Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waals Gewest: stand van zaken APE-hervorming

De hervormde steun ter bevordering van de tewerkstelling (afgekort als ‘APE’ in het Frans) is op 1 januari 2022 in werking getreden.

7 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

Ter herinnering: onder ‘APE’ verstaat men subsidies toegekend aan werkgevers uit de non-profitsector (zoals de socio-culturele sector) gelegen in het Franstalig Waals Gewest die niet-werkende werkzoekenden aanwerven. Deze steun moet de bezoldigingen en werkgeversbijdragen aan de RSZ (deels) dekken.

De doelstelling van deze hervorming is dubbel:

 • De APE-tewerkstelling dd. 30 september 2021 te handhaven
 • Nieuwe arbeidsplaatsen te creëren - die tegemoet komen aan prioritaire behoeften van de samenleving - voor niet-werkende werkzoekenden.

Toch ligt de prioriteit vooral bij het verzekeren van het behoud van bestaande APE-arbeidsplaatsen.

Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe:

 • Nieuw APE-besluit
 • Digitalisering
 • Nieuwe subsidie
 • Controle van de Forem
 • Cumul

 

Nieuw APE-besluit

Behoud van bestaande APE

Als u op 30 september 2021 genoot van een beslissing tot toekenning van de APE-steun, dan ontvangt u een besluit dat bevestigt dat u van deze regeling voor onbepaalde duur verder kan genieten.

Merken we op dat wanneer u genoten heeft van een nieuw APE-toekenningsbesluit tussen 1 oktober en 31 december 2021, deze steun zal beschouwd worden als toegekend op 30 september 2021.

Dit besluit vervangt de vorige APE-besluiten, en bepaalt:

 • Het bedrag van de nieuwe subsidie
 • Het volume van de te behouden werkgelegenheid
 • De globale refertewerkgelegenheid die gehandhaafd moet worden (deze wordt jaarlijks door de Forem gecontroleerd)
 • Het maximale aantal APE-werknemers dat tewerkgesteld mag worden in een vestigingseenheid in een andere regio dan het Franstalig Waals Gewest (bvb. in Brussel)

APE voor de jobcreatie om in te spelen op prioritaire maatschappelijke behoeften

Er wordt ook een subsidie voorzien om de jobcreatie te bevorderen daar waar er prioritaire maatschappelijke behoeften zijn. Deze steun wordt voor een beperkte of onbeperkte duur toegekend, en is eventueel hernieuwbaar. Ze volgt op een procedure waarbij er wordt opgeroepen om projecten in te dienen, georganiseerd door de Forem.

Ook hier geldt een verplichting om de globale refertewerkgelegenheid te handhaven.

De aanwerving van de niet-werkende werkzoekende kan plaatsvinden vanaf de inwerkingtreding van het toekenningsbesluit van de subsidie en zal moeten plaatsvinden, ten laatste, binnen een termijn van 6 maanden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de notificatie van dit besluit.

Het besluit bepaalt:

 • Het bedrag van de toegekende subsidie
 • Het minimaal aantal werknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, waarvoor de subsidie wordt toegekend
 • De globale refertewerkgelegenheid die u moet naleven
 • De maatschappelijke prioritaire behoefte waaraan de tewerkstelling tegemoetkomt
 • De toekenningsduur van de subsidie

 

Digitalisering

Sinds 1 januari 2022 is Forem de belangrijkste beheerder in het kader van de APE-maatregel.

Alle acties, berichten, besluiten, aanvragen worden gecommuniceerd via uw persoonlijke pagina op de website van Forem.

In september 2021 ontving u een brief (inclusief authenticatiecode ) met uitleg over hoe u deze ruimte kunt creëren.

Het is essentieel dat u goed nagaat of u toegang hebt tot deze ruimte. Het is immers hier dat u:

 • Het nieuwe APE-besluit ontvangt
 • De lijst van uw APE-werknemers raadpleegt en bijwerkt
 • Nagaat of de werknemer die u wil aanwerven, voldoet aan de APE-voorwaarden.

 

Nieuwe subsidie

Tot nu toe bestond de APE-subsidie uit 2 luiken: APE-punten en een vermindering van uw werkgeversbijdragen aan de RSZ.

Sinds 1 januari 2022 zijn APE werknemers voor de werkgeversbijdragen, net zoals andere werknemers, onderworpen aan alle sectoren van RSZ.

Dat betekent dat u geen recht meer heeft op een vermindering van uw werkgeversbijdragen aan de RSZ voor uw APE werknemers. Vanaf de lonen van januari 2022 moet u bijgevolg de volledige RSZ-bijdrage betalen. Deze kost zal echter achteraf gecompenseerd worden door de subsidie.

Voortaan wordt de steun toegekend in de vorm van een eenmalige subsidie uitgekeerd in 4 kwartaalschijven.

Voor de behouden APE-steun wordt de subsidie berekend door de Forem op basis van het steunbedrag dat u gedurende de volgende referentiejaren genoot: 2017, 2018 en 2019. Via een berekeningsformule kunt u de oude APE-subsidie omrekenen naar een eenmalig forfait.

U kunt het subsidiebedrag simuleren via de berekeningssimulator die Forem ter beschikking stelt.

 

Controle door de Forem

De Forem stelt drie controle-instrumenten ter beschikking: de controle van het globale volume van de werkgelegenheid, de controle van de behouden werkgelegenheid en de controle van de kosten die effectief door de werkgever gedragen worden voor de APE-werknemers.

Controle van het globale volume van de werkgelegenheid

Het globale volume van de werkgelegenheid omvat alle werknemers die u tewerkstelt. Het wordt bepaald op basis van het gemiddeld jaarlijks aantal tewerkgestelde werknemers via een arbeidsovereenkomst tijdens de referentieperiode 2017-2019, berekend in het aantal voltijds equivalenten (VTE). Het behoud van het globale volume van de werkgelegenheid zal voor de eerste maal in 2023 nagekeken worden.

De Forem zal deze verplichting controleren door de aangegeven RSZ-gegevens te consulteren.

U geniet een tolerantiedrempel van 10% (of 20% bij maximaal 5 VTE’s), waardoor de APE-subsidie niet in het gedrang komt bij een daling tot 10%.

Als u deze verplichting niet naleeft gedurende 3 opeenvolgende jaren, dan zal het subsidiebedrag permanent verminderd worden met het bedrag van de daling die zich in elk van de drie jaren heeft voorgedaan.

Controle van de behouden werkgelegenheid

Het volume van de behouden werkgelegenheid komt overeen met de APE-arbeidsplaatsen die vermeld worden in het toekenningsbesluit. U moet het aantal arbeidsplaatsen respecteren dat in uw besluit vermeld wordt. Forem zal dit controleren op basis van de werknemerslijst die in uw persoonlijke ruimte opgenomen is.

Controle van kosten die effectief door de werkgever gedragen worden

De effectief gedragen kost door de werkgever betreft elke uitgave die de onderneming doet voor de tewerkstelling van APE-werknemers

De controle gebeurt op een globale manier voor het geheel van werknemers die opgenomen zijn in de APE-lijst. De kost mag niet lager zijn dan het jaarlijkse subsidiebedrag.

Een eerste controle zal op 30 juni 2023 uitgevoerd worden, op basis van de DMFA. Als de werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan de ontvangen subsidie, kunt u tot 30 september 2023 de kosten meedelen waarover de RSZ niet beschikt (maaltijdcheques, verplaatsingskosten,...).

Als Forem vaststelt dat uw kosten nog steeds lager zijn dan de ontvangen subsidie, dan zal de subsidie verminderd worden in de 4 schijven van het volgende jaar.

Voorbeeld: u wordt gecontroleerd in 2023, Forem stelt vast dat uw effectief gedragen kosten in 2022 lager zijn dan de subsidie die u ontving. De terugvordering zal gebeuren op het in 2024 gestorte bedrag.

Toegelaten cumuls

De APE-subsidie kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering, federale RSZ-kortingen en de sociale Maribel-subsidie.

 

Arbeidsovereenkomst

Indien u van de subsidie geniet moet u de werknemers waarvoor u de APE-steun geniet tewerkstellen met een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst. De deeltijdse overeenkomst moet gesloten worden voor ten minste een halftijdse tewerkstelling. U moet de geldende barema’s naleven.

 

Meer info?

Bij vragen over de hervormde tewerkstellingsmaatregelen (APE 2022) kunt u Forem contacteren via e-mail: ape.contact@forem.be of via telefoon op 071/23.15.41.

 

 Bronnen:

 

 

Wallonië