Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tewerkstellingsmaatregelen - Informeer uw werknemers op tijd!

Tussen 1 en 28 februari 2022 bezorgt de RSZ u op basis van uw DmfA-aangifte een overzicht van het aantal betrokken werknemers per onderneming en per tewerkstellingsmaatregel. Zoals elk jaar moet u deze informatie vervolgens aan de werknemersvertegenwoordigers overmaken binnen de maand na ontvangst.

9 februari 2022

Informatieplicht

De werkgevers uit de priv√©sector (en hun aangestelden of mandatarissen) zijn ertoe gehouden om de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte te brengen van de voordelen die voortvloeien uit de tewerkstellingsmaatregelen. Het gaat hier onder meer om de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen.

Indien er geen ondernemingsraad is, moeten deze inlichtingen aan de vakbondsafvaardiging meegedeeld worden, en als die er niet is, aan de werknemers zelf, en dit op de plaats waar het arbeidsreglement bewaard wordt.

Beoogde periode

In principe heeft de informatie betrekking op een boekjaar, met name de vier kwartalen van een kalenderjaar, en wordt ze in de maand maart van het volgende jaar meegedeeld.

Maar in feite is het materieel onmogelijk rekening te houden met de gegevens betreffende het vierde kwartaal van het voorgaande jaar. De DmfA van het vierde kwartaal moet immers gebeuren voor 31 januari van het jaar dat volgt, waarbij deze termijn wordt verlengd met twintig dagen voor de werkgevers aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat, en de RSZ heeft toch een zekere tijd nodig om deze inlichtingen te verwerken. 

Daarom is voorzien dat de informatie over de tewerkstellingsmaatregelen betrekking heeft op de drie eerste kwartalen van het voorgaande jaar en het vierde kwartaal van het jaar dat daaraan voorafgaat. 

Voor 2022 gaat het over het 4de kwartaal van 2020 en de 3 eerste kwartalen van 2021.

Overdracht door RSZ via e-Box (Trillium jaarlijks overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen)

De RSZ moet u de gegevens betreffende de tewerkstellingsmaatregelen tussen 1 en 28 februari 2022 bezorgen.

Deze gegevensoverdracht gebeurt via de e-Box, de beveiligde elektronische brievenbus die voor elke werkgever beschikbaar is op de portaalsite van de sociale zekerheid.  Indien u echter niet over deze beveiligde elektronische brievenbus beschikt, worden de gegevens u via de gewone post bezorgd.

U kan deze inlichtingen ook raadplegen via de applicatie 'Trillium' op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Mededeling aan ondernemingsraad

U moet de gegevens betreffende de tewerkstellingsmaatregelen die u van de RSZ doorkrijgt, in principe aan de personeelsvertegenwoordigers bezorgen binnen de maand volgend op de ontvangst ervan.

In de ondernemingen waar er een ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging is, moeten de verkregen gegevens echter ten laatste meegedeeld worden op hetzelfde tijdstip als de jaarlijkse inlichtingen die aan deze organen bezorgd moeten worden, dus binnen de drie maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Sancties

Het Toezicht op de sociale wetten is bevoegd om na te gaan of deze bepalingen correct toegepast worden.  De werkgevers die zich hier niet aan houden, kunnen een sanctie van niveau 2 opgelegd krijgen (dit is een administratieve boete van 200 tot 2.000 euro of een geldboete van 400 tot 4.000 euro).

Bronnen

Tewerkstellingsmaatregelen