Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Studenten: checklist en enkele laatste tips!

De tewerkstelling van een student gaat gepaard met een aantal formaliteiten. Hieronder zetten we de belangrijkste ervan nog even op een rijtje.

16 juni 2022

Een schriftelijke studentenovereenkomst

Het schriftelijk sluiten van een studentenovereenkomst is niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk om van de verminderde socialezekerheidsbijdragen te kunnen genieten.

Voor alle informatie over de bijzonderheden van dit contract, kan je onze fiche over de studentenovereenkomst raadplegen op Lex4You.

Op Lex4You vind je ook een modelovereenkomst voor studenten.

Een Dimona-aangifte uiterlijk bij aanvang van de prestaties

Vanaf het moment dat jouw student in dienst treedt, moet je een Dimona-aangifte uitvoeren.

Je kan bovendien enkel van de verminderde socialezekerheidsbijdragen genieten als je een tijdige Dimona-aangifte doet.  En tijdig wil zeggen, uiterlijk op het moment van de indiensttreding. Via deze Dimona-aangifte kan je de nog beschikbare uren van het studentencontigent van 475 uren reserveren.

Wanneer de studentenovereenkomst over meerdere kwartalen loopt, moet je elk kwartaal een aangifte doen.  Wil je meer informatie over de Dimona-verplichting voor studenten, raadpleeg dan zeker onze fiche over de socialezekrheidaspecten bij studenten op Lex4You.

Een correct loon

Betaalt je jouuw student voldoende? Kijk het even na in ons artikel "Wat moet je aan jouw student betalen?".

Een contingent van 475 uur per jaar

Om van de verminderde bijdragen te kunnen genieten, mag een quotum van 475 uren per kalenderjaar en per student niet overschreden worden. Opgelet, omwille van de coronacrisis wordt er voor dit quotum niet met alle studentenuren rekening gehouden. 

Als je er om vraagt, moet de student jou een attest bezorgen waarop je het saldo kan raadplegen.  De student kan ook gemakkelijk zijn saldo raadplegen via de gratis applicatie student@work.

Het arbeidsreglement

Heb je aan de student het arbeidsreglement van de onderneming overhandigd? Je moet de student immers een exemplaar van jouw arbeidsreglement bezorgen.  Hij moet hiervoor een ontvangstbewijs tekenen.

De arbeidsongevallenverzekering

Je moet jouw student verzekeren tegen arbeidsongevallen, net zoals de andere werknemers. Indien je geen andere werknemers tewerkstelt, vergeet dan niet om een arbeidsongevallenverzekering te sluiten.

Een voorafgaande raadpleging van de preventieadviseur

Studenten moeten onderworpen worden aan het algemeen medisch toezicht als dat voor de andere werknemers in die functie van toepassing is. 

Naast het algemeen gezondheidstoezicht is er een bijzonder medisch toezicht dat rekening houdt met een aantal kenmerken die eigen zijn aan jongeren.  Om die reden moeten bepaalde jongeren steeds aan een voorafgaandelijk onderzoek onderworpen worden (onder andere de minderjarige studenten).

Wanneer je een student tewerkstelt, moet je een specifieke risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of er activiteiten zijn die een groter risico voor jongeren dan voor andere werknemers inhouden.

Onthoud ook dat het verboden is om studenten bepaalde taken te laten uitvoeren (bijvoorbeeld taken met blootstelling aan schadelijke stoffen, gebruik van gevaarlijke machines) en om hen op bepaalde arbeidsplaatsen tewerk te stellen.

Voor meer info kan je steeds jouw preventieadviseur raadplegen.

Studenten