, hebben ze recht op een rusttijd van ten minste een uur, waarvan een half uur in één keer moet worden genomen.

Bovendien moet de rusttijd tussen twee opeenvolgende arbeidsprestaties ten minste 12 aaneengesloten uren bedragen.

De wetgever legt ook een extra rustdag op voor jeugdige werknemers. Naast de verplichte zondagsrust hebben deze jongeren recht op een extra rustdag per week. Die moet onmiddellijk volgen op of voorafgaan aan de zondag. Ze hebben dus op zaterdag en zondag of op zondag en maandag vrij.

Overuren worden niet aanbevolen

Jeugdige werknemers mogen enkel in bepaalde gevallen overuren presteren. We raden je echter af om hiervan gebruik te maken voor uw stagiairs. Het hoofddoel van de overeenkomst met hen is hen op te leiden, niet om hen te doen ‘werken’.

Nachtarbeid

Nachtarbeid is in principe ook verboden voor jeugdige werknemers. Nachtarbeid is werk dat tussen 20.00 uur en 06.00 uur wordt verricht.

Voor jeugdige werknemers van 16 jaar en ouder gelden andere grenzen. Zij mogen niet werken van 22.00 uur tot 6.00 uur of van 23.00 uur tot 7.00 uur.

Deze grenzen zijn echter alleen van toepassing indien de jonge werknemers worden tewerkgesteld voor:

  • Activiteiten die wegens de aard niet mogen worden onderbroken;
  • Ploegenarbeid.

Bovendien mogen jeugdige werknemers van 16 jaar en ouder tot 23.00 uur werken in bepaalde specifieke gevallen, die wij hier niet in detail behandelen. Om de hierboven uiteengezette redenen is het niet raadzaam daarvan gebruik te maken voor jongeren in opleiding.

Meer weten?

Will je een stagiair aanwerven en wil je meer informatie? Neem dan contact op met je Securex Client Advisor of je Legal Advisor via myhr@securex.be.

Opleiding & stage